Permalink
Browse files

Merge pull request #368 from kubabrecka/cs_faq

CZ translation of FAQ
  • Loading branch information...
2 parents 7b861e5 + 9573847 commit de1dd9c651a9a6c4f5150b08fc0086d58f49bc88 @eviltrout eviltrout committed Mar 5, 2013
Showing with 42 additions and 42 deletions.
  1. +42 −42 app/views/static/faq.cs.html.erb
View
84 app/views/static/faq.cs.html.erb
@@ -16,116 +16,116 @@
</div>
<div id="improve"></div>
-<h2><a href="#improve">Improve the Discussion</a></h2>
+<h2><a href="#improve">Zlepšujte diskuzi</a></h2>
<p>
- Help us make this a great place for discussion by always working to improve the discussion in some way, however small. If you are not sure your post adds to the discussion or might detract from its usefulness, think over what you want to say and try again later.
+ Pomozte nám z tohoto fóra vytvořit skvělé místo pro diskuzi tím, že se budete snažit diskuzi vždy vylepšit, i třeba jen malým dílem. Pokud si nejste jisti, že váš příspěvek přidává diskuzi na hodnotě nebo že byl nemusel být užitečný, zamyslete se znovu, co chcete říct a zkuste to později znovu.
</p>
<div class="more">
<p>
- The topics discussed here matter to us, and we want you to act as if they matter to you, too. Be respectful of the topics and the people discussing them, even if you disagree with some of what is being said.
+ Témata, která se zde diskutují, jsou pro nás důležitá a chceme, abyste se chovali tak, jako by byla důležitá i pro vás. Respektujte témata a lidi, které o nich diskutují, i v případě, že nesouhlasí s tím, co někdo říká.
</p>
<p>
- One way to improve the discussion is by discovering ones that are already happening. Please spend some time browsing the topics here before replying or starting your own, and you’ll have a better chance of meeting others who share your interests.
+ Jeden ze způsobů, jak vylepšit diskuzi, je objevování již existujících. Prosím věnujte svůj čas procházení témat, která zde již existují, než se rozhodnete založit nové téma. Tím budete mít větší šanci potkat se s lidmi, kteří mají stejné zájmy.
</p>
</div>
<div id="agreeable"></div>
-<h2><a href="#agreeable">Be Agreeable, Even When You Disagree</a></h2>
+<h2><a href="#agreeable">Buďte milí, i když nesouhlasíte</a></h2>
<p>
- You may wish to respond to something by disagreeing with it. That’s fine. But, remember to <em>criticize ideas, not people</em>.
- Please avoid:
+ Můžete chtít odpovídat na něčo, s čím nesouhlasíte. A je to v pořádku. Pamatujte však, že byste měli <em>kritizovat myšlenky a ne lidi</em>.
+ Prosím vyvarujte se:
<ul>
- <li>Name-calling.</li>
- <li>Ad hominem attacks.</li>
- <li>Responding to a post’s tone instead of its actual content.</li>
- <li>Knee-jerk contradiction.</li>
+ <li>Nadávkám.</li>
+ <li>Osobním útokům.</li>
+ <li>Vyjadřování vůči tónu příspěvky namísto jeho skutečného obsahu.</li>
+ <li>Tvrdohlavému oponování.</li>
</ul>
<div class="more">
<p>
- Instead, provide reasoned counter-arguments that improve the conversation.
+ Místo toho se snažte poskytnout rozumné protiargumenty, které vždy vylepší probíhající konverzaci.
</p>
</div>
<div id="participate"></div>
-<h2><a href="#participate">Your Participation Counts</a></h2>
+<h2><a href="#participate">Vaše účast nás zajímá</a></h2>
<p>
- The conversations we have here set the tone for everyone. Help us influence the future of this community by choosing to engage in discussions that make this forum an interesting place to be &mdash; and avoiding those that do not.
+ Konverzace, které zde probíhají, jsou pro všechny. Pomozte nám ovlivnit budoucnost této komunity tím, že se zapojíte do diskuzí, které dělají toto místo zajímavým &mdash; a vyhněte se diskuzím, které jsou pro komunitu nevhodné.
</p>
<div class="more">
<p>
- Discourse provides tools that enable the community to collectively identify the best (and worst) contributions: favorites, bookmarks, likes, flags, replies, edits, and so forth. Use these tools to improve your own experience, and everyone else’s, too.
+ Systém Discourse nabízí nástroje, kterými může komunita společně určit příspěvky, které jsou vynikající (a nebo naopak velmi špatné): oblíbená témata, záložky, 'líbí se', hlášení závadných příspěvků, odpovědi, editace, atd. Používejte tyto nástroje pro zlepšení svého vlastního zážitku z tohoto fóra, a tím zároveň zlepšíte i zážitek ostatním.
</p>
<p>
- Let’s try to leave our park better than we found it.
+ Snažme se opustit náš veřejný park v lepším stavu, než v jakém jsme ho našli.
</p>
</div>
<div id="flag-problems"></div>
-<h2><a href="#flag-problems">If You See a Problem, Flag It</a></h2>
+<h2><a href="#flag-problems">Pokud najdete problém, nahlašte ho</a></h2>
<p>
- Moderators have special authority; they are responsible for this forum. But so are you. With your help, moderators can be community facilitators, not just janitors or police.
+ Moderátoři mají speciál autoritu; jsou zodpovědní za toto fórum. Ale stejně tak i vy. S vaší pomocí mohou moderátoři fungovat jako pomocníci komunity, ne jenom jako údržbáři nebo policie.
</p>
<div class="more">
<p>
- When you see bad behavior, don’t reply. It encourages the bad behavior by acknowledging it, consumes your energy, and wastes everyone’s time. <i>Just flag it</i>. If enough flags accrue, action will be taken, either automatically or by moderator intervention.
+ Pokud vidíte nevhodné chování, neodpovídejte. Jednak tím budete toto chování podporovat, jednak tím plýtváte svojí energií a časem všech účastníků. <i>Jednoduše to nahlašte</i>. Pokud se sejde dostatečné množství hlášení, postaráme se o nápravu, ať už automaticky nebo moderátorským zásahem.
</p>
<p>
- In order to maintain our community, moderators reserve the right to remove any content and any user account for any reason at any time. Moderators do not preview new posts in any way; the moderators and site operators take no responsibility for any content posted by the community.
+ V zájmu zachování komunity si moderátoři vyhrazují právo odstranit jakýkoliv obsah nebo uživatelský účet kdykoliv a bez udání důvodu. Moderátoři nesledují nové příspěvky žádným způsobem; moderátoři a provozovalé webu nemají žádnou zodpovědnost za žádný obsah zaslaný komunitou.
</p>
</div>
<div id="be-civil"></div>
-<h2><a href="#be-civil">Always Be Civil</a></h2>
+<h2><a href="#be-civil">Vždy buďte civilizovaní</a></h2>
<p>
- Nothing sabotages a healthy conversation like rudeness:
+ Nic nezničí fungující debatu tak jako nezdvořilost:
<ul>
- <li>Be civil. Don’t post anything that a reasonable person would consider offensive, abusive, or hate speech.</li>
- <li>Keep it clean. Don’t post anything obscene or sexually explicit.</li>
- <li>Respect each other. Don’t harass or grief anyone,
- impersonate people, or expose their private information.</li>
- <li>Respect our forum. Don’t post spam or otherwise vandalize the forum.</li>
+ <li>Buďte civilizovaní. Nezasílejte nic, co by rozumný člověk považoval za urážlivé, hanlivé nebo nenávistné.</li>
+ <li>Udržujte čistotu. Nezasílejte nic obscéního, pornografického nebo jinak sexuálně explicitního.</li>
+ <li>Respektujte jeden druhého. Nenavážejte se do nikoho, nepomlouvejte,
+ nevydávejte se za jiné a nezveřejňute soukromé informace ostatních.</li>
+ <li>Respektujte toto fórum. Nezasílejte spam ani nevandalizujte fórum žádným jiným způsobem.</li>
</ul>
</p>
<div class="more">
<p>
- These are not concrete terms with precise definitions &mdash; avoid
- even the <i>appearance</i> of any of these things. If you’re unsure, ask yourself how you would feel if your post was featured on the front page of the New York Times.
+ Toto nejsou přesná pravidla s precizními definicemi &mdash; vyvarujte se
+ těchto věcí *v jakékoliv podobě*. Pokud si nejste jistí, zeptejte se sami sebe, jak byste se cítili, kdyby váš příspěvek byl publikován na první straně New York Times.
</p>
<p>
- This is a public forum, and search engines index these discussions. Keep the language, links, and images safe for family and friends.
+ Fórum je veřejné a vyhledávače indexují obsah zde přítomných diskuzí. Používejte jazyk, odkazy a obrázky tak, aby byl obsah bezpečný pro vaši rodinu a přátele.
</p>
</div>
<div id="keep-tidy"></div>
-<h2><a href="#keep-tidy">Keep It Tidy</a></h2>
+<h2><a href="#keep-tidy">Udržujte pořádek</a></h2>
<p>
- Make the effort to put things in the right place, so that we can spend more time discussing and less cleaning up. So:
+ Dejte si práci a dávejte věci na správná místa, abychom mohli strávit více času diskuzování a méně času uklízením. Čili:
<ul>
- <li>Don’t start a topic in the wrong category.</li>
- <li>Don’t cross-post the same thing in multiple topics.</li>
- <li>Don’t post no-content replies.</li>
- <li>Don’t divert a topic by changing it midstream.</li>
- <li>Don’t sign your posts &mdash; every post has your profile information attached to it.</li>
+ <li>Nezakládejte téma v nesprávné kategorii.</li>
+ <li>Nezasílejte stejnou věc do více témat.</li>
+ <li>Nezasílejte odpovědi bez skutečného obsahu</li>
+ <li>Neodklánějte hlavní téma diskuze.</li>
+ <li>Nepodepisujte své příspěvky &mdash; každý příspěvek již má připojeny informace o vašem profilu.</li>
</ul>
</p>
<div class="more">
<p>
- Rather than posting “+1” or “Agreed,” use the Like button. Rather than taking an existing topic in a radically different direction, use Reply as a New Topic.
+ Neposílejte příspěvky typu '+1' nebo 'souhlasím', místo toho použijte tlačítko 'To se mi líbí'. Pokud chcete výrazněji změnit téma již existující diskuze, použijte tlačítko 'Odpovědět jako nové téma'.
</p>
</div>
<div id="stealing"></div>
-<h2><a href="#stealing">Post Only Your Own Stuff</a></h2>
+<h2><a href="#stealing">Zasílejte pouze svůj vlastní obsah</a></h2>
<p>
- You may not post anything digital that belongs to someone else without permission. You may not post descriptions of, links to, or methods for stealing someone’s intellectual property (software, video, audio, images), or for breaking any other law.
+ Nesmíte zasílat žádný digitální obsah, který patří někomu jinému, bez jeho svolení. Nesmíte zasílat návody, popisy, odkazy nebo metody, jak ukrást cizí duševní vlastnictví (ať už se jedná o software, video, audio nebo obrázky), nebo jak porušovat libovolný jiný zákon.
</p>
<div class="more">
</div>
<div id="tos"></div>
-<h2><a href="tos">Terms of Service</a></h2>
+<h2><a href="tos">Podmínky používání</a></h2>
<p>
- Yes, legalese is boring, but we must protect ourselves &ndash; and by extension, you and your data &ndash; against unfriendly folks. We have a <a href="/tos">Terms of Service</a> describing your (and our) behavior and rights related to content, privacy, and laws. To use this service, you must agree to abide by our <a href="/tos">TOS</a>.
+ Ano, právničina je nudná, ale musíme se sami právně chránit &ndash; a také vás a vaše data &ndash; proti nepřátelským právníckám fíglům. Máme svoje <a href="/tos">Podmínky používání</a> popisující vaše (a naše) chování a práva ve vztahu k obsahu, soukromí a zákonům. Pokud chcete používat toto fórum, musíte souhlasit s tím, že budete dodržovat <a href="/tos">tyto podmínky</a>.
</p>
<div class="more">
</div>

0 comments on commit de1dd9c

Please sign in to comment.