Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Commits on Jul 24, 2012
 1. @teodosi
 2. @teodosi
Commits on Jul 11, 2012
 1. Merge pull request #7 from edesta/master

  authored
  Превода на operator_types.pod е готов +
Commits on Jul 10, 2012
 1. Преведен е остатъка от файла:

  ivo authored
  - Подзаглавието за "Оператора за повторение"
  - Подзаглавието за "Оператора за обхват"
  - Подзаглавието за "Оператора запетайка"
 2. Премахнат е примера за превод съдържащ "-=item x", защото съвпада с о…

  ivo authored
  …ператора за повторения в Perl.
  
  Добавено е обяснение на bareword.
Commits on Jul 9, 2012
 1. Превод на подзаглавие "Побитови оператори".

  ivo authored
  Превод на подзаглавие "Специални оператори".
 2. Превод за условния оператор "?:".

  ivo authored
  Превод за логическите отрицания "!" и "not".
 3. Поправка на правописни грешки и изчистване на повече от една последов…

  ivo authored
  …ателни шпации.
  
  Замяна на името "Fluffy" в коментар с "Шаро". :)
  Превод на подзаглавието "Оператори за работа с низове" и започнат превод на подзаглавието "Логически оператори".
 4. @batkone

  Purvi abzac funkcii

  batkone authored
 5. @batkone

  Uvod glava 5 - funkcii

  batkone authored
Commits on Jul 8, 2012
 1. @batkone
 2. @batkone

  cpan completed - for review

  batkone authored
 3. @batkone

  some progress

  batkone authored
 4. @batkone
 5. @batkone

  pregledan nanovo

  batkone authored
Commits on Jul 4, 2012
 1. @batkone

  completed community

  batkone authored
Commits on Jul 3, 2012
 1. @batkone

  perl obshtnost

  batkone authored
Commits on Jun 29, 2012
 1. Замяна на "цифров" за "числов", както е използвано в expressivity.pod.

  ivo authored
  Перефразиране на обяснението за оператора за регулярни изрази.
 2. Замених използването на думата "действие" за "операция".

  ivo authored
  Промених някои изречения, които не ми изглеждаха добре.
Commits on Jun 28, 2012
 1. Изчистен е празен =item.

  ivo authored
 2. Някои сложни английски термини са оставени буквално в текста. Не изгл…

  ivo authored
  …ежда добре, но се превежда по-лесно.
  
  Първата версия на превода на файла е готова.
 3. @teodosi

  values.pod

  teodosi authored
 4. @batkone
Commits on Jun 27, 2012
 1. @teodosi

  values.pod

  teodosi authored
Something went wrong with that request. Please try again.