Animowany baner na potrzeby treningu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
images
scss
.gitignore
README.md
gulpfile.js
index.html
package-lock.json
package.json

README.md

banner-wakacje

Animowany baner na potrzeby tutoriala ze strony http://domanart.pl/baner-animowany

Podglad projektu

Uruchomienie projektu

Po sciągnięciu projektu do siebie, odpalamy w konsoli

npm i (lub npm install, bo i === install)
lub
sudo npm i

Po zainstalowaniu wszystkich paczek, w tej samej konsoli startujemy gulpa komendą

gulp

Wymagania

Projekt wymaga zainstalowanych na komputerze:

Podziękowania

Dziękuję mojemu psu, że dzisiaj zachowywał się na podwórku całkiem spokojnie...