Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
antwoorden
dictaat
pdf
presentatie
vragen
.gitignore
Makefile
README.md
latex-makefile

README.md

Voor meer informatie; zie http://hosthuis.nl/linux

In het kort; deze repository bevat al het materiaal wat is gebruikt om het 'keuzevak Linux' te geven.

Dit keuzevak werd op de Hogeschool Rotterdam gedoceerd door Paul Sohier en Kevin van der Vlist. Daarnaast is het zelf ontwikkeld.

De documenten zijn eenvoudig te builden door in de root directory 'make' aan te roepen. Pre-built documenten (uitgezonderd antwoorden) zijn hier te vinden.

Patches zijn welkom.

Dit project is vrijgegeven onder de GPLv3.