Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
174 lines (172 sloc) 6.07 KB
(load "graphviz")
(defparameter *congestion-city-nodes* nil)
(defparameter *congestion-city-edges* nil)
(defparameter *visited-nodes* nil)
(defparameter *node-num* 30)
(defparameter *edge-num* 45)
(defparameter *worm-num* 3)
(defparameter *cop-odds* 15)
;; chyba ktos czegos zapomnial
(defparameter *player-pos* nil)
(defun random-node ()
(1+ (random *node-num*)))
(defun edge-pair (a b)
(unless (eql a b)
(list (cons a b) (cons b a))))
(defun make-edge-list ()
(apply #'append (loop repeat *edge-num*
collect (edge-pair (random-node) (random-node)))))
;; funkcja zwracajaca wszystkie wezly polaczone z danym wezlem
(defun direct-edges (node edge-list)
(remove-if-not (lambda (x)
(eql (car x) node))
edge-list))
(defun get-connected (node edge-list)
(let ((visited nil))
(labels ((traverse (node)
(unless (member node visited)
(push node visited)
(mapc (lambda (edge)
(traverse (cdr edge)))
(direct-edges node edge-list)))))
(traverse node))
visited))
;; w tej funkcji mialem droby problem ze zrozumieniem dlaczego wrzucamy zwracamy
;; polaczone listy, zamiast pojedynczych niepolaczonych wezelow, w zrozumieniu
;; pomaga fakt, ze to co jest zwracane to lista list wezlow polaczonych tylko i
;; wylacznie z samymi soba
(defun find-islands (nodes edge-list)
(let ((islands nil))
(labels ((find-island (nodes)
(let* ((connected (get-connected (car nodes) edge-list))
(unconnected (set-difference nodes connected)))
(push connected islands)
(when unconnected
(find-island unconnected)))))
(find-island nodes))
islands))
(defun connect-with-bridges (islands)
(when (cdr islands)
(append (edge-pair (caar islands) (caadr islands))
(connect-with-bridges (cdr islands)))))
(defun connect-all-islands (nodes edge-list)
(append (connect-with-bridges (find-islands nodes edge-list)) edge-list))
(defun make-city-edges ()
(let* ((nodes (loop for i from 1 to *node-num*
collect i))
(edge-list (connect-all-islands nodes (make-edge-list)))
(cops (remove-if-not (lambda (x)
(zerop (random *cop-odds*)))
edge-list)))
(add-cops (edges-to-alist edge-list) cops)))
(defun edges-to-alist (edge-list)
(mapcar (lambda (node1)
(cons node1
(mapcar (lambda (edge)
(list (cdr edge)))
(remove-duplicates (direct-edges node1 edge-list)
:test #'equal))))
(remove-duplicates (mapcar #'car edge-list))))
(defun add-cops (edge-alist edge-with-cops)
(mapcar (lambda (x)
(let ((node1 (car x))
(node1-edges (cdr x)))
(cons node1
(mapcar (lambda (edge)
(let ((node2 (car edge)))
(if (intersection (edge-pair node1 node2)
edge-with-cops
:test #'equal)
(list node2 'cops)
edge)))
node1-edges))))
edge-alist))
(defun neighbors (node edge-alist)
(mapcar #'car (cdr (assoc node edge-alist))))
(defun within-one (a b edge-alist)
(member b (neighbors a edge-alist)))
(defun within-two (a b edge-alist)
(or (within-one a b edge-alist)
(some (lambda (x)
(within-one x b edge-alist))
(neighbors a edge-alist))))
(defun make-city-nodes (edge-alist)
(let ((wumpus (random-node))
(glow-worms (loop for i below *worm-num*
collect (random-node))))
(loop for n from 1 to *node-num*
collect (append (list n)
(cond ((eql n wumpus) '(wumpus))
((within-two n wumpus edge-alist) '(blood!)))
(cond ((member n glow-worms) '(glow-worm))
((some (lambda (worm)
(within-one n worm edge-alist))
glow-worms)
'(lights!)))
(when (some #'cdr (cdr (assoc n edge-alist)))
'(sirens!))))))
;; chyba lepszym rozwiazaniem byloby utworzenie listy pustych wezlow i wylosowanie czegos z niej
(defun find-empty-node ()
(let ((x (random-node)))
(if (cdr (assoc x *congestion-city-nodes*))
(find-empty-node)
x)))
(defun draw-city ()
(ugraph->png "city" *congestion-city-nodes* *congestion-city-edges*))
(defun known-city-nodes ()
(mapcar (lambda (node)
(if (member node *visited-nodes*)
(let ((n (assoc node *congestion-city-nodes*)))
(if (eql node *player-pos*)
(append n '(*))
n))
(list node '?)))
(remove-duplicates
(append *visited-nodes*
(mapcan (lambda (node)
(mapcar #'car (cdr (assoc node
*congestion-city-edges*))))
*visited-nodes*)))))
(defun known-city-edges ()
(mapcar (lambda (node)
(cons node (mapcar (lambda (x)
(if (member (car x) *visited-nodes*)
x
(list (car x))))
(cdr (assoc node *congestion-city-edges*)))))
*visited-nodes*))
(defun draw-known-city ()
(ugraph->png "known-city" (known-city-nodes) (known-city-edges)))
(defun new-game ()
(setf *congestion-city-edges* (make-city-edges))
(setf *congestion-city-nodes* (make-city-nodes *congestion-city-edges*))
(setf *player-pos* (find-empty-node))
(setf *visited-nodes* (list *player-pos*))
(draw-city)
(draw-known-city))
(defun handle-new-place (edge pos charging)
(let* ((node (assoc pos *congestion-city-nodes*))
(has-worm (and (member 'glow-worm node)
(not (member pos *visited-nodes*)))))
(pushnew pos *visited-nodes*)
(setf *player-pos* pos)
(draw-known-city)
(cond ((member 'cops edge) (princ "Wladowales sie w policje. Game over."))
((member 'wumpus node) (if charging
(princ "Dorwales Wumpusa!")
(princ "Wladowales sie w Wumpusa.")))
(charging (princ "Zmarnowales ostatnia kule. Game over."))
(has-worm (let ((new-pos (random-node)))
(princ "Wladowales sie w Gang Swiecacych Robali! Jestes teraz w :")
(princ new-pos)
(handle-new-place nil new-pos nil))))))
(defun handle-direction (pos charging)
(let ((edge (assoc pos
(cdr (assoc *player-pos* *congestion-city-edges*)))))
(if edge
(handle-new-place edge pos charging)
(princ "Taka lokacja nie istnieje!"))))
(defun walk (pos)
(handle-direction pos nil))
(defun charge (pos)
(handle-direction pos t))