Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Jul 24, 2012
Commits on Jul 11, 2012
 1. Merge pull request #7 from edesta/master

  kberov committed Jul 11, 2012
  Превода на operator_types.pod е готов +
Commits on Jul 10, 2012
 1. Преведен е остатъка от файла:

  ivo
  ivo committed Jul 10, 2012
  - Подзаглавието за "Оператора за повторение"
  - Подзаглавието за "Оператора за обхват"
  - Подзаглавието за "Оператора запетайка"
 2. Премахнат е примера за превод съдържащ "-=item x", защото съвпада с о…

  ivo
  ivo committed Jul 10, 2012
  …ператора за повторения в Perl.
  
  Добавено е обяснение на bareword.
Commits on Jul 9, 2012
 1. Превод на подзаглавие "Побитови оператори".

  ivo
  ivo committed Jul 9, 2012
  Превод на подзаглавие "Специални оператори".
 2. Превод за условния оператор "?:".

  ivo
  ivo committed Jul 9, 2012
  Превод за логическите отрицания "!" и "not".
 3. Поправка на правописни грешки и изчистване на повече от една последов…

  ivo
  ivo committed Jul 9, 2012
  …ателни шпации.
  
  Замяна на името "Fluffy" в коментар с "Шаро". :)
  Превод на подзаглавието "Оператори за работа с низове" и започнат превод на подзаглавието "Логически оператори".
 4. Purvi abzac funkcii

  batkone committed Jul 9, 2012
 5. Uvod glava 5 - funkcii

  batkone committed Jul 9, 2012
Commits on Jul 8, 2012
 1. cpan completed - for review

  batkone committed Jul 8, 2012
 2. some progress

  batkone committed Jul 8, 2012
 3. pregledan nanovo

  batkone committed Jul 8, 2012
Commits on Jul 4, 2012
 1. completed community

  batkone committed Jul 4, 2012
Commits on Jul 3, 2012
 1. perl obshtnost

  batkone committed Jul 3, 2012
Commits on Jun 29, 2012
 1. Замяна на "цифров" за "числов", както е използвано в expressivity.pod.

  ivo
  ivo committed Jun 29, 2012
  Перефразиране на обяснението за оператора за регулярни изрази.
 2. Замених използването на думата "действие" за "операция".

  ivo
  ivo committed Jun 29, 2012
  Промених някои изречения, които не ми изглеждаха добре.
Commits on Jun 28, 2012
 1. Премахнат е ненужен =item.

  ivo
  ivo committed Jun 28, 2012
 2. Изчистен е празен =item.

  ivo
  ivo committed Jun 28, 2012
 3. Някои сложни английски термини са оставени буквално в текста. Не изгл…

  ivo
  ivo committed Jun 28, 2012
  …ежда добре, но се превежда по-лесно.
  
  Първата версия на превода на файла е готова.
 4. values.pod

  teodosi committed Jun 28, 2012
Commits on Jun 27, 2012
 1. values.pod

  teodosi committed Jun 27, 2012