Podklady pro školení základů JavaScriptu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples
training
LICENSE
README.md

README.md

Podklady školení základů JavaScriptu pro PREGIS

Zapamatujte si tento odkaz bit.ly/js-skoleni-pregis. Najdete zde všechny příklady, které dnes probereme.

Úvodem

JavaScript na webu

Co je dobré vědět

  • JavaScript není Java
  • JavaScript se obvykle vykonává na straně prohlížeče - existují však i nástroje serverového provozu
  • JavaScript umožňuje vytvářet interaktivní webové aplikace a zpříjemnit uživateli práci s webem
  • Validace provedené JavaScriptem nelze brát jako jediný stupeň ochrany - uživatel může JS deaktivovat nebo změnit

Obsah

Bonusy

Příklady

Kam dál?

Líbilo se?

Díky za pozornost. Všechny příklady vám zůstaou k dispozici na této stránce. Pokud vám školení přišlo užitečné, můžete mi na oplátku třeba potvrdit dovednost JavaScript na mém LinkedIn profilu.