Demonstrační aplikace pro přednášku na konferenci Webexpo
Ruby JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
public
script
test
.gitignore
Capfile
README.txt
README_FOR_RAILS
Rakefile

README.txt

= Ukázková aplikace pro přednášku "Efektivní vývoj webových aplikací v Ruby on Rails"

== O aplikaci

Aplikace obsahuje jednoduchý "plánovač", inspirovaný aplikací http://www.tadalist.com/

Přes svoji jednoduchost demostruje doporučené postupy a techniky vývoje moderní webové
aplikace v Ruby On Rails.


== Požadavky na instalaci

* Programovací jazyk Ruby (http://www.ruby-lang.org/en/downloads/)
* Balíčkovací systém Rubygems (http://www.rubygems.org)
* Framework Ruby On Rails (http://rubyonrails.org/down)
* Databázi SQLite (výchozí) nebo MySQL


== Instalace

* Na příkazovém řádku se přepněte do adresáře s aplikací
* Chcete-li namísto SQLite použít MySQL, přejmenujte soubor `config/database.mysql.yml` na `config/database.yml`
* Vytvořte databáze příkazem `rake db:create:all`
* Vytvořte databázové schéma příkazem `rake db:migrate`
* Načtěte testovací data do databáze příkazem `rake db:fixtures:load` (nepovinné)
* Spusťte aplikační server příkazem `ruby script/server`
* Otevřete aplikaci v prohlížeči na adrese http://localhost:3000/


(c) 2008 Karel Minařík, www.karmi.cz. Released under the MIT license.