Arduino ile Appveyor Kullanımı
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
README.md
appveyor.yml

README.md

Arduino ile AppVeyor Kullanımı

Arduino projelerinizi test etmek için Appveyor CI servisinin entegresini sağlar.

Ayrıntılar için: Arduino ile Appveyor Kullanımı

Sorunlar ve Katkıda Bulunmak:

  • Hatalar ve öneriler için Github üzerinden veya Twitter(@kerimkaandonmez) üzerinden ulaşabilirsiniz.