Skip to content
Permalink
Browse files
Merge branch '2.0'
  • Loading branch information
debfx committed Oct 8, 2016
2 parents b654fde + c8857ac commit 4f9799078b8771f5147c6f2cede8570174889982
@@ -1,3 +1,16 @@
2.0.3 (2016-09-04)
=========================

- Improved error reporting when reading / writing databases fails. [#450, #462]
- Display an error message when opening a custom icon fails.
- Detect custom icon format based on contents instead of the filename. [#512]
- Keep symlink intact when saving databases. [#442].
- Fix a crash when deleting parent group of recycle bin. [#520]
- Display a confirm dialog before moving an entry to the recycle bin. [#447]
- Repair UUIDs of inconsistent history items. [#130]
- Only include top-level windows in auto-type window list when using gnome-shell.
- Update translations.

2.0.2 (2016-02-02)
=========================

@@ -33,8 +33,8 @@ option(WITH_TESTS "Enable building of unit tests" ON)
option(WITH_GUI_TESTS "Enable building of GUI tests" OFF)
option(WITH_DEV_BUILD "Use only for development. Disables/warns about deprecated methods." OFF)

set(KEEPASSX_VERSION "2.0.2")
set(KEEPASSX_VERSION_NUM "2.0.2")
set(KEEPASSX_VERSION "2.0.3")
set(KEEPASSX_VERSION_NUM "2.0.3")

if("${CMAKE_C_COMPILER}" MATCHES "clang$" OR "${CMAKE_C_COMPILER_ID}" STREQUAL "Clang")
set(CMAKE_COMPILER_IS_CLANG 1)
@@ -13,6 +13,10 @@
<source>Revision</source>
<translation>Revize</translation>
</message>
<message>
<source>Using:</source>
<translation>S použitím:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoType</name>
@@ -95,15 +99,15 @@
</message>
<message>
<source>Unable to create Key File : </source>
<translation>Nedaří se vytvořit soubor s klíčem :</translation>
<translation>Nedaří se vytvořit soubor s klíčem:</translation>
</message>
<message>
<source>Select a key file</source>
<translation>Vyberte soubor s klíčem</translation>
</message>
<message>
<source>Question</source>
<translation>Otázka</translation>
<translation>Dotaz</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to use an empty string as password?</source>
@@ -148,7 +152,7 @@
</message>
<message>
<source>Unable to open the database.</source>
<translation>Databázi se nepodařilo otevřít.</translation>
<translation>Databázi se nedaří otevřít.</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t open key file</source>
@@ -167,6 +171,43 @@
<translation>Vyberte soubor s klíčem</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DatabaseRepairWidget</name>
<message>
<source>Repair database</source>
<translation>Opravit databázi</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t open key file</source>
<translation>Nedaří se otevřít soubor s klíčem</translation>
</message>
<message>
<source>Database opened fine. Nothing to do.</source>
<translation>Databáze je v pořádku otevřená. Není třeba žádného zásahu.</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to open the database.</source>
<translation>Nedaří se otevřít databázi.</translation>
</message>
<message>
<source>Success</source>
<translation>Úspěch</translation>
</message>
<message>
<source>The database has been successfully repaired
You can now save it.</source>
<translation>Databáze je úspěšně opravená
Nyní jí můžete uložit.</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to repair the database.</source>
<translation>Databázi se nedaří opravit.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DatabaseSettingsWidget</name>
<message>
@@ -179,7 +220,7 @@
</message>
<message>
<source>Transform rounds:</source>
<translation>Počet průchodů algoritmu:</translation>
<translation>Počet průchodů šifrovacího algoritmu:</translation>
</message>
<message>
<source>Default username:</source>
@@ -191,19 +232,19 @@
</message>
<message>
<source> MiB</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation> MiB</translation>
</message>
<message>
<source>Benchmark</source>
<translation>Test výkonu</translation>
</message>
<message>
<source>Max. history items:</source>
<translation>Nejvyšší umožněný počet položek historie:</translation>
<translation>Omezit počet uchovávaných předchozích verzí položky na:</translation>
</message>
<message>
<source>Max. history size:</source>
<translation>Nejvyšší umožněný objem dat historie záznamů:</translation>
<translation>Omezit datový objem předchozích verzí položek na:</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -214,7 +255,7 @@
</message>
<message>
<source>KeePass 2 Database</source>
<translation>Databáze aplikace KeePass verze 2</translation>
<translation>Databáze ve formátu KeePass verze 2</translation>
</message>
<message>
<source>All files</source>
@@ -234,11 +275,11 @@
</message>
<message>
<source>Open KeePass 1 database</source>
<translation>Otevřít databázi aplikace KeePass verze 1</translation>
<translation>Otevřít databázi ve formátu KeePass verze 1</translation>
</message>
<message>
<source>KeePass 1 database</source>
<translation>Databáze aplikace KeePass verze 1</translation>
<translation>Databáze ve formátu KeePass verze 1</translation>
</message>
<message>
<source>All files (*)</source>
@@ -255,7 +296,7 @@
<message>
<source>&quot;%1&quot; was modified.
Save changes?</source>
<translation>%1 bylo změněno.
<translation>„%1“ bylo změněno.
Uložit změny?</translation>
</message>
<message>
@@ -282,7 +323,7 @@ Uložit změny?</translation>
<source>The database you are trying to open is locked by another instance of KeePassX.
Do you want to open it anyway? Alternatively the database is opened read-only.</source>
<translation>Pro databázi, kterou se pokoušíte otevřít, existuje zámek úprav (stejnojmenný
.lock soubor). To znamená, že je nejspíš již otevřená v jiném okně KeePassX
.lock soubor). To znamená, že je nejspíš otevřená v jiném okně KeePassX
(v případě sdíleného úložiště, třeba i na jiném počítači). Pokud tomu tak není,
je zámek nejspíš pozůstatkem předchozího neočekávaného ukončení aplikace
a je možné ho smazat. V každém případě, dotčenou databázi je možné otevřít
@@ -302,7 +343,7 @@ Pokud chcete změny dokončit, klikněte na Zrušit. V opačném případě změ
<source>This database has never been saved.
You can save the database or stop locking it.</source>
<translation>Tato databáze doposud ještě nebyla uložena.
Buď ji můžete uložit, nebo neuzamykat.</translation>
Buď ji můžete uložit, nebo neuzamknout.</translation>
</message>
<message>
<source>This database has been modified.
@@ -315,7 +356,7 @@ Pokud ne, provedené změny budou ztraceny.</translation>
<message>
<source>&quot;%1&quot; is in edit mode.
Discard changes and close anyway?</source>
<translation>%1 je právě upravováno.
<translation>„%1“ je právě upravováno.
Přesto zavřít a zahodit změny?</translation>
</message>
<message>
@@ -349,7 +390,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete the entry &quot;%1&quot; for good?</source>
<translation>Opravdu chcete nenávratně smazat položku %1?</translation>
<translation>Opravdu chcete nenávratně smazat položku „%1“?</translation>
</message>
<message>
<source>Delete entries?</source>
@@ -373,7 +414,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Do you really want to delete the group &quot;%1&quot; for good?</source>
<translation>Opravdu chcete nenávratně smazat skupinu %1?</translation>
<translation>Opravdu chcete nenávratně smazat skupinu „%1“?</translation>
</message>
<message>
<source>Current group</source>
@@ -385,7 +426,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to calculate master key</source>
<translation>Nepodařilo se spočítat hlavní klíč</translation>
<translation>Nedaří se spočítat hlavní klíč</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -520,11 +561,11 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<source>Window title:</source>
@@ -574,7 +615,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat:</source>
<translation>Zopakovat:</translation>
<translation>Zopakování hesla:</translation>
</message>
<message>
<source>Gen.</source>
@@ -590,7 +631,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Presets</source>
<translation>Přednastavené</translation>
<translation>Předpřipravené</translation>
</message>
<message>
<source>Notes:</source>
@@ -699,7 +740,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<source>Can&apos;t delete icon. Still used by %n item(s).</source>
<translation><numerusform>Ikonu není možné smazat. Je používána %n položkou.</numerusform><numerusform>Ikonu není možné smazat. Je používána %n položkami.</numerusform><numerusform>Ikonu není možné smazat. Používá ji %n položek</numerusform></translation>
<translation><numerusform>Ikonu není možné smazat. Je používána %n položkou.</numerusform><numerusform>Ikonu není možné smazat. Je používána %n položkami.</numerusform><numerusform>Ikonu není možné smazat. Ještě jí používá %n položek.</numerusform></translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -777,22 +818,22 @@ Přesto uložit?</translation>
<name>KeePass1OpenWidget</name>
<message>
<source>Import KeePass1 database</source>
<translation>Importovat databázi aplikace KeePass verze 1</translation>
<translation>Importovat databázi ve formátu KeePass verze 1</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to open the database.</source>
<translation>Databázi nelze otevřít.</translation>
<translation>Databázi se nedaří otevřít.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>KeePass1Reader</name>
<message>
<source>Unable to read keyfile.</source>
<translation>Soubor s klíčem nebylo možné načíst.</translation>
<translation>Nedaří se načíst soubor s klíčem.</translation>
</message>
<message>
<source>Not a KeePass database.</source>
@@ -833,6 +874,16 @@ Přesto uložit?</translation>
<source>Unable to calculate master key</source>
<translation>Nedaří se spočítat hlavní klíč</translation>
</message>
<message>
<source>The selected file is an old KeePass 1 database (.kdb).

You can import it by clicking on Database &gt; 'Import KeePass 1 database'.
This is a one-way migration. You won&apos;t be able to open the imported database with the old KeePassX 0.4 version.</source>
<translation>Zvolený soubor je databáze ve starém formátu KeePass 1 (.kdb).

Můžete ho importovat pomocí Databáze → Importovat databázi KeePass 1.
Jedná se o jednosměrný převod. Databázi, vzniklou z importu, nepůjde otevřít ve staré verzi KeePassX 0.4.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Main</name>
@@ -877,7 +928,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Quit</source>
<translation>Ukončit</translation>
<translation>Ukončit aplikaci</translation>
</message>
<message>
<source>About</source>
@@ -993,7 +1044,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Toggle window</source>
<translation>Přepnout okno</translation>
<translation>Zobrazit/skrýt okno</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
@@ -1011,6 +1062,30 @@ Přesto uložit?</translation>
<source>Export to CSV file</source>
<translation>Exportovat do CSV souboru</translation>
</message>
<message>
<source>Repair database</source>
<translation>Opravit databázi</translation>
</message>
<message>
<source>KeePass 2 Database</source>
<translation>Databáze ve formátu KeePass 2</translation>
</message>
<message>
<source>All files</source>
<translation>Všechny soubory</translation>
</message>
<message>
<source>Save repaired database</source>
<translation>Uložit opravenou databázi</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<source>Writing the database failed.</source>
<translation>Zápis do databáze se nezdařil.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PasswordGeneratorWidget</name>
@@ -1036,7 +1111,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Numbers</source>
<translation>Čísla</translation>
<translation>Číslice</translation>
</message>
<message>
<source>Special Characters</source>
@@ -1155,7 +1230,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Case sensitive</source>
<translation>Rozlišovat velikost písmen</translation>
<translation>Rozlišovat malá/velká písmena</translation>
</message>
<message>
<source>Current group</source>
@@ -1221,7 +1296,7 @@ Přesto uložit?</translation>
</message>
<message>
<source>Show a system tray icon</source>
<translation>Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti systémového panelu</translation>
<translation>Zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti systémového panelu</translation>
</message>
<message>
<source>Hide window to system tray when minimized</source>

0 comments on commit 4f97990

Please sign in to comment.