Skip to content
Geeft op peildata een overzicht van hoeveel groen er in de gemeente Rotterdam gepland is.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
GeplandGroenOpPeildatum.fmw
README.md

README.md

Groen in Beeld

Geeft op peildatum een overzicht van hoeveel groen er in de gemeente Rotterdam gepland is voor realisatie in of voor 2022.

toelichting

Per peildatum wordt bepaald welke IP's op dat moment actueel zijn en waarvan de realisatiedatum vóór op in 2022 gepland is. Van deze plannen wordt voor de gehele gemeente en per gebied het totaal aan extra groen bepaald.

bronnen

 • Overzicht van contouren van uitgezonden inrichtingsplannen

  K:\GEODATA\Kennisloods\Data\IP_uitzendingen_overzicht\IP_overzicht.gdb

 • Overzicht van groenoppervlaktes per uitgezonden IP

  K:\GEODATA\Kennisloods\Data\GroenInBeeld\IP_Groen.csv

Beide bronnen zijn afkomstig van het overzicht van inrichtingsplannen.

bewerking

 1. Inlezen IP's die op de peildatum bijdragen aan de vergroeningsopgave
 2. Per IP inlezen van het huidige oppervlakte groen en het te realiseren oppervlakte aan groen
 3. Voor de gehele gemeente en per gebied sommeren van de oppervlaktes en berekenen van de toename.

Ad 1). Een IP doet mee als:

 • het contour bekend is (zie https://github.com/kennisloods/inrichtingsplannen-op-de-kaart)

 • de uitzenddatum voor of op de peildatum ligt

 • de uitzenddfase e/o revisie op de peildatum actueel is

  bijvoorbeeld: als er op peildatum een goedkeuringsuitzending is, gevolgd door een definitieve uitzending na de peildatum, dan geldt de goedkeuringsuitzending als de meest actuele uitzending op de peildatum.

 • De realisatiedatum voor of op de uiterste toegestane realisatiedatum ligt.

  • standaard wordt 1 maart 2022 als uiterste realisatiedatum gehanteerd
  • als geen realisatiedatum bekend is wordt aangenomen dat dat 2 jaar na uitzenddatum is
You can’t perform that action at this time.