Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
The old website of karpenoktem.nl
PHP Python CSS JavaScript Shell Ruby
branch: online

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
actions
img
js
lib
style
utils
.gitignore
INSTALL.md
README.rst
config.default.php
config.sample.php
index.php

README.rst

Oude Karpe Noktem site

Dit is de broncode van het oude algemene publieke gedeelte van de website van de nijmeegse Alternatieve Studentenvereniging Karpe Noktem. Deze website is begonnen als een volledige herziening, ontworpen en uitgevoerd door Mirjam Hengeveld en Bas Westerbaan in December 2007.

Vanaf het begin is deze website bedoeld als een tussenoplossing. Het plan is het algemene publieke deel van de website op termijn ook op te nemen in de algemene infrastructuur. En dat is gebeurd 16 juli 2014!

Something went wrong with that request. Please try again.