Sammanställning över motioner i Karlskrona KF 2015-2018
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Motioner.xlsx
README.md

README.md

Excelfilen innehåller en sammanställning av alla motioner i Karlskrona 2015 till och med sommaren 2018 där motionen nått beslut i Kommunfullmäktige.

Källan är Protokoll och möteshandlingar på Karlskrona kommuns hemsida.

Sammanställningen är fri att använda såsom man finner gott.