Skip to content
Ressurser for introduksjon av Ruby programmeringsspråket på norsk.
Ruby Prolog Perl
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
archaic
kode/eksempler
norsk-nuby/presentasjon
README.md

README.md

Norsk RubyNuby

Ressurser for introduksjon av Ruby programmeringsspråket på norsk.

(C) 200? / 2004 / 2011 / 2015 - Kent Dahl

  • Presentasjonene kan brukes under Create Commons, GPL etc.
  • Script og verktøy inkludert kan ha egne lisenser.

Fordums tider

Se i katalogen "archaic" for gamle nybegynnerkurset og web-kurset (pre-Rails) fra en fordums tid.

Krever linuxdoc, latex, make, Ruby, m.m. for å generere HTML-presentasjon ut fra ett SGML dokument.

You can’t perform that action at this time.