Skip to content
Geeft een actueel overzicht van de inrichtingsplannen van de gemeente Rotterdam.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
overzicht_IPs_bijhouding.fmw

README.md

inrichtingsplannen op de kaart

Geeft een gemeentedekkend actueel overzicht van actuele en historische inrichtingsplannen (IP's) en van programma's van eisen (PvE).

toelichting

De dataset geeft een actueel overzicht van actuele en historische (fasen van) uitgezonden inrichtingsplannen (IP's). Van de uitzendingen wordt de plangrens weergegeven met aanvullende projectgegevens. Het doel is om een overzicht te geven van lopende IP's; het kan daarmee een ingang zijn naar de officiele uitzendingen en uitgezonden tekeningen.

Een IP kan de volgende fasen doorlopen:

 1. PVE
 2. voorlopige uitzending (VUZ)
 3. goedkeuringsuitzending (GUZ)
 4. definitieve uitzending (DUZ)
 5. wijzigingsuitzending (WUZ)

Binnen een fase kunnen meerdere revisies voorkomen.

bronnen

 • uitzendlijst nieuwe stijl
 • IP-tekeningen (AutoCAD)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De BGT wordt gebruikt om de bestaande oppervlakte aan groen te bepalen.

bewerking

Het script voert het volgende uit:

 1. inlezen uitzendlijst nieuwe stijl;
 2. inlezen eerder vorig overzicht;
 3. bepalen welke uitgezonden IP's gemuteerd (nieuw of gewijzigd) zijn;
 4. opbouwen van een lijst met beschikbare tekeningen
 5. per gemuteerde IP bepalen van de locatie van de tekening in .pdf- en in .dwg-formaat.
 6. per gemuteerde IP inlezen van de AutoCAD-tekening;
 7. per ingelezen AutoCAD-tekening extraheren van de plancontour;
 8. per ingelezen AutoCAD-tekening extraheren van de oppervlakte bestaand en gepland groen;
 9. Bepalen welke uitzendingen actueel zijn;
 10. Bijwerken van jet overzicht.

Ad 3.) Een IP is nieuw als het tekeningnummer nog niet in het overzicht voorkwam. Een IP is gewijzigd als het tekeningnummer wel al voorkwam, terwijl de fase is gewijzigd of terwijl de revisie van een bestaande fase is gewijzigd.

Ad 4.) De tekeningen zijn beschikbaar op de K:-schijf. Om alleen de relevante tekeningen in te kunnen lezen wordt een overzicht gemaakt van beschikbare tekeningen in .pdf- en .-dwg-formaat. De gebiedcode, tekeningnummer, uitzendfase en revisie worden afgeleid van de padnaam. Als de revisie onbepaald is wordt deze op 1 gezet.

Gevonden tekeningen doen niet mee als de naam een of meer van de volgende tekenreeksen bevat (hoofdletterongevoelig):

 • doorsnede
 • gevel
 • xref
 • Profielen
 • overzichtskaart
 • dwarsprofielen
 • ondergrondse infra
 • details
 • brief
 • Beheerparagraaf

Als er meerdere tekeningen worden gevonden dan wordt de eerstgevonden tekening overgenomen.

Ad 9.) Om de plancontour te extraheren wordt uitgevoerd:

 • inlezen lagen met de namen X-XX-AL-PROJECTGRENS-G, X-XX-AL-WIJZIGINGSGRENS-G, X-XX-AL-PROJECTGRENS_IP-G uit het CAD-bestand;
 • clippen op de gemeentegrens;
 • stroken van arcs;
 • lijnenwerk sluitend maken (binnen 5 meter);
 • lijnen, arcs, ellipses omzetten naar polygonen;
 • verwijderen van binnengrenzen;
 • verwijderen van polygonen zonder oppervlakte;
 • aggregeren op IP en koppelen aan de IP-gegevens.

Ad 8.) Zie volgende paragraaf (link).

Ad 9.) Als een IP is gewijzigd (zie 3.) en meerdere uitzendfases e/o revisies kent, dan wordt bepaald welke uitzendfase / revisie de meest actuele is. Alle andere uitzendfases / revisies bij hetzelfde IP worden als niet-actueel beschouwd.

bepalen bestaand en gepland groen

bestaand groen

Het oppervlakte bestaand groen per IP wordt bepaald door:

 1. inlezen onbegroeid terreindeel uit de BGT binnen de plangrenzen;
 2. samenvoegen van de objecten (dissolve);
 3. bepalen van de som van de oppervlaktes.

Ad 1.) Begroeid terreindeel in de BGT bestaat uit objecten met een van de volgende waardes in 'fysiek voorkomen':

 • duin
 • fruitteelt
 • gemengd bos, loofbos
 • grasland agrarisch
 • grasland overig
 • groenvoorziening
 • moeras
 • onverhard
 • rietland
 • struiken

Er zijn meer mogelijke waardes maar die komen niet in Rotterdam voor.

gepland groen

Het oppervlakte gepland groen per IP wordt bepaald door:

 1. inlezen lagen met te handhaven (bestaand) en nieuw groen;
 2. samenvoegen van de objecten (dissolve);
 3. bepalen van de som van de oppervlaktes.

Ad 1.) De volgende objecten worden ingelezen:

 • Alleen polygonen en ellipses

 • De laagnaam begint met B (bestaand) of N (nieuw).

 • De laagnaam wordt gevolgd door -PV- (planvorming)

 • De laagnaam eindigt niet op -S (symbolen doen niet mee)

 • De laagnaam bevat niet: -BOOM (boomkronen, boomroosters, etc. doen niet mee)

 • Oppervlakte telt 100% mee:

  • ^[B|N]-PV-GR-.* (Groen)
  • ^[B|N]-PV-.*BESCHOEIING
  • ^[B|N]-PV-.*NATUUROEVER
  • ^[B|N]-PV-.*PLASBERM
  • ^[B|N]-PV-.*WADI
 • Oppervlakte telt 50% mee:

  • ^[B|N]-PV-.*GRASBETONSTEEN
  • ^[B|N]-PV-.*HALFVERHARDING
  • ^[B|N]-PV-.*TEGEL_GRAS

Ad 2.) Door objecten samen te voegen wordt voorkomen dat overlappende polygonen dubbel tellen. Vlakken die 100% meetellen en vlakken die 50% meetellen worden apart beschouwd. Als een vlak dat voor 50% meeteld overlapt met een vlak dat voor 100% meeteld, dan 'wint' daar het overlappende deel dat voor 50% meetelt.

initiele vulling

De initiele vulling is aangemaakt door:

 1. aanmaken lijst met beschikbare tekeningen
 2. inlezen uizendingenlijsten
  1. nieuwe stijl
  2. jaargangen 2016, 2017, 2018
 3. bepalen actualiteit van de uitzendingen
 4. koppelen uitzendingen aan tekening
 5. vormen van contouren uit de tekeningen

Ad 1.)

 1. In K:\SO\RW\Algemeen\UITZENDINGEN NIEUWE STIJL\1 IP\**\ zoeken naar pdf- en dwg-bestanden.
 2. uit het pad extraheren van gebiedscode, tekeningnummer, fase, revisie.
 3. uitfilteren reactiedocumenten (bestandsformaat is pdf en bestandsnaam bevat 'reactiedoc')
 4. uitfilteren bordenplannen (bestandsformaat is pdf en bestandsnaam bevat 'bebordingsplan'
 5. uitfilteren tekeningen (bestandsnaam bevat 'tek' en bevat niet: 'doorsnede', 'gevel', 'xref', 'profielen', 'overzichtskaart', 'dwarsprofielen', 'ondergrondse infra', 'details', 'brief', 'Beheerparagraaf'.

Ad 5.)

 1. inlezen van lagen met grenzen uit de IP-tekeningen: X-XX-AL-PROJECTGRENS-G en X-XX-AL-WIJZIGINGSGRENS-G
 2. clippen op gemeentegrens;
 3. extraheren van IP-nummer + status + gebiedcode + evt. revisie;
 4. stroken van arcs;
 5. vormen van polygonen uit lijnen, arcs, ellipses / overnemen polygonen;
 6. verwijderen binnengrenzen per combinatie van IP-nummer + status + gebiedcode + evt. revisie;
 7. aggregeren naar IP-nummer + status + gebiedcode + evt. revisie.
You can’t perform that action at this time.