Permalink
Browse files

Merge pull request #369 from kubabrecka/cz_privacy

CZ privacy policy translation
  • Loading branch information...
2 parents e427775 + 8da2c93 commit 09880ce9f9561146308bfd38b38907142d8e83b3 @eviltrout eviltrout committed Mar 5, 2013
Showing with 27 additions and 27 deletions.
  1. +27 −27 app/views/static/privacy.cs.html.erb
@@ -5,74 +5,74 @@
</ul>
<div id="collect"></div>
-<h2><a href="#collect">What information do we collect?</a></h2>
+<h2><a href="#collect">Jaké osobní informace sbíráme?</a></h2>
<p>
- We collect information from you when you register on our site and gather data when you participate in the forum by reading, writing, and evaluating the content shared here.
+ Sbíráme od vás informace, které zadáte během registrace a také sbíráme data během vaší účasti na fóru čtením, psaním a vyhodnocováním zde zveřejněného obsahu.
</p>
<p>
- When participating on our site, you may be asked to enter your: name, age and or e-mail address. You may, however, visit our site anonymously.
+ Pokud se podílíte na tomto fóru, můžeme po vás chtít zadat tyto údaje: jméno, věk, e-mailová adresa. Můžete však tento web procházet i anonymně.
</p>
<div id="use"></div>
-<h2><a href="#use">What do we use your information for?</a></h2>
-<p>Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:</p>
+<h2><a href="#use">K čemu používáme vaše informace?</a></h2>
+<p>Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:</p>
<ul>
- <li>To personalize your experience &mdash; your information helps us to better respond to your individual needs.</li>
- <li>To improve our site &mdash; we continually strive to improve our site offerings based on the information and feedback we receive from you.</li>
- <li>To improve customer service &mdash; your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.</li>
- <li>To send periodic emails &mdash; The email address you provide may be used to send you information, notifications that you request about changes to topics or in response to your user name, respond to inquiries, and/or other requests or questions.</li>
+ <li>Perzonalizace vašeho zážitku &mdash; vaše informace nám pomáhají lépe vyhovovat vašim osobním potřebám.</li>
+ <li>Vylepšení webu &mdash; kontinuálně se snažíme zlepšovat toto fórum na základě informací a odezvy, kterou od vás máme.</li>
+ <li>Zlepšení služeb zákazníkům &mdash; vaše informace nám pomáhají lépe a efektivněji poskytovat lepší zákaznické služby.</li>
+ <li>Zasílání periodických emailů &mdash; Emailová adresa, kterou nám poskytnete, může být použita k zasílání informací a oznámení, která si vyžádáte, o změnách témat nebo nových odpovědích, odpovědím na dotazy nebo pro jiné požadavky a otázky.</li>
</ul>
<div id="protect"></div>
-<h2><a href="#use">How do we protect your information?</a></h2>
+<h2><a href="#use">Jak chráníme vaše informace?</a></h2>
<p>
- We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal
- information when you enter, submit, or access your personal information.
+ Implementuje řadu bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních
+ informací, které vložíte, odešlene nebo jinak zadáte.
</p>
<div id="cookies"></div>
-<h2><a href="#cookies">Do we use cookies?</a></h2>
+<h2><a href="#cookies">Používáme 'cookies'?</a></h2>
<p>
- Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information.
+ Ano. 'Cookies' jsou malé soubory, které webu nebo službě umožňují si skrze váš webový prohlížeč uložit na váš pevný disk informace. Ty pak slouží k tomu, aby web mohl rozpoznat váš prohlížeč a zapamatovat si tak některé vaše údaje.
</p>
<p>
- We use cookies to understand and save your preferences for future visits and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business.
+ Používáme 'cookies' k tomu, abychom mohli přijmout a uložit vaše nastavení, aby bylo zachováno pro příští návštěvy a z těchto dat agregujeme výsledky ohledně síťového provozu a uživatelské interakce, a tím můžeme návštěvníkům nabízet lepší zážitek a nástroje v budoucnu. Můžeme být dohodnuti se službami třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět našim návštěvníkům. Tyto třetí strany nemají povoleno využívat námi nasbírané informace, pouze k přímému zlepšování našich služeb.
</p>
<div id="disclose"></div>
-<h2><a href="#disclose">Do we disclose any information to outside parties?</a></h2>
+<h2><a href="#disclose">Předáváme nějaké informace cizím stranám?</a></h2>
<p>
- We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.
+ Neprodáváme, neobchodujeme ani jinak neposkytujeme vaše osobně identifikovatelné informace cizím subjektům. Toto nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozováním webu a našich služeb, za předpokladu, že tyto strany souhlasí s uchováním těchto informací jako důvěrné. Můžeme také vydat vaše informace, pokud budeme věřit, že je to nutné k tomu, abychom splňovali zákon, splňovali naše vlastní podmínky nebo chránili práva a bezpečí ostatních uživatelů. Nicméně informace, které nejsou osobně identifikovatelné, mohou být poskytnuty ostatním stranám z marketingových, reklamních či jiných důvodů.
</p>
<div id="third-party"></div>
-<h2><a href="#third-party">Third party links</a></h2>
+<h2><a href="#third-party">Odkazy třetích stran</a></h2>
<p>
- Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our site. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.
+ Příležitostně, z vlastního rozhodnutí, můžeme vložit či nabízet produkty a služby třetí strany na našem webu. Tyto třetí stany mají vlastní nezávislé podmínky ochrany soukromí. Tímto se vzdáváme jakékoliv zodpovědnosti nebo povinností ohledně obsahu a aktivit na těchto odkazovaných webech. Přesto se však snažíme chránit bezúhonnost našeho webu a budeme rádi za každou zpětnou vazbu ohledně těchto ostatních webů.
</p>
<div id="coppa"></div>
-<h2><a href="#coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</a></h2>
+<h2><a href="#coppa">Shoda s 'Children's Online Privacy Protection Act'</a></h2>
<p>
- We are in compliance with the requirements of COPPA (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our site, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.
+ Jsme ve shodě s požadavky COPPA (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>), nesbíráme žádné informace o nikom pod 13 let věku. Náš web a služby jsou cíleny na osoby staré alespoň 13 let.
</p>
<div id="online"></div>
-<h2><a href="#online">Online Privacy Policy Only</a></h2>
+<h2><a href="#online">Ochrana soukromí pouze online</a></h2>
<p>
- This online privacy policy applies only to information collected through our site and not to information collected offline.
+ Tyto podmínky ochrany soukromí se vztahují pouze na informace sebrané online na našem webu a netýkají se informací sebraných offline.
</p>
<div id="consent"></div>
-<h2><a href="#consent">Your Consent</a></h2>
+<h2><a href="#consent">Váš souhlas</a></h2>
<p>
- By using our site, you consent to our web site privacy policy.
+ Používáním našeho webu souhlasíte s těmito podmínkami ochrany soukromí.
</p>
<div id="changes"></div>
-<h2><a href="#changes">Changes to our Privacy Policy</a></h2>
+<h2><a href="#changes">Změny našich podmínek ochrany soukromí</a></h2>
<p>
- If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
+ Pokud se rozhodneme změnit naše podmínky ochrany soukromí, zašleme tyto změny na tuto stránku.
</p>

0 comments on commit 09880ce

Please sign in to comment.