Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (17 sloc) 577 Bytes

Kanboard

Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban.

.. toctree::
  :maxdepth: 1

  user_guide/introduction
  user_guide/users
  user_guide/boards
  user_guide/projects
  user_guide/tasks
  user_guide/settings