Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (16 sloc) 812 Bytes

Kontakt

dr Karol Jerzy Piczak
Adiunkt, Zakład Sztucznej Inteligencji, Instytut Informatyki

Konsultacje

W semestrze zimowym 2019/2020:

  • czwartki w godzinach 11:00-12:00, pokój 26 - po zapisaniu się w kalendarzu,
  • w kalendarzu mogą się również pojawiać inne dostępne terminy na najbliższe dwa tygodnie.

Dane kontaktowe

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

You can’t perform that action at this time.