Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (9 sloc) 357 Bytes

Ruby.ee sisu

Hetkel kasutame lehe halduseks staticmatic.rubyforge.org staatilist generaatorit.

Sisu ülesehitus on Railsi taustaga inimestele tuttavalt sarnane oma elementidega nagu layouts, pages, partials jne.

Igatahes tee kloon github.com/priit/rubyee hoidlast, lisa oma täiendused ja anna githubis märku nende valmisolekust.

Tänud!

Something went wrong with that request. Please try again.