Skip to content
Hobbiból készült film lejátszó felület.
HTML CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
README.md
index.html

README.md

Netflex

Hobbiból készült film lejátszó felület.

CSS és Javascript tanulásra használt projekt. Vazolja, hogy én hogyan terveznék egy ilyen online film néző felületet nagyvonalakban.

netflex

Támogatás

Ha kérdésed van az alábbi helyeken elérsz:

License

License

You can’t perform that action at this time.