Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 27a78f397f
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

2560 lines (2007 sloc) 60.32 kb
# Greek Translation of Sweep.
# Dokianakis Fanis <madf@hellug.gr>, 2003.
#
#: src/sample-display.c:222
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Sweep 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.metadecks.org/software/sweep/\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-11 15:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-08 05:40+0200\n"
"Last-Translator: Dokianakis Fanis <madf@hellug.gr>\n"
"Language-Team: Greek <EL@li.org>\n"
"Language: el\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/main.c:89
msgid "Welcome to Sweep"
msgstr "Êáëþò Þëèáôå óôï Sweep"
#: src/main.c:90
msgid ""
"Hello, my name is Scrubby. Welcome to Sweep!\n"
"\n"
"Would you like to create a new file or load an existing file?"
msgstr ""
"Ãåßá óáò, ôï üíïìá ìïõ åßíáé Scrubby. Êáëþò Þëèáôå óôï Sweep!\n"
"\n"
"ÈÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá íÝï áñ÷åßï Þ íá áíïßîåôå Ýíá ðñïûðÜñ÷ùí;"
#: src/main.c:94
msgid "Create new file"
msgstr "Äçìéïõñãßá íÝïõ áñ÷åßïõ"
#: src/main.c:94
msgid "Load existing file"
msgstr "¶íïéãìá áñ÷åßïõ"
#: src/main.c:129
msgid "WARNING: Build includes incomplete development code.\n"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÁõôÞ ç Ýêäïóç ðåñéÝ÷åé çìéôåëÞ, õðü áíÜðôõîç êþäéêá.\n"
#: src/main.c:188
msgid "Sweep version"
msgstr "¸êäïóç sweep"
#: src/main.c:189
msgid "Sweep plugin API version"
msgstr "¸êäïóç API ôùí áñèñùìÜôùí ôïõ sweep"
#: src/main.c:195
#, c-format
msgid "Usage: %s [option ...] [files ...]\n"
msgstr "×ñÞóç: %s [åðéëïãÝò ...] [áñ÷åßá ...]\n"
#: src/main.c:196
msgid "Valid options are:\n"
msgstr "¸ãêõñåò åðéëïãÝò åßíáé:\n"
#: src/main.c:197
msgid " -h --help Output this help.\n"
msgstr " -h --help Áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò.\n"
#: src/main.c:198
msgid " -v --version Output version info.\n"
msgstr " -v --version Áðåéêüíéóç ðëçñïöïñéþí Ýêäïóçò.\n"
#: src/main.c:199
msgid " --display <display> Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display> ×ñÞóç ôçò óõãêåêñéìÝíçò ïèüíçò X.\n"
#: src/main.c:200
msgid ""
" --ignore-failed-lock Continue when attempt to lock the\n"
" preferences file fails. For use when\n"
" the users home directory is on an NFS\n"
" file system. (possibly unsafe) \n"
msgstr ""
#: src/main.c:206
msgid " --no-toolbox Do not show the toolbox window.\n"
msgstr " --no-toolbox Áðüêñõøç ôïõ ðáñáèýñïõ ôçò åñãáëåéïèÞêçò.\n"
#: src/about_dialog.c:99
msgid "This is Sweep version"
msgstr "Áõôü åßíáé ôï Sweep Ýêäïóçò"
#: src/about_dialog.c:119
msgid "http://sweep.sourceforge.net/"
msgstr "http://sweep.sourceforge.net/"
#: src/callbacks.c:926 src/callbacks.c:939 src/edit.c:1568 src/edit.c:1642
#: src/edit.c:1726
msgid "Clipboard empty"
msgstr "¶äåéï ðñü÷åéñï"
#: src/channelops.c:146
#, c-format
msgid "Duplicate to %d channels"
msgstr "ÁíôéãñáöÞ óå %d êáíÜëéá"
#: src/channelops.c:148
#, c-format
msgid "Duplicate from %d to %d channels"
msgstr "ÁíôéãñáöÞ áðü %d óå %d êáíÜëéá"
#: src/channelops.c:207
msgid "Sweep: Duplicate channel"
msgstr "Sweep: Äéðëáóéáóìüò êáíáëéïý"
#: src/channelops.c:214 src/channelops.c:698
#, c-format
msgid "Currently: %d channels"
msgstr "ÁõôÞ ôç óôéãìÞ: %d êáíÜëéá"
#: src/channelops.c:221 src/channelops.c:704
msgid "Output channels"
msgstr "ÅîáãùãÞ êáíáëéþí"
#: src/channelops.c:231 src/channelops.c:714 src/driver.c:374
#: src/file_sndfile1.c:285 src/param.c:779 src/question_dialogs.c:144
#: src/question_dialogs.c:204 src/question_dialogs.c:253
#: src/sweep_sample.c:1918 src/undo_dialog.c:440
msgid "OK"
msgstr "ÅíôÜîåé"
#: src/channelops.c:242 src/channelops.c:725 src/driver.c:387
#: src/file_sndfile1.c:295 src/param.c:788 src/question_dialogs.c:158
#: src/view.c:543 src/view.c:2650
msgid "Cancel"
msgstr "Áêýñùóç"
#: src/channelops.c:347 src/view.c:361
msgid "Mix down to mono"
msgstr "Ìßîç óå ìïíïöùíéêü"
#: src/channelops.c:445 src/view.c:340
msgid "Remove left channel"
msgstr "Áöáßñåóç áñéóôåñïý êáíáëéïý"
#: src/channelops.c:455 src/view.c:349
msgid "Remove right channel"
msgstr "Áöáßñåóç äåîéïý êáíáëéïý"
#: src/channelops.c:539
msgid "Swap channels"
msgstr "ÅíáëëáãÞ êáíáëéþí"
#: src/channelops.c:541
msgid "Not stereo"
msgstr "¼÷é óôåñåïöùíéêü"
#: src/channelops.c:643
#, c-format
msgid "Convert from %d to %d channels"
msgstr "ÌåôáôñïðÞ áðü %d óå %d êáíÜëéá"
#: src/channelops.c:692
msgid "Sweep: Add/Remove channels"
msgstr "Sweep: ÐñïóèÞêç/Áöáßñåóç êáíáëéþí"
#: src/driver.c:369
msgid "Sweep: audio device configuration"
msgstr ""
#: src/driver.c:410
msgid "Changes to device settings will take effect on next playback."
msgstr ""
"ÁëëáãÝò óôéò ñõèìßóåéò óõóêåõþí èá åíåñãïðïéçèïýí óôçí åðüìåíç áíáðáñáãùãÞ."
#: src/driver.c:424
msgid "Device name"
msgstr "¼íïìá óõóêåõÞò"
#: src/driver.c:430
msgid "Set the main device for playback and recording"
msgstr ""
#: src/driver.c:440
msgid "Main device:"
msgstr ""
#: src/driver.c:454 src/driver.c:636 src/samplerate.c:570
msgid "Default"
msgstr "Åî ïñéóìïý"
#: src/driver.c:467
msgid "Use a different device for monitoring"
msgstr "×ñÞóç äéáöïñåôéêÞò óõóêåõÞò ãéá ðáñáêïëïýèçóç"
#: src/driver.c:479
msgid "Monitor output:"
msgstr "¸îïäïò ðáñáêïëïýèçóçò:"
#: src/driver.c:504
msgid "Swap"
msgstr "ÅíáëëáãÞ"
#: src/driver.c:512
msgid "Swap main and monitor devices."
msgstr "ÅíáëëáãÞ ìåôáîý êýñéáò êáé óõóêåõÞò ðáñáêïëïýèçóçò."
#: src/driver.c:521 src/driver.c:622 src/file_speex.c:1957
#: src/file_vorbis.c:1348 src/samplerate.c:556 src/sweep_sample.c:532
msgid "Reset"
msgstr "ÅðáíáöïñÜ"
#: src/driver.c:529
msgid "Reset to the last remembered device names."
msgstr "ÅðáíáöïñÜ ôþí ðñïçãïýìåíùí ïíïìÜôùí ôùí óõóêåõþí."
#: src/driver.c:535 src/file_speex.c:1971 src/file_vorbis.c:1362
#: src/param.c:747 src/sweep_sample.c:543
msgid "Defaults"
msgstr "Åî ïñéóìïý"
#: src/driver.c:543
msgid "Set to default device names."
msgstr "×ñÞóç óáí åî ïñéóìïý ïíüìáôá óõóêåõþí."
#: src/driver.c:554
msgid "Device buffering"
msgstr "Buffering óõóêåõÞò"
#: src/driver.c:564
msgid ""
"Low latency /\n"
"More dropouts"
msgstr ""
"×áìçëÞ êáèõóôÝñçóç /\n"
"Ðåñéóóüôåñåò áðïññßøåéò"
#: src/driver.c:586
msgid ""
"High latency /\n"
"Fewer dropouts"
msgstr ""
"ÕøçëÞ êáèõóôÝñçóç /\n"
"Ëéãüôåñåò áðïññßøåéò"
#: src/driver.c:590
msgid ""
"Varying this slider controls the lag between cursor movements and playback. "
"This is particularly noticeable when \"scrubbing\" during playback.\n"
"\n"
"Lower values improve responsiveness but may degrade audio quality on heavily-"
"loaded systems."
msgstr ""
"Áõôüò ï åðéëïãÝáò åëÝã÷åé ôçí êáèõóôÝñçóç ìåôáîý ôùí êéíÞóåùí ôïõ êÝñóïñá "
"êáé ôçò áíáðáñáãùãÞò. ÐáñáôÞñåßôáé éäéáßôåñá óôï \"scrubbing\" êáôÜ "
"ôçíáíáðáñáãùãÞ\n"
"\n"
"×áìçëÝò ôéìÝò âåëôéþíïõí ôçí áíôáðüêñéóç áëëÜ ìðïñÝß íá ìåéþóïõí ôçí "
"ðïéüôçôá ôïõ Þ÷ïõ óå óõóôÞìáôá ìå ìåãÜëï öüñôï."
#: src/driver.c:609
msgid "Remember these options"
msgstr "Áðïìíçìüíåõóç áõôþí ôùí åðéëïãþí"
#: src/driver.c:630
msgid "Reset to the last remembered device buffering."
msgstr "ÅðáíáöïñÜ óôï ôåëåõôáßï óôç ìíÞìç buffering ôçò óõóêåõÞò."
#: src/driver.c:644
msgid "Set to default device buffering."
msgstr "×ñÞóç óáí åî ïñéóìïý buffering óõóêåýçò."
#: src/edit.c:1291
msgid "No selection to copy"
msgstr "Êáììßá åðéëïãÞ ãéá áíôéãñáöÞ"
#: src/edit.c:1308 src/view.c:572 src/view.c:1150
msgid "Copy"
msgstr "ÁíôéãñáöÞ"
#: src/edit.c:1342
msgid "No selection to cut"
msgstr "Êáììßá åðéëïãÞ ãéá áðïêïðÞ"
#: src/edit.c:1358 src/view.c:568 src/view.c:1144
msgid "Cut"
msgstr "ÁðïêïðÞ"
#: src/edit.c:1388
msgid "No selection to clear"
msgstr "Êáììßá åðéëïãÞ ãéá êáèáñéóìü"
#: src/edit.c:1404 src/view.c:576 src/view.c:1156
msgid "Clear"
msgstr "Êáèáñéóìüò"
#: src/edit.c:1430
msgid "No selection to delete"
msgstr "Êáììßá åðéëïãÞ ãéá äéáãñáöÞ"
#: src/edit.c:1447 src/view.c:564
msgid "Delete"
msgstr "ÄéáãñáöÞ"
#: src/edit.c:1482
msgid "Nothing to crop out"
msgstr "Ôßðïôá ãéá êüøéìï"
#: src/edit.c:1498 src/view.c:580 src/view.c:1162 src/view.c:1868
msgid "Crop"
msgstr "Êüøéìï"
#: src/edit.c:1572 src/edit.c:1646 src/edit.c:1730
msgid "Clipboard data has incompatible format"
msgstr "Ôá äåäïìÝíá óôï ðñü÷åéñï åßíáé áóýìâáôçò ìïñöÞò"
#: src/edit.c:1590
msgid "Paste insert"
msgstr "Åðéêüëëçóç ìÝóá"
#: src/edit.c:1669
msgid "Paste mix"
msgstr "Åðéêüëëçóç ìßîç"
#: src/edit.c:1757
msgid "Paste xfade"
msgstr "Åðéêüëëçóç xfade"
#: src/file_dialogs.c:73
msgid "MP3 export unsupported"
msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé ç åîáãùãÞ óå MP3"
#: src/file_dialogs.c:74
msgid ""
"Export to MP3 format cannot legally be supported in free software\n"
"due to patent licensing restrictions.\n"
"\n"
"Please use Ogg Vorbis format instead, which\n"
"provides better quality and is free."
msgstr ""
"Ç åîáãùãÞ ðñïò ôç ìïñöÞ MP3 äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëçöèåß íüìéìá óå åëåýèåñï\n"
"ëïãéóìéêü ëüãù ðåñéïñéóìþí ôçò Üäåéáò ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò.\n"
"\n"
"Áíôß áõôïý, ðáñáêáëïýìå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç ìïñöÞ Ogg Vïrbis, ç ïðïßá\n"
"ðáñÝ÷åé êáëýôåñç ðïéüôçôá êáé åßíáé åëåýèåñç."
#: src/file_dialogs.c:99
msgid "Raw PCM (headerless)"
msgstr ""
#: src/file_dialogs.c:157
#, c-format
msgid "%s does not exist."
msgstr "Ôï %s äåí õðÜñ÷åé"
#: src/file_dialogs.c:158
msgid "Directory does not exist"
msgstr "Ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé"
#: src/file_dialogs.c:262
#, c-format
msgid ""
"Unable to read\n"
"%s"
msgstr ""
"Áäõíáìßá áíÜãíùóçò\n"
"ôïõ %s"
#: src/file_dialogs.c:289
#, fuzzy
msgid "Sweep: Open Files"
msgstr "Sweep: ÍÝï áñ÷åßï"
#: src/file_dialogs.c:370
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to revert %s to\n"
"%s?\n"
"\n"
"All changes and undo information will be lost."
msgstr ""
"Óßãïõñá íá åðéóôñÝøåôå ôï %s óôï%s;\n"
"\n"
"¼ëåò ïé áëëáãÝò êáé ïé ðëçñïöïñßåò áíÜêôçóçò èá ÷áèïýí."
#: src/file_dialogs.c:374
msgid "Revert file"
msgstr "ÅðéóôñïöÞ óôï áñ÷åßï"
#: src/file_dialogs.c:375 src/view.c:509
msgid "Revert"
msgstr "ÅðéóôñïöÞ"
#: src/file_dialogs.c:375
msgid "Don't revert"
msgstr "¼÷é åðéóôñïöÞ"
#: src/file_dialogs.c:545 src/file_dialogs.c:824
#, c-format
msgid "Save as %s cancelled"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò %s áêõñþèçêå"
#: src/file_dialogs.c:582
msgid "By extension"
msgstr "ÌÝóù êáôÜëçîçò"
#: src/file_dialogs.c:640
msgid "MP3 (Use Ogg Vorbis instead)"
msgstr ""
#: src/file_dialogs.c:707
msgid "Sweep: Save file"
msgstr "Sweep: ÁðïèÞêåõóç áñ÷åßïõ"
#: src/file_dialogs.c:721
msgid "Save Options"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç Åðéëïãþí"
#: src/file_dialogs.c:730
msgid "Determine File Type:"
msgstr "Êáèïñéóìüò Ôýðïõ Áñ÷åßïõ:"
#: src/file_dialogs.c:810
#, c-format
msgid ""
"You are not allowed to write to\n"
"%s"
msgstr ""
"Äåí åðéôñÝðåôå íá ãñÜøåôå óôï\n"
"%s"
#: src/file_dialogs.c:812
#, c-format
msgid "%s exists. Overwrite?"
msgstr "Ôï %s õðÜñ÷åé Þäç. Íá ãñÜöôåß óå áõôü."
#: src/file_dialogs.c:814
msgid "File exists"
msgstr "Ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé Þäç"
#: src/file_dialogs.c:815
msgid "Overwrite"
msgstr "ÅããñáöÞ"
#: src/file_dialogs.c:815
msgid "Don't overwrite"
msgstr "¼÷é åããñáöÞ"
#: src/file_dialogs.c:887
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" has changed on disk.\n"
"\n"
"Are you sure you want to save?"
msgstr ""
"%s\n"
" Üëëáîå óôï äßóêï.\n"
"\n"
"ÈÝëåôå óßãïõñá íá ôï áðïèçêåýóåôå;"
#: src/file_dialogs.c:891 src/sweep_undo.c:331 src/view.c:3401
msgid "File modified"
msgstr "Ôï áñ÷åßï ôñïðïðïéÞèçêå"
#: src/file_dialogs.c:892 src/file_speex.c:2127 src/file_vorbis.c:1611
#: src/view.c:501 src/view.c:1782
msgid "Save"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç"
#: src/file_dialogs.c:892 src/file_speex.c:2138 src/file_vorbis.c:1622
msgid "Don't save"
msgstr "¼÷é áðïèÞêåõóç"
#: src/file_sndfile1.c:327
msgid "Powered by libsndfile"
msgstr "Powered by libsndfile"
#: src/file_sndfile1.c:354
msgid "Encoding"
msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
#: src/file_sndfile1.c:375
msgid "Encoding:"
msgstr "Êùäéêïðïßçóç:"
#: src/file_sndfile1.c:447
msgid "Sampling rate:"
msgstr "Ñõèìüò äåéãìáôïëçøßáò:"
#: src/file_sndfile1.c:480 src/file_speex.c:2078 src/file_vorbis.c:1562
#: src/samplerate.c:584
msgid "About"
msgstr "Ðåñß"
#: src/file_sndfile1.c:496
msgid ""
"Libsndfile is a C library by Erik de Castro Lopo\n"
"for reading and writing files containing sampled sound."
msgstr ""
"Ç libsndfile åßíáé ìéá âéâëéïèÞêç ôçò C áðü ôïí Erik de Castro Lopo\n"
"ãéá ôçí áíÜãíùóç êáé åããñáöÞ áñ÷åßùí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí äåßãìáôá Þ÷ïõ."
#: src/file_sndfile1.c:507
msgid ""
"This user interface by Erik de Castro Lopo\n"
" and Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 Erik de Castro Lopo\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Australia.\n"
"\n"
msgstr ""
"Áõôü ôï ðåñéâÜëëïí ÷ñÞóôç áðü ôï Erik de Castro Lopo\n"
" êáé ôï Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 Erik de Castro Lopo\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Áõóôñáëßáò.\n"
"\n"
#: src/file_sndfile1.c:550
msgid "Sweep: Save PCM options"
msgstr "Sweep: ÁðïèÞêåõóç åðéëïãþí PCM"
#: src/file_sndfile1.c:719
msgid "Sweep: Load Raw PCM options"
msgstr "Sweep: ¶íïéãìá åðéëïãþí Ïìïý PCM"
#: src/file_sndfile1.c:771 src/file_mad.c:435 src/file_speex.c:577
#: src/file_vorbis.c:324
#, c-format
msgid "Loading %s"
msgstr "¶íïéãìá ôïõ %s"
#: src/file_sndfile1.c:998 src/file_speex.c:1074 src/file_vorbis.c:702
#, c-format
msgid "Saving %s"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ %s"
#: src/file_speex.c:1016 src/file_speex.c:1036
msgid "Speex encoding results"
msgstr "ÁðïôåëÝóìáôá êùäéêïðïßçóçò Speex"
#: src/file_speex.c:1208
msgid "Narrowband ~8 kHz (telephone quality)"
msgstr "ÓôåíÞ æþíç ~8000 Hz (ðïéüôçôá ôçëåöþíïõ)"
#: src/file_speex.c:1209
msgid "Wideband ~16 kHz"
msgstr "Åõñõæùíéêü ~16 kHz"
#: src/file_speex.c:1211
msgid "Ultra-wideband 32-48 kHz"
msgstr "Õðåñ-åõñõæùíéêü 32-48 kHz"
#: src/file_speex.c:1218
msgid "Constant bitrate (CBR) with no features"
msgstr "Óôáèåñüò ñõèìüò bit (CBR) ÷ùñßò ÷áñáêôçñéóôéêÜ"
#: src/file_speex.c:1221
msgid "CBR with Voice Activity Detection (VAD)"
msgstr "CBR ìå Áíß÷íåõóç ÖùíçôéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò (VAD)"
#: src/file_speex.c:1222
msgid "VAD generates low bitrate comfort noise to replace non-speech"
msgstr ""
"Ôï VAD ðáñÜãåé Ýíá ÷áìçëïý ñõèìïý bit èüñõâï ðïõ áíôéêáèéóôåß ôï ìåñïò ÷ùñßò "
"öùíÞ."
#: src/file_speex.c:1225
msgid "CBR with VAD and Discontinuous Transmission (DTX)"
msgstr "CBR ìå VAD êáé Áóõíå÷Þ ÌåôÜäïóç (DTX)"
#: src/file_speex.c:1226
msgid "DTX marks extended pauses with a minimum bitrate signal"
msgstr "Ôï DTX óçìåéþíåé ôéò ðáýóåéò ìå Ýíá åëÜ÷éóôïõ ñõèìïý bit óÞìá"
#: src/file_speex.c:1229
#, fuzzy
msgid "Variable bitrate (VBR) with VAD"
msgstr "Ìåôáâëçôüò ñõèìüò bit (VBR)"
#: src/file_speex.c:1230
msgid ""
"VBR allows the bitrate to adapt to the complexity of the speech; this "
"selection uses VBR without DTX, which may improve performance compared to "
"full VBR in the presence of background noise."
msgstr ""
#: src/file_speex.c:1235
msgid "Variable bitrate (VBR) with all features"
msgstr "Ìåôáâëçôüò ñõèìüò bit (VBR) ìå üëá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ"
#: src/file_speex.c:1236
msgid ""
"VBR allows the bitrate to adapt to the complexity of the speech, and handles "
"pauses using VAD and DTX"
msgstr ""
"Ôï VBR åðéôñÝðåé óôï ñõèìü bit íá ðñïóáñìïóôåß óôçí ðïëõðëïêüôçôá ôçò öùíÞò "
"êáé ÷åéñßæåôáé ôéò ðáýóåéò ÷ñçóéìïðïéþíôáò VAD êáé VTX"
#: src/file_speex.c:1240
msgid "Constant bitrate (CBR)"
msgstr "Óôáèåñüò ñõèìüò bit (CBR):"
#: src/file_speex.c:1242
msgid "Variable bitrate (VBR)"
msgstr "Ìåôáâëçôüò ñõèìüò bit (VBR)"
#: src/file_speex.c:1243
msgid "VBR allows the bitrate to adapt to the complexity of the speech."
msgstr ""
"Ôï VBR åðéôñÝðåé óôï ñõèìü bit íá ðñïóáñìïóôåß óôçí ðïëõðëïêüôçôá ôçò öùíÞò."
#: src/file_speex.c:1298 src/file_speex.c:1803
msgid "Average bitrate"
msgstr "ÌÝóïò ñõèìüò bit"
#: src/file_speex.c:1301
msgid "Maximum bitrate"
msgstr "ÌÝãéóôïò ñõèìüò bit"
#: src/file_speex.c:1494 src/file_vorbis.c:1013
msgid "Hack the planet!"
msgstr "Hack the planet!"
#: src/file_speex.c:1580
msgid "Sweep: Speex save options"
msgstr "Sweep: ÅðéëïãÝò áðïèÞêåõóçò Speex"
#: src/file_speex.c:1631
msgid "Speex encoding"
msgstr "Êùäéêïðïßçóç Speex"
#: src/file_speex.c:1644
msgid "Mode:"
msgstr "ÊáôÜóôáóç:"
#: src/file_speex.c:1670
msgid "Auto"
msgstr "Áõôüìáôï"
#: src/file_speex.c:1679
msgid ""
"Automatically select the encoding mode based on the sampling rate of the "
"file."
msgstr ""
"ÅðéëÝãåé áõôüìáôá ôçí êáôÜóôáóç êùäéêïðïßçóçò ìå âÜóç ôï ñõèìü "
"äåéãìáôïëçøßáò ôïõ áñ÷åßïõ."
#: src/file_speex.c:1732 src/file_vorbis.c:1160
msgid "Encoding quality:"
msgstr "Ðïéüôçôá êùäéêïðïßçóçò:"
#: src/file_speex.c:1775
msgid ""
"Encoding quality between 0 (lowest quality, smallest file) and 10 (highest "
"quality, largest file)."
msgstr ""
"Ðïéüôçôá êùäéêïðïßçóçò ìåôáîý 0 (ç ÷áìçëüôåñç ðïéüôçôá, ôï ìéêñüôåñï áñ÷åßï) "
"(ç õøçëüôåñç ðïéüôçôá, ôï ìåãáëõôåñï áñ÷åßï)."
#: src/file_speex.c:1785
msgid "Enable bitrate management"
msgstr "Åíåñãïðïßçóç äéá÷åßñçóçò ñõèìïý bit"
#: src/file_speex.c:1798
msgid ""
"For non-VBR (constant bitrate) encoding, this sets the maximum bitrate.For "
"VBR encoding, this sets the average bitrate."
msgstr ""
"Ãéá ìç-VBR (óôáèåñüò ñõèìüò bit) êùäéêïðïßçóç, áõôü èÝôåé ôï ìÝãéóôï ñõèìü. "
"Ãéá êùäéêïðïßçóç VBR èÝôåé ôï ìÝóï ñõèìü bit."
#: src/file_speex.c:1821
msgid "bps"
msgstr "bps"
#: src/file_speex.c:1827
msgid "Extra"
msgstr "ÅîôñÜ"
#: src/file_speex.c:1849
msgid "Encoding complexity:"
msgstr "Ðïëõðëïêüôçôá êùäéêïðïßçóçò:"
#: src/file_speex.c:1888
msgid ""
"This sets the encoding speed/quality tradeoff between 0 (faster encoding) "
"and 10 (slower encoding)"
msgstr ""
"ÈÝôåé óôç êùäéêïðïßçóç, ôçí éóïññïðßá ìåôáîý ôá÷ýôçôáò/ðïéüôçôáò áðü 0 "
"(ôá÷ýôåñç êùäéêïðïßçóç) åþò 10 (âñáäýôåñç êùäéêïðïßçóç)"
#: src/file_speex.c:1904
msgid "Speex frames per Ogg packet:"
msgstr "Ðëáßóéá Speex ãéá êÜèå ðáêÝôï Ogg:"
#: src/file_speex.c:1930
msgid ""
"Number of Speex frames to pack into each Ogg packet. Higher values save "
"space at low bitrates."
msgstr ""
"Ï áñéèìüò ôùí ðëáéóßùí Speex ãéá áðïèÞêåõóç óå êÜèå ðáêÝôï Ogg. Õøçëüôåñåò "
"ôéìÝò åîïéêïíïìïýí ÷þñï ìå ÷áìçëïýò ñõèìïýò bit."
#: src/file_speex.c:1945 src/file_vorbis.c:1336
msgid "Remember these encoding options"
msgstr "Áðïìíçìüíåõóç áõôþí ôùí åðéëïãþí êùäéêïðïßçóçò"
#: src/file_speex.c:1965 src/file_vorbis.c:1356
msgid "Reset to the last remembered encoding options."
msgstr "ÅðáíáöïñÜ ôùí ôåëåõôáßùí óôç ìíÞìç åðéëïãþí êùäéêïðïéçóçò."
#: src/file_speex.c:1980
msgid "Automatically select best encoding options for this file."
msgstr ""
"Áõôüìáôç åðéëïãÞ ôùí âÝëôéóôùí åðéëïãþí êùäéêïðïßçóçò ãéá áõôü ôï áñ÷åßï."
#: src/file_speex.c:1985 src/file_vorbis.c:1469
msgid "Ogg stream"
msgstr "Ñåýìá (stream) Ogg"
#: src/file_speex.c:1998 src/file_vorbis.c:1482
msgid "Ogg stream serial number:"
msgstr "Óåéñéáêüò áñéèìüò ñåýìáôïò (stream) Ogg:"
#: src/file_speex.c:2019 src/file_vorbis.c:1503
msgid "Remember this serial number"
msgstr "Áðïìíçìüíåõóç áõôïý ôïõ óåéñéáêïý áñéèìïý"
#: src/file_speex.c:2029 src/file_vorbis.c:1513
msgid ""
"Remember this serial number for future re-use.\n"
"USE OF THIS OPTION IS NOT RECOMMENDED.\n"
"Each encoded file should have a different serial number; re-use of Ogg "
"serial numbers in different files may create incompatabilities with "
"streaming applications. This option is provided for bitstream engineering "
"purposes only.\n"
"If this option is not checked, new serial numbers will be randomly generated "
"for each file encoded."
msgstr ""
"Áðïìíçìüíåõóç áõôïý ôïõ óåéñéáêïý áñéèìïý ãéá ìåëëïíôéêÞ ôïõ ÷ñÞóç.\n"
"ÄÅÍ ÐÑÏÔÅÉÍÅÔÁÉ Ç ×ÑÇÓÇ ÁÕÔÇÓ ÔÇÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ.\n"
"ÊÜèå êùäéêïðïéçìÝíï áñ÷åßï ðñÝðåé íá Ý÷åé äéáöïñåôéêü óåéñéáêü áñéèìü·ç "
"åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç áõôþí ôùí áñéèìþí óå äéáöïñåôéêÜ áñ÷åßá ìðïñåß íá "
"äçìéïõñãÞóåé áóõìâáôüôçôåò ìå åöáñìïãÝò ñïÞò (streaming). ÁõôÞ ç åðéëïãÞ "
"ðáñÝ÷åôáé ìüíï ãéá ëüãïõò êáôáíüçóçò ôçò ìç÷áíéêÞò ôçò ñïÞò bit.\n"
"ÅÜí äåí Ý÷åé åíåñãïðïÞèåß áõôÞ ç åðéëïãÞ, ôüôå ïé óåéñéáêïß áñéèìïß èá "
"ðáñÜãïíôáé ôõ÷áßá ãéá êÜèå áñ÷åßï ðïõ êùäéêïðïéåßôå."
#: src/file_speex.c:2056 src/file_vorbis.c:1540
msgid "Randomize!"
msgstr "Ôõ÷áéïðïßçóç!"
#: src/file_speex.c:2063 src/file_vorbis.c:1547
msgid ""
"Generate a random serial number for the Ogg bitstream. The number will "
"change while this button is held down."
msgstr ""
"Äçìéïõñãßá åíüò ôõ÷áßïõ óåéñéáêïý áñéèìïý ãéá ôç ñïÞ bit Ogg. Ï áñéèìüò èá "
"áëëÜæåé üóï åßíáé óå ðßåóç áõôü ôï êïõìðß."
#: src/file_speex.c:2094
msgid ""
"Speex is a high quality speech codec designed for\n"
"voice over IP (VoIP) and file-based compression.\n"
"It is free, open and unpatented."
msgstr ""
"Ôï Speex åßíáé Ýíá codec öùíÞò õøçëÞò ðïéüôçôáò, ðïõ\n"
"Ý÷åé ó÷åäéáóôåß ãéá öþíç ðÜíù óå IP (VoIP) êáé óõìðßåóç\n"
"áñ÷åßùí. Åßíáé äùñåÜí, áíïéêôü êáé ÷ùñßò ðáôÝíôá."
#: src/file_speex.c:2105
msgid ""
"Ogg, Speex, Xiph.org Foundation and their logos\n"
"are trademarks (tm) of the Xiph.org Foundation.\n"
"Used with permission."
msgstr ""
"Ôï Ogg, ôï Speex, ôï ºäñõìá Xiph.org êáé ôá óÞìáôá\n"
"ôïõò åßíáé óÞìáôá êáôáôåèÝí (tm) ôïõ Éäñýìáôïò Xiph.org.\n"
"×ñÞóÞ áõôþí ìå Üäåéá."
#: src/file_speex.c:2120 src/file_vorbis.c:1604 src/samplerate.c:611
msgid ""
"This user interface by Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Australia.\n"
"\n"
msgstr ""
"Áõôü ôï ðåñéâÜëëïí ÷ñÞóçò áðü ôï Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Áõóôñáëßáò.\n"
"\n"
#: src/file_vorbis.c:356
#, c-format
msgid ""
"Decoding %s\n"
"Encoded by: %s\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Áðïêùäéêïðïßçóç %s\n"
"ÊùäéêïðïéÞèçêå áðü: %s\n"
"\n"
"%s"
#: src/file_vorbis.c:470
msgid "Unsupported encoding mode"
msgstr "Ìç õðïóôçñéæüìåíç êáôÜóôáóç êùäéêïðïßçóçò"
#: src/file_vorbis.c:473
msgid "Invalid encoding options"
msgstr "¶êõñåò åðéëïãÝò êùäéêïðïßçóçò"
#: src/file_vorbis.c:643 src/file_vorbis.c:663
msgid "Ogg Vorbis encoding results"
msgstr "ÁðïôåëÝóìáôá êùäéêïðïßçóçò Ogg Vorbis"
#: src/file_vorbis.c:1089
msgid "Sweep: Ogg Vorbis save options"
msgstr "Sweep: åðéëïãÝò áðïèÞêåõóçò Ogg Vorbis"
#: src/file_vorbis.c:1148
msgid "Vorbis encoding"
msgstr "Êùäéêïðïßçóç Vorbis"
#: src/file_vorbis.c:1195
msgid ""
"Encoding quality between 0 (lowest quality, smallest file) and 10 (highest "
"quality, largest file) using variable bitrate mode (VBR)."
msgstr ""
"Ðïéüôçôá êùäéêïðïßçóçò ìåôáîý 0 (ç ÷áìçëüôåñç ðïéüôçôá, ôï ìéêñüôåñï áñ÷åßï) "
"êáé 10 (ç õøçëüôåñç ðïéüôçôá, ôï ìåãáëýôåñï áñ÷åßï) ìå ÷ñÞóç ìåôáâëçôïõ "
"ñõèìïý bit (VBR)."
#: src/file_vorbis.c:1205
msgid "Enable bitrate management engine"
msgstr "Åíåñãïðïßçóç ìç÷áíÞò äéá÷åßñçóçò ñõèìïý bit"
#: src/file_vorbis.c:1211
msgid ""
"This enables average bitrate mode (ABR). You must suggest a nominal average "
"bitrate and may specify minimum and maximum bounds.\n"
"For best results it is generally recommended that you use the variable "
"bitrate 'encoding quality' control (above) instead."
msgstr ""
"Åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜóôáóç ìÝóïõ ñõèìïý bit (ABR). ÐñÝðåé íá ðñïôåßíåôå Ýíá "
"ïíïìáóôéêü ìÝóï ñõèìü bit êáé åÜí èÝëåôå Üíù êáé êÜôù üñéá.\n"
"Ãéá êáëýôåñá áðïôÝëåóìáôá, ãåíéêÜ ðñïôåßíåôáé ç ÷ñÞóç, óôï ìåôáâëçôü ñõèìü "
"bit, ôïõ åëÝã÷ïõ 'ðïéüôçôá êùäéêïðïßçóçò' (ðÜíù) áíôé áõôïý."
#: src/file_vorbis.c:1221
msgid "Bitrate management engine"
msgstr "Ìç÷áíÞ äéá÷åßñçóçò ñõèìïý bit"
#: src/file_vorbis.c:1247
msgid "Nominal bitrate (ABR):"
msgstr "Ïíïìáóôéêüò ñõèìüò bit (ABR):"
#: src/file_vorbis.c:1260
msgid ""
"Specify a nominal bitrate. Attempt to encode at a bitrate averaging this."
msgstr "Êáèïñéóìüò åíüò ïíïìáóôéêïý ñõèìïý bit. ×ñÞóç áõôïý óáí ìÝóç ôéìÞ."
#: src/file_vorbis.c:1264 src/file_vorbis.c:1293 src/file_vorbis.c:1323
msgid "kbps"
msgstr "kbps"
#: src/file_vorbis.c:1276
msgid "Minimum bitrate:"
msgstr "ÅëÜ÷éóôïò ñõèìüò bit:"
#: src/file_vorbis.c:1289
msgid ""
"Specify a minimum bitrate, useful for encoding for a fixed-size channel. "
"(Optional)"
msgstr ""
"Êáèïñéóìüò åíüò åëÜ÷éóôïõ ñõèìïý bit, ÷ñÞóéìï ãéá êùäéêïðïßçóç êáíáëéïý "
"óôáèåñïý ìåãÝèïõò. (Ðñïáéñåôéêü)"
#: src/file_vorbis.c:1306
msgid "Maximum bitrate:"
msgstr "ÌÝãéóôïò ñõèìüò bit:"
#: src/file_vorbis.c:1319
msgid ""
"Specify a maximum bitrate, useful for streaming applications. (Optional)"
msgstr ""
"Êáèïñéóìüò åíüò ìÝãéóôïõ ñõèìïý, ÷ñÞóéìï ãéá åöáñìïãÝò ñïÞò. (Ðñïáéñåôéêü)"
#: src/file_vorbis.c:1370
msgid "Set to default encoding options."
msgstr "×ñÞóç óáí åî ïñéóìïý åðéëïãÝò êùäéêïðïßçóçò."
#: src/file_vorbis.c:1377
msgid "Metadata"
msgstr "MåôáäåäïìÝíá"
#: src/file_vorbis.c:1399
msgid "Title:"
msgstr "Ôßôëïò:"
#: src/file_vorbis.c:1399
msgid "Track/Work name"
msgstr "¼íïìá êïììáôéïý/Ýñãïõ"
#: src/file_vorbis.c:1401
msgid "Version:"
msgstr "¸êäïóç:"
#: src/file_vorbis.c:1402
msgid ""
"The version field may be used to differentiate multiple versions of the same "
"track title in a single collection. (e.g. remix info)"
msgstr ""
"Ôï ðåäßï ôçò Ýêäïóçò ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá íá îå÷ùñßóïõìå åêäüóåéò "
"ôïõ ßäéïõ êïììáôéïý óå ìéá óõëëïãÞ. (ð.÷. ãéá ðëçñïöïñßåò remix)"
#: src/file_vorbis.c:1406
msgid "Album:"
msgstr "ÓõëëïãÞ:"
#: src/file_vorbis.c:1407
msgid "The collection name to which this track belongs"
msgstr "Ôï üíïìá ôçò óõëëïãÞò ðïõ áíÞêåé áõôü ôï êïììÜôé"
#: src/file_vorbis.c:1409
msgid "Artist:"
msgstr "ÊáëëéôÝ÷íçò"
#: src/file_vorbis.c:1410
msgid ""
"The artist generally considered responsible for the work. In popular music "
"this is usually the performing band or singer. For classical music it would "
"be the composer. For an audio book it would be the author of the original "
"text."
msgstr ""
"Ï êáëëéôÝ÷íçò ðïõ åõèýíåôáé ãéá áõôü ôï Ýñãï. Óå äçìïöéëÞ ìïõóéêÞ åßíáé "
"óõíÞèùò ôï óõãêñüôçìá Þ ï ôñáãïõäéóôÞò ðïõ ôï åêôåëåß. Óå êëáóóéêÞ ìïõóéêÞ "
"èá ðñÝðåé íá åßíáé ï óõíèÝôçò. Ãéá Ýíá ç÷çôéêü âéâëßï èá åßíáé ï óõããñáöÝáò "
"ôïõ ðñùôüôõðïõ êåéìÝíïõ."
#: src/file_vorbis.c:1416
msgid "Performer:"
msgstr "ÅêôåëåóôÞò:"
#: src/file_vorbis.c:1417
msgid ""
"The artist(s) who performed the work. In classical music this would be the "
"conductor, orchestra, soloists. In an audio book it would be the actor who "
"did the reading. In popular music this is typically the same as the ARTIST "
"and is omitted."
msgstr ""
"Ï êáëëéôÝ÷íçò(åò) ðïõ åêôÝëåóáí áõôü ôï Ýñãï. Óôç êëáóóéêÞ ìïõóéêÞ áõôüò èá "
"ðñÝðåé íá åßíáé ï äéåõèõíôÞò, ïñ÷Þóôñá, óïëßóô. Óå Ýíá ç÷çôéêü âéâëßï åßíáé "
"ï çèïðïéüò ðïõ ôï äéáâÜæåé. Óôç äçìïöéëÞ ìïõóéêÞ ôõðéêÜ åßíáé ôï ßäéï óá ôï "
"êáëëéôÝ÷íç êáé ìðïñåß íá ðáñáëçöèåß."
#: src/file_vorbis.c:1424
msgid "Copyright:"
msgstr "ÐíåõìáôéêÞ Éäéïêôçóßá:"
#: src/file_vorbis.c:1425
msgid ""
"Copyright attribution, e.g., '2001 Nobody's Band' or '1999 Jack Moffitt'"
msgstr "Áðüäïóç éäéïêôçóßáò, ð.÷., '2001 Nobody's Band' Þ '1999 Jack Moffitt'"
#: src/file_vorbis.c:1428
msgid "License:"
msgstr "¶äåéá ×ñÞóçò:"
#: src/file_vorbis.c:1429
msgid ""
"License information, eg, 'All Rights Reserved', 'Any Use Permitted', a URL "
"to a license such as a Creative Commons license (\"www.creativecommons.org/"
"blahblah/license.html\") or the EFF Open Audio License ('distributed under "
"the terms of the Open Audio License. see http://www.eff.org/IP/Open_licenses/"
"eff_oal.html for details'), etc."
msgstr ""
"Ðëçñïöïñßåò Üäåéáò ÷ñÞóçò, ð÷ 'All Rights Reserved', 'Any Use Permitted', "
"ÝíáURL ìå ôçí Üäåéá üðùò ç Creative Commons Üäåéá (\"www.creativecommons.org/"
"blahblah/license.html\") Þ Áíïé÷ôÞ ¶äåéá ¹÷ïõ ôïõ EFF ('äéáíÝìåôå õðü ôïõò "
"üñïõò ôçò Áíïé÷ôÞò ¶äåéáò ¹÷ïõ. ÂëÝðå http://www.eff.org/IP/Open_licenses/"
"eff_oal.html ãéá ëåðôïìÝñåéåò'), êëð."
#: src/file_vorbis.c:1438
msgid "Organization:"
msgstr "Ïñãáíéóìüò:"
#: src/file_vorbis.c:1439
msgid "Name of the organization producing the track (i.e. the 'record label')"
msgstr "¼íïìá ôïõ ïñãáíéóìïý ðïõ ðáñÜãåé ôï êïììÜôé ('ð.÷ ç äéóêïãñáöéêÞ')"
#: src/file_vorbis.c:1442
msgid "Description:"
msgstr "ÐåñéãñáöÞ:"
#: src/file_vorbis.c:1443
msgid "A short text description of the contents"
msgstr "Ìéá ìéêñÞ ðåñéãñáöÞ ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí"
#: src/file_vorbis.c:1445
msgid "Genre:"
msgstr "ÃÝíïò:"
#: src/file_vorbis.c:1446
msgid "A short text indication of music genre"
msgstr "Ìéá Ýíäåéîç ôïõ ìïõóéêïý ãÝíïõò"
#: src/file_vorbis.c:1448
msgid "Date:"
msgstr "Çìåñïìçíßá:"
#: src/file_vorbis.c:1449
msgid "Date the track was recorded"
msgstr "Ç çìåñïìçíßá ðïõ ç÷ïãñáöÞèçêå ôï êïììÜôé"
#: src/file_vorbis.c:1451
msgid "Location:"
msgstr "Ôïðïèåóßá:"
#: src/file_vorbis.c:1452
msgid "Location where track was recorded"
msgstr "Ç ôïðïèåóßá ðïõ ç÷ïãñáöÞèçêå ôï êïììÜôé"
#: src/file_vorbis.c:1454
msgid "Contact:"
msgstr "ÅðáöÞ:"
#: src/file_vorbis.c:1455
msgid ""
"Contact information for the creators or distributors of the track. This "
"could be a URL, an email address, the physical address of the producing "
"label."
msgstr ""
"Ðëçñïöïñßåò ãéá åðáöÞ ìå ôïõò äçìéïõñãïýò Þ ôïõ äéáêéíçôÝò ôïõ êïììáôéïý. "
"Áõôü ìðïñåß íá åßíáé Ýíá URL, ìéá äéåýèõíóç email, ç öõóéêÞ äéåýèõíóç "
"ôçòäéóêïãñáöéêÞò åôáéñßáò."
#: src/file_vorbis.c:1460
msgid "ISRC:"
msgstr "ISRC:"
#: src/file_vorbis.c:1461
msgid ""
"ISRC number for the track; see the ISRC intro page (http://www.ifpi.org/site-"
"content/online/isrc_intro.html) for more information on ISRC numbers."
msgstr ""
"Áñéèìüò ISRC ôïõ êïììáôéïý· äåßôå ôçí åéóáãùãéêÞ óåëßäá (http://www.ifpi.org/"
"site-content/online/isrc_intro.html) ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò."
#: src/file_vorbis.c:1578
msgid ""
"Ogg Vorbis is a high quality general purpose\n"
"perceptual audio codec. It is free, open and\n"
"unpatented."
msgstr ""
"Ôï Ogg Vorbis åßíáé Ýíá áíôéëçðôéêü codec Þ÷ïõ\n"
"ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáé õøçëÞò ðïéüôçôáò. Åßíáé äùñåÜí,\n"
"áíïéêôü êáé ÷ùñßò ðáôÝíôåò."
#: src/file_vorbis.c:1589
msgid ""
"Ogg, Vorbis, Xiph.org Foundation and their logos\n"
"are trademarks (tm) of the Xiph.org Foundation.\n"
"Used with permission."
msgstr ""
"Ôï Ogg, ôï Vorbis, ôï ºäñõìá Xiph.org êáé ôá óÞìáôá\n"
"ôïõò åßíáé êáôáôåèÝí (tm) ôïõ Éäñýìáôïò Xiph.org.\n"
"×ñÞóç ôïõò ìå Üäåéá."
#: src/head.c:408 src/view.c:2324
msgid "Cursor position (indicator)"
msgstr "ÈÝóç êÝñóïñá (äåßêôçò)"
#: src/head.c:449
#, fuzzy
msgid "Reverse mode (toggle)"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ áíÜóôñïöçò êáôÜóôáóçò (äéáêüðôçò)"
#: src/head.c:467
msgid "Loop mode recording (toggle)"
msgstr "Ç÷ïãñÜöçóç êáôÜóôáóçò âñüã÷ïõ (äéáêüðôçò)"
#: src/head.c:486
msgid "Record into selection"
msgstr "Ç÷ïãñÜöçóç ìÝóá óôçí åðéëïãÞ"
#: src/head.c:503 src/view.c:1068
msgid "Stop"
msgstr "ÄéáêïðÞ"
#: src/head.c:516 src/view.c:2469
msgid "Go to beginning"
msgstr "ÅðéóôñïöÞ óôçí áñ÷Þ"
#: src/head.c:527 src/view.c:2480
msgid "Rewind"
msgstr "ÃñÞãïñá ðßóù"
#: src/head.c:540 src/view.c:2492
msgid "Fast forward"
msgstr "ÃñÞãïñá ìðñïóôÜ"
#: src/head.c:555 src/view.c:2505
msgid "Go to the end"
msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï ôÝëïò"
#: src/interface.c:327
msgid "Sweep"
msgstr "Sweep"
#: src/interface.c:352 src/view.c:446
msgid "File"
msgstr "Áñ÷åßï"
#: src/interface.c:357
msgid "New"
msgstr "ÍÝï"
#: src/interface.c:366
msgid "Open"
msgstr "¶íïéãìá"
#: src/interface.c:375 src/sweep_sample.c:800 src/sweep_sample.c:808
#: src/view.c:529
msgid "Quit"
msgstr "¸îïäïò"
#: src/interface.c:386 src/view.c:1073
msgid "Help"
msgstr "ÂïÞèåéá"
#: src/interface.c:391
msgid "About..."
msgstr "Ðåñß..."
#: src/interface.c:414 src/view.c:618
msgid "Select"
msgstr "ÅðéëïãÞ"
#: src/interface.c:415
msgid "Select regions of a sample"
msgstr "ÅðéëïãÞ ðåñéï÷þí åíüò äåßãìáôïò."
#: src/interface.c:416
msgid ""
"This tool allows you to select regions of a sample. You can then apply edits "
"and effects to the: selected regions. Hold down shift whilst selecting to "
"add discontinuous regions to the selection."
msgstr ""
"Áõôü ôï åñãáëåßï åðéôñÝðåé ôçí åðéëïãÞ ðåñéï÷þí áðü Ýíá äåßãìá. "
"ÌðïñåßôåÝðåéôá íá åöáñìüóåôå åðåîåñãáóßåò êáé åöÝ óôéò åðéëåãìÝíåò ðåñéï÷Ýò. "
"ÊñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï Shift åíþ åðéëÝãåôå ãéá íá ðñïóèÝóåôå ìç óõíå÷Þò "
"ðåñéï÷Ýò óôçí åðéëïãÞ"
#: src/interface.c:433
msgid "Move"
msgstr "Ìåôáêßíçóç"
#: src/interface.c:434
msgid "Move regions in a sample"
msgstr "Ìåôáêéíåß ðåñéï÷Ýò óå Ýíá äåßãìá"
#: src/interface.c:435
msgid "With this tool you can move selected regions of a sample."
msgstr "Ìå áõôü ôï åñãáëåßï ìðïñåßôå íá ìåôáêéíÞóåôå åðéëåãìÝíåò ðåñéï÷Ýò."
#: src/interface.c:447
msgid "Scrub"
msgstr "Scrub"
#: src/interface.c:448
msgid "Locate sounds directly"
msgstr "Êáôåõèåßáí åíôïðéóìüò Þ÷ùí"
#: src/interface.c:449
msgid ""
"Place the play marker on a sample. Click anywhere in a view to instantly "
"move the playback position to that part of the sample."
msgstr ""
"Ôïðïèåôåßóôå ôï äåßêôç áíáðáñáãùãÞò óå Ýíá äåßãìá. Êëéê ïðïõäÞðïôå óå ìéá "
"áðåéêüíéóç ãéá Üìåóç ìåôáêßíçóç ôçò èÝóçò áíáðáñáãùãÞò óå áõôü ôï ìÝñïò óôï "
"äåßãìá."
#: src/interface.c:466
msgid "Zoom"
msgstr "Æïýì"
#: src/interface.c:467
msgid "Zoom in & out"
msgstr "Æïýì ìÝóá & Ýîù"
#: src/interface.c:468
msgid ""
"Zoom in and out of a view. Click anywhere in a view to zoom in on that part "
"of the sample. Hold down shift and click on the view to zoom out."
msgstr ""
"Æïýì ìÝóá êáé Ýîù óôçí áðåéêüíéóç. Êëßê ïðïõäÞðïôå óå ìéá áðåéêüíéóç ãéá "
"æïýì ðñïò ôá ìÝóá óå áõôü ôï ìÝñïò óôï äåßãìá. Ìå ðáôçìÝíï Shift êáé êëéê "
"ãéá æïýì ðñïò ôá Ýîù."
#: src/interface.c:484
msgid "Pencil"
msgstr "Ìïëýâé"
#: src/interface.c:485
msgid "Edit PCM sample values"
msgstr "Åðåîåñãáóßá ôéìþí PCM äåßãìáôïò"
#: src/interface.c:486
msgid "When zoomed down to individual samples, click to edit"
msgstr "¼ôáí ãßíåé æïýì óå ìåìïíïìÝíá äåßãìáôá, êëéê ãéá åðåîåñãáóßá"
#: src/interface.c:497
msgid "Noise"
msgstr "Èüñõâïò"
#: src/interface.c:498
msgid "Add noise"
msgstr "ÐñïóèÞêç èïñýâïõ"
#: src/interface.c:499
msgid "Randomise PCM values"
msgstr "Ôõ÷áéïðïßçóç ôéìþí PCM"
#: src/notes.c:61
msgid "C3"
msgstr "C3"
#: src/notes.c:62
msgid "C#3"
msgstr "C#3"
#: src/notes.c:63
msgid "D3"
msgstr "D3"
#: src/notes.c:64
msgid "Eb3"
msgstr "Eb3"
#: src/notes.c:65
msgid "E3"
msgstr "E3"
#: src/notes.c:66
msgid "F3"
msgstr "F3"
#: src/notes.c:67
msgid "F#3"
msgstr "F#3"
#: src/notes.c:68
msgid "G3"
msgstr "G3"
#: src/notes.c:69
msgid "G#3"
msgstr "G#3"
#: src/notes.c:70
msgid "A3"
msgstr "A3"
#: src/notes.c:71
msgid "Bb3"
msgstr "Bb3"
#: src/notes.c:72
msgid "B3"
msgstr "B3"
#: src/notes.c:74
msgid "C4"
msgstr "C4"
#: src/notes.c:76
msgid "C#4"
msgstr "C#4"
#: src/notes.c:77
msgid "D4"
msgstr "D4"
#: src/notes.c:78
msgid "Eb4"
msgstr "Eb4"
#: src/notes.c:79
msgid "E4"
msgstr "E4"
#: src/notes.c:80
msgid "F4"
msgstr "F4"
#: src/notes.c:81
msgid "F#4"
msgstr "F#4"
#: src/notes.c:82
msgid "G4"
msgstr "G4"
#: src/notes.c:83
msgid "G#4"
msgstr "G#4"
#: src/notes.c:84
msgid "A4"
msgstr "A4"
#: src/notes.c:85
msgid "Bb4"
msgstr "Bb4"
#: src/notes.c:86
msgid "B4"
msgstr "B4"
#: src/notes.c:88
msgid "C5"
msgstr "C5"
#: src/notes.c:89
msgid "C#5"
msgstr "C#5"
#: src/notes.c:90
msgid "D5"
msgstr "D5"
#: src/notes.c:91
msgid "D#5"
msgstr "D#5"
#: src/notes.c:92
msgid "E5"
msgstr "E5"
#: src/notes.c:94
msgid "F5"
msgstr "F5"
#: src/notes.c:95
msgid "F#5"
msgstr "F#5"
#: src/notes.c:96
msgid "G5"
msgstr "G5"
#: src/notes.c:97
msgid "G#5"
msgstr "G#5"
#: src/notes.c:98
msgid "A5"
msgstr "A5"
#: src/notes.c:99
msgid "Bb5"
msgstr "Bb5"
#: src/notes.c:100
msgid "B5"
msgstr "B5"
#: src/param.c:117
#, c-format
msgid "TRUE"
msgstr ""
#: src/param.c:118
#, c-format
msgid "FALSE"
msgstr ""
#: src/param.c:738
msgid "Parameters"
msgstr ""
#: src/param.c:769
msgid "Preview"
msgstr ""
#: src/paste_dialogs.c:221
msgid "Start gain"
msgstr "ÊÝñäïò áñ÷Þò"
#: src/paste_dialogs.c:223 src/record.c:489 src/record.c:507
#: plugins/echo/echo.c:61
msgid "Gain"
msgstr "ÊÝñäïò"
#: src/paste_dialogs.c:230
msgid "Sweep: Paste crossfade"
msgstr "Sweep: Åðéêüëëçóç crossfade"
#: src/paste_dialogs.c:232
msgid "Sweep: Paste mix"
msgstr "Sweep: Åðéêüëëçóç ìßîçò"
#: src/paste_dialogs.c:257
msgid "Source"
msgstr "ÐçãÞ"
#: src/paste_dialogs.c:257
msgid "Clipboard"
msgstr "Ðñü÷åéñï"
#: src/paste_dialogs.c:279 src/paste_dialogs.c:318
msgid "End gain"
msgstr "ÊÝñäïò ôÝëïõò"
#: src/paste_dialogs.c:287 src/paste_dialogs.c:326
msgid "Invert phase"
msgstr "ÁíáóôñïöÞ öÜóçò"
#: src/paste_dialogs.c:295
msgid "Destination"
msgstr "Ðñïïñéóìüò"
#: src/paste_dialogs.c:345
msgid ""
"Indicates the total duration of the clipboard, which is the maximum length "
"that will be pasted."
msgstr ""
"Áðåéêïíßæåé ôçí ïëßêç äéÜñêåéá óôï ðñü÷åéñï, ç ïðïßá åßíáé ôï ìÝãéóôï ìÞêïò "
"ðïõ èá åðéêêïëçèåß."
#: src/paste_dialogs.c:362
msgid "Clipboard duration:"
msgstr "ÄéÜñêåéá ðñï÷åßñïõ:"
#: src/paste_dialogs.c:375
msgid "Crossfade"
msgstr "Crossfade"
#: src/paste_dialogs.c:375
msgid "Mix"
msgstr "Ìßîç"
#: src/paste_dialogs.c:394
msgid "Don't crossfade"
msgstr "Íá ìç ãßíåé crossfade"
#: src/paste_dialogs.c:394
msgid "Don't mix"
msgstr "Íá ìç ãßíåé ìßîç"
#: src/preferences.c:62
msgid "Error creating ~/.sweep"
msgstr ""
#: src/preferences.c:66
#, c-format
msgid "Created %s/ mode %04o\n"
msgstr ""
#: src/preferences.c:73
msgid "Error on ~/.sweep"
msgstr ""
#: src/preferences.c:82
msgid "Error setting permissions on ~/.sweep"
msgstr ""
#: src/preferences.c:89
msgid "Error accessing ~/.sweep"
msgstr ""
#: src/preferences.c:124
msgid "Error opening ~/.sweep/preferences.tdb"
msgstr ""
#: src/record.c:94 src/record.c:544
msgid "Ready to record"
msgstr "¸ôïéìï ãéá ç÷ïãñÜöçóç"
#: src/record.c:308
msgid "No selection to record into"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé åðéëïãÞ ãéá ç÷ïãñÜöçóç ìÝóá"
#: src/record.c:446
msgid "Sweep: Record"
msgstr "Sweep: Ç÷ïãñÜöçóç"
#: src/record.c:459 src/undo_dialog.c:376
msgid "File:"
msgstr "Áñ÷åßï:"
#: src/record.c:482
msgid "Previous sound"
msgstr "Ðñïçãïýìåíïò Þ÷ïò"
#: src/record.c:496
msgid ""
"This slider allows you to mix the new recording in with the previous "
"contents of the buffer. Set it to -inf dB to overwrite the previous sound."
msgstr ""
"Áõôüò ï åðéëïãÝáò åðéôñÝðåé ôç ìßîç ìéáò íÝáò ç÷ïãñÜöçóçò ìÝóá óôá "
"ðñïçãïýìåíá ðåñéå÷üìåíá ôçò ìíÞìçò. ÔïðïèÝôçóç óå -inf dB ãéá íá ðáñáãñáöåß "
"ï ðñïçãïýìåíïò Þ÷ïò."
#: src/record.c:502
msgid "Recorded sound"
msgstr "Ç÷ïãñáöïýìåíïò Þ÷ïò"
#: src/record.c:514
msgid ""
"This slider allows you to reduce the level of the recorded sound. Set it to "
"0 dB to record without any reduction. Note that setting this to -inf dB will "
"record silence."
msgstr ""
"Áõôüò ï åðéëïãÝáò åðéôñÝðåé ôçí ìåßùóç ôïõ åðéðÝäïõ ôïõ ç÷ïãñáöïýìåíïõ Þ÷ïõ. "
"ÔïðïèÝôçóç óôï 0 dB ãéá ç÷ïãñÜöçóç ÷ùñßò ìåßùóç. Óçìåßùóç üôé üôáí åßíáé -"
"inf dB èá ç÷ïãñáöçèåß óéùðÞ."
#: src/sample-display.c:223
msgid "New selection"
msgstr "ÍÝá åðéëïãÞ"
#: src/sample-display.c:224
msgid "Selection: add/modify region"
msgstr "ÅðéëïãÞ: ðñïóèÞêç/ôñïðïðïßçóç ðåñéï÷Þò"
#: src/sample-display.c:225
msgid "Selection: subtract region"
msgstr "ÅðéëïãÞ: áöáßñåóç ðåñéï÷Þò"
#: src/samplerate.c:103 src/samplerate.c:167
msgid "Resample error"
msgstr "ÓöÜëìá åðáíáäåéãìáôïëçøßáò"
#: src/samplerate.c:104 src/samplerate.c:168
msgid "libsamplerate error"
msgstr "óöÜëìá libsamplerate"
#: src/samplerate.c:234
#, c-format
msgid "Resample from %d Hz to %d Hz"
msgstr "Åðáíáäåéãìáôïëçøßá áðü %d Hz óå %d Hz"
#: src/samplerate.c:445
msgid "Sweep: Resample"
msgstr "Sweep: Åðáíáäåéãìáôïëçøßá"
#: src/samplerate.c:467
msgid "Conversion"
msgstr "ÌåôáôñïðÞ"
#: src/samplerate.c:474
#, c-format
msgid "Current sample rate: %d Hz"
msgstr "ÔñÝ÷ùí ñõèìüò äåéãìáôïëçøßáò: %d Hz"
#: src/samplerate.c:483
msgid "New sample rate"
msgstr "ÍÝïò ñõèìüò äåéãìáôïëçøßáò"
#: src/samplerate.c:494
msgid "Quality"
msgstr "Ðïéüôçôá"
#: src/samplerate.c:501
msgid "Converter"
msgstr "ÌåôáôñïðÝáò"
#: src/samplerate.c:544
msgid "Remember this quality"
msgstr "Áðïìíçìüíåõóç áõôÞò ôçò ðïéüôçôáò"
#: src/samplerate.c:564
msgid "Reset to the last remembered quality."
msgstr "ÅðáíáöïñÜ ôçò ôåëåõôáßáò óôç ìíÞìç ðïéüôçôá"
#: src/samplerate.c:578
msgid "Set to default quality."
msgstr "×ñÞóç óáí åî ïñéóìïý ðïéüôçôá"
#: src/samplerate.c:600
msgid ""
"Secret Rabbit Code (aka libsamplerate) is a\n"
"Sample Rate Converter for audio by Erik de Castro Lopo\n"
msgstr ""
"Ìõóôéêüò Êïõíåëïêþäéêáò (ãíùóôüò óáí libsamplerate) åßíáé Ýíáò\n"
"ÌåôáôñïðÝáò Ñõèìïý Äåéãìáôïëçøßáò ãéá Þ÷ï áðü ôïí Erik de Castro Lopo\n"
#: src/samplerate.c:620
msgid "Resample"
msgstr "Åðáíáäåéãìáôïëçøßá"
#: src/samplerate.c:633
msgid "Don't resample"
msgstr "¼÷é åðáíáäåéãìáôïëÞøßá"
#: src/sw_chooser.c:51 src/sw_chooser.c:66
msgid "Custom"
msgstr "ÐñïóáñìïóìÝíïò"
#: src/sw_chooser.c:52
msgid "192000 Hz (Studio quality)"
msgstr "192000 Hz (Ðïéüôçôá Óôïýíôéï)"
#: src/sw_chooser.c:53
msgid " 96000 Hz (High quality)"
msgstr " 96000 Hz (ÕøçëÞ ðïéüôçôá)"
#: src/sw_chooser.c:54
msgid " 48000 Hz (DAT quality)"
msgstr " 48000 Hz (Ðïéüôçôá DAT)"
#: src/sw_chooser.c:55
msgid " 44100 Hz (CD quality)"
msgstr " 44100 Hz (Ðïéüôçôá CD)"
#: src/sw_chooser.c:56
msgid " 32000 Hz (Ultra-wideband voice quality)"
msgstr " 44100 Hz (Ðïéüôçôá õðåñ-åõñõæùíéêÞò öùíÞò)"
#: src/sw_chooser.c:57
msgid " 22050 Hz"
msgstr " 22050 Hz"
#: src/sw_chooser.c:58
msgid " 16000 Hz (Wideband voice quality)"
msgstr " 16000 Hz (Ðïéüôçôá åõñõæùíéêÞò öùíÞò)"
#: src/sw_chooser.c:59
msgid " 11025 Hz"
msgstr " 11025 Hz"
#: src/sw_chooser.c:60
msgid " 8000 Hz (Narrowband voice quality)"
msgstr " 8000 Hz (Ðïéüôçôá öùíÞò óôåíÞò æþíçò)"
#: src/sw_chooser.c:61
msgid " 4000 Hz (Low quality)"
msgstr " 4000 Hz (×áìçëÞ ðïéüôçôá)"
#: src/sw_chooser.c:67 src/view.c:3446 src/view.c:3459 src/view.c:3498
#, c-format
msgid "Mono"
msgstr "Ìïíïöùíéêü"
#: src/sw_chooser.c:68 src/view.c:3446 src/view.c:3459 src/view.c:3501
#, c-format
msgid "Stereo"
msgstr "Óôåñåïöùíéêü"
#: src/sw_chooser.c:69
msgid "Quadraphonic"
msgstr "Ôåôñáöùíéêü"
#: src/sw_chooser.c:306
msgid "Custom: "
msgstr "ÐñïóáñìïóìÝíïò: "
#: src/sw_chooser.c:341
msgid "Sampling rate"
msgstr "Ñõèìüò äåéãìáôïëçøßáò"
#: src/sw_chooser.c:343
msgid "Hz"
msgstr "Hz"
#: src/sw_chooser.c:367 src/view.c:884
msgid "Channels"
msgstr "ÊáíÜëéá"
#: src/sw_chooser.c:369 src/view.c:3505
msgid "channels"
msgstr "ÊáíÜëéá"
#: src/sweep_filter.c:125
msgid "No selection to process"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé åðéëïãÞ ãéá êáôåñãáóßá"
#: src/sweep_sample.c:119 src/view.c:3444 src/view.c:3450 src/view.c:3457
#: src/view.c:3463
msgid "Untitled"
msgstr "Áíþíõìï"
#: src/sweep_sample.c:324
msgid "Overflow"
msgstr "Õðåñ÷åßëçóç"
#: src/sweep_sample.c:407
msgid "Sweep: New file"
msgstr "Sweep: ÍÝï áñ÷åßï"
#: src/sweep_sample.c:435
msgid "Name:"
msgstr "¼íïìá:"
#: src/sweep_sample.c:455
msgid "Duration:"
msgstr "ÄéÜñêåéá:"
#: src/sweep_sample.c:471
msgid "hh:mm:ss.xxx"
msgstr "ùù:ëë:ää.÷÷÷"
#: src/sweep_sample.c:514
msgid "Remember this format"
msgstr "Áðïìíçìüíåõóç áõôÞò ôçò ìïñöÞò"
#: src/sweep_sample.c:520
msgid ""
"Remember this sampling rate and channel configuration for creating new files."
msgstr ""
"Áðïìíçìüíåõóç áõôïý ôïõ ñõèìïý äåéãìáôïëÞøßáò êáé ñõèìßóåùí êáíáëéþí ãéá íÝá "
"áñ÷åßá"
#: src/sweep_sample.c:540
msgid "Reset to the last remembered format for new files."
msgstr "ÅðáíáöïñÜ óôç ôåëåõôáßá óôç ìíÞìç ìïñöÞ ãéá ôá íÝá áñ÷åßá"
#: src/sweep_sample.c:551
msgid "Set to the default format for new files."
msgstr "×ñÞóç óáí åî ïñéóìïý ìïñöÞ ãéá ôá íÝá áñ÷åßá"
#: src/sweep_sample.c:567
msgid ""
"Indicates the amount of data memory which will be allocated for the selected "
"duration and format. All audio data is processed internally in 32 bit "
"floating point format."
msgstr ""
"ÁíáöÝñåé ôï ðïóü ôçò ìíÞìçò äåäïìÝíùí ðïõ èá äåóìåõôåß ãéá ôçí åðéëåãìÝíç "
"äéÜñêåéá êáé ìïñöÞ. ¼ëá ôá ç÷çôéêÜ äåäïìÝíá åðåîåñãÜæïíôå åóùôåñéêÜ óå ìïñöÞ "
"32 bit êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò."
#: src/sweep_sample.c:582
msgid "Data memory:"
msgstr "ÌíÞìç äåäïìÝíùí:"
#: src/sweep_sample.c:594
msgid "Create"
msgstr "Äçìéïõñãßá"
#: src/sweep_sample.c:606
msgid "Don't create"
msgstr "¼÷é äçìéïõñãßá"
#: src/sweep_sample.c:774
msgid "Excellent!!!"
msgstr "Ðåñßöçìá!!!"
#: src/sweep_sample.c:796
msgid "Files unsaved"
msgstr "Ìç áðïèçêåõìÝíá áñ÷åßá"
#: src/sweep_sample.c:797
msgid ""
"Some files are unsaved. If you quit, all changes will be lost.\n"
"\n"
"Are you sure you want to quit?"
msgstr ""
"ÌåñéêÜ áñ÷åßá äåí Ý÷ïõí áðïèçêåõôåß. ÅÜí öýãåôå èá ÷áèïýí üëåò ïé áëëáãÝò.\n"
"\n"
"ÈÝëåôå óßãïõñá íá åãêáôáëåßøåôå;"
#: src/sweep_sample.c:800 src/sweep_sample.c:808
msgid "Don't quit"
msgstr "¼÷é åãêáôÜëåéøç"
#: src/sweep_sample.c:804
msgid "Files playing"
msgstr "Áñ÷åßá ðïõ áíáðáñÜãïíôáé"
#: src/sweep_sample.c:805
msgid ""
"No files are unsaved, but some files are currently playing.\n"
"\n"
"Are you sure you want to quit?"
msgstr ""
"Äåí õðáñ÷ïõí ìç áðïèçêåõìÝíá áñ÷åßá, áëëÜ ìåñéêá áíáðáñÜãïíôáé.\n"
"\n"
"ÈÝëåôå óßãïõñá íá åãêáôáëåßøåôå;"
#: src/sweep_sample.c:1465 src/view.c:1206
msgid "Invert selection"
msgstr "ÁíáóôñïöÞ åðéëïãÞò"
#: src/sweep_sample.c:1485 src/view.c:1214 src/view.c:1308
msgid "Select all"
msgstr "ÅðéëïãÞ üëùí"
#: src/sweep_sample.c:1505 src/view.c:1222
msgid "Select none"
msgstr "ÅðéëïãÞ ôßðïôá"
#: src/sweep_sample.c:1525
msgid "Halve selection"
msgstr "ÌéóÞ åðéëïãÞ"
#: src/sweep_sample.c:1545
msgid "Double selection"
msgstr "ÄéðëÞ åðéëïãÞ"
#: src/sweep_sample.c:1568
msgid "Selection left"
msgstr "ÅðéëïãÞ áñéóôåñÜ"
#: src/sweep_sample.c:1590
msgid "Selection right"
msgstr "ÅðéëïãÞ äåîéÜ"
#: src/sweep_sample.c:1678
#, fuzzy, c-format
msgid "Insert selection ["
msgstr "ÁíáóôñïöÞ åðéëïãÞò"
#: src/sweep_sample.c:1731
#, fuzzy, c-format
msgid "Subtract selection ["
msgstr "ÄéðëÞ åðéëïãÞ"
#: src/sweep_sample.c:1776
#, fuzzy, c-format
msgid "Set selection ["
msgstr "ÍÝá åðéëïãÞ"
#: src/sweep_sample.c:1875
msgid "Sweep: File properties"
msgstr "Sweep: Éäéüôçôåò áñ÷åßïõ"
#: src/sweep_sample.c:1899
#, fuzzy
msgid "Filename: "
msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ:"
#: src/sweep_sample.c:1901
#, fuzzy
msgid "Sampling rate: "
msgstr "Ñõèìüò äåéãìáôïëçøßáò:"
#: src/sweep_sample.c:1903
#, fuzzy
msgid "Channels: "
msgstr "ÊáíÜëéá"
#: src/sweep_sample.c:1905
#, fuzzy
msgid "Data memory: "
msgstr "ÌíÞìç äåäïìÝíùí:"
#: src/sweep_sample.c:1907
#, fuzzy
msgid "Duration: "
msgstr "ÄéÜñêåéá:"
#: src/sweep_undo.c:327
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" has changed on disk.\n"
"\n"
"Do you want to continue editing this buffer?"
msgstr ""
"%s\n"
" Ý÷åé áëëÜîåé óôï äßóêï.\n"
"ÈÝëåôå íá óõíå÷ßóåôå ôçí åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ buffer;"
#: src/sweep_undo.c:332
msgid "Continue editing"
msgstr "ÓõíÝ÷åéá åðåîåñãáóßáò"
#: src/sweep_undo.c:332
msgid "Reread from disk"
msgstr "ÅðáíÜãíùóç áðü ôï äßóêï"
#: src/sweep_undo.c:430 src/sweep_undo.c:488
msgid "Nothing to undo"
msgstr "Ôßðïôá ãéá íá áíáêôçèåß"
#: src/sweep_undo.c:511 src/sweep_undo.c:567
msgid "Nothing to redo"
msgstr "Ôßðïôá ãéá íá îáíáåöáñìïóôåß"
#: src/undo_dialog.c:159
msgid "Original data"
msgstr "Ðñùôüôõðá äåäïìÝíá"
#: src/undo_dialog.c:344
msgid "Action"
msgstr "ÐñÜîç"
#: src/undo_dialog.c:351
msgid "Sweep: History"
msgstr "Sweep: Éóôïñßá"
#: src/undo_dialog.c:393 src/view.c:548 src/view.c:1887
msgid "Undo"
msgstr "ÁíÜêôçóç"
#: src/undo_dialog.c:401 src/view.c:552 src/view.c:1896
msgid "Redo"
msgstr "ÎáíáåöáñìïãÞ"
#: src/undo_dialog.c:426
msgid "Revert to selected state"
msgstr "ÅðéóôñïöÞ óôçí åðéëåãìåíç êáôÜóôáóç"
#: src/undo_dialog.c:452 src/view.c:525 src/view.c:3402
msgid "Close"
msgstr "Êëåßóéìï"
#: src/view.c:311
msgid "Duplicate to stereo"
msgstr "ÁíôéãñáöÞ óå óôÝñåïöùíéêï"
#: src/view.c:319
msgid "Duplicate to multichannel"
msgstr "ÁíôéãñáöÞ óå ðïëõöùíéêü"
#: src/view.c:331
msgid "Swap left and right"
msgstr "ÅíáëëáãÞ áñéóôåñïý ìå äåîéïý"
#: src/view.c:371
msgid "Add/Remove channels"
msgstr "ÐñïóèÞêç/Áöáßñåóç êáíáëéþí"
#: src/view.c:454 src/view.c:1768
msgid "New ..."
msgstr "ÍÝï ..."
#: src/view.c:458 src/view.c:1775
msgid "Open ..."
msgstr "¶íïéãìá ..."
#: src/view.c:488
msgid "Open Recent"
msgstr ""
#: src/view.c:505
msgid "Save As ..."
msgstr "ÁðïèÞêåõóç Ùò ..."
#: src/view.c:517
msgid "Properties ..."
msgstr "Éäéüôçôåò ..."
#: src/view.c:535 src/view.c:1136
msgid "Edit"
msgstr "Åðåîåñãáóßá"
#: src/view.c:556
msgid "Show history ..."
msgstr "ÅìöÜíéóç éóôïñßáò ..."
#: src/view.c:588 src/view.c:1172
msgid "Paste: Insert"
msgstr "Åðéêüëëçóç: ÅéóáãùãÞ"
#: src/view.c:592 src/view.c:1178
msgid "Paste: Mix"
msgstr "Åðéêüëëçóç: Ìßîç"
#: src/view.c:596 src/view.c:1184
msgid "Paste: Crossfade"
msgstr "Åðéêüëëçóç: Crossfade"
#: src/view.c:600
msgid "Paste as New"
msgstr "Åðéêüëëçóç óáí ÍÝï"
#: src/view.c:608
msgid "Preview Cut/Cursor"
msgstr "ÄïêéìÞ ÁðïêïðÞò/ÊÝñóïñá"
#: src/view.c:612
msgid "Pre-roll to Cursor"
msgstr "Åêêßíçóç óôï ÊÝñóïñá"
#: src/view.c:626
msgid "Invert"
msgstr "ÁíáóôñïöÞ"
#: src/view.c:630
msgid "All"
msgstr "¼ëá"
#: src/view.c:634
msgid "None"
msgstr "ÊáíÝíá"
#: src/view.c:642
msgid "Halve"
msgstr "ÌéóÞ"
#: src/view.c:646
msgid "Double"
msgstr "ÄéðëÜóéá"
#: src/view.c:650
msgid "Shift left"
msgstr "Êýëéóç áñéóôåñÜ"
#: src/view.c:654
msgid "Shift right"
msgstr "Êýëéóç äåîéÜ"
#: src/view.c:659
msgid "View"
msgstr "Áðåéêüíéóç"
#: src/view.c:666 src/view.c:2061
msgid "Autoscroll: follow playback cursor"
msgstr "Áõôüìáôç êýëéóç: áêïëïõèÜ ôïí êÝñóïñá"
#: src/view.c:684
msgid "Center"
msgstr "ÊÝíôñï"
#: src/view.c:692 src/view.c:1996
msgid "Zoom in"
msgstr "Æïýì ìÝóá"
#: src/view.c:696 src/view.c:2005
msgid "Zoom out"
msgstr "Æïýì Ýîù"
#: src/view.c:700 src/view.c:1111
msgid "Zoom to selection"
msgstr "Æïýì óôçí åðéëïãÞ"
#: src/view.c:706
msgid "Left"
msgstr "ÁñéóôåñÜ"
#: src/view.c:710
msgid "Right"
msgstr "ÄåîéÜ"
#: src/view.c:715 src/view.c:1117 src/view.c:1276
msgid "Zoom normal"
msgstr "Æïýì óå êáíïíéêü"
#: src/view.c:719 src/view.c:1123 src/view.c:1282 src/view.c:1987
msgid "Zoom all"
msgstr "Æïýì üëùí"
#: src/view.c:723
msgid "1:1"
msgstr "1 ðñïò 1"
#: src/view.c:733
msgid "Remember as"
msgstr "Áðïìíçìüíåõóç ùò"
#: src/view.c:752 src/view.c:783
msgid "Area 1"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 1"
#: src/view.c:753 src/view.c:784
msgid "Area 2"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 2"
#: src/view.c:754 src/view.c:785
msgid "Area 3"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 3"
#: src/view.c:755 src/view.c:786
msgid "Area 4"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 4"
#: src/view.c:756 src/view.c:787
msgid "Area 5"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 5"
#: src/view.c:757 src/view.c:788
msgid "Area 6"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 6"
#: src/view.c:758 src/view.c:789
msgid "Area 7"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 7"
#: src/view.c:759 src/view.c:790
msgid "Area 8"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 8"
#: src/view.c:760 src/view.c:791
msgid "Area 9"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 9"
#: src/view.c:761 src/view.c:792
msgid "Area 10"
msgstr "Ðåñéï÷Þ 10"
#: src/view.c:765
msgid "Zoom to"
msgstr "Æïýì óå"
#: src/view.c:798
msgid "Color scheme"
msgstr "ÐáëÝôá ÷ñùìÜôùí"
#: src/view.c:804
msgid "Decoder Red"
msgstr "Decoder Red"
#: src/view.c:812
msgid "Orangeboom"
msgstr "Orangeboom"
#: src/view.c:820
msgid "Lame Yellow"
msgstr "Lame Yellow"
#: src/view.c:828
msgid "Coogee Bay Blue"
msgstr "Coogee Bay Blue"
#: src/view.c:836
msgid "Blackwattle"
msgstr "Blackwattle"
#: src/view.c:844
msgid "Frigid"
msgstr "Frigid"
#: src/view.c:852
msgid "Radar"
msgstr "Radar"
#: src/view.c:860
msgid "Bluescreen"
msgstr "Bluescreen"
#: src/view.c:872 src/view.c:1236 src/view.c:1322
msgid "New View"
msgstr "ÍÝá Áðåéêüíéóç"
#: src/view.c:877
msgid "Sample"
msgstr "Äåßãìá"
#: src/view.c:894
msgid "Resample ..."
msgstr "Åðáíáäåéãìáôïëçøßá ..."
#: src/view.c:903
msgid "Duplicate"
msgstr "Äéðëáóéáóìüò"
#: src/view.c:908 src/view.c:1192
msgid "Process"
msgstr "Êáôåñãáóßá"
#: src/view.c:917
msgid "Playback"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ"
#: src/view.c:924
msgid "Configure audio device ..."
msgstr "Ñýèìéóç óõóêåõÞò Þ÷ïõ ..."
#: src/view.c:934
msgid "Transport"
msgstr "ÌåôáöïñÜ"
#: src/view.c:943
msgid "Go to start of file"
msgstr "Ìåôáêßíçóç óôçí áñ÷Þ ôïõ áñ÷åßïõ"
#: src/view.c:949
msgid "Go to start of window"
msgstr "Ìåôáêßíçóç óôçí áñ÷Þ ôïõ ðáñáèýñïõ"
#: src/view.c:954
msgid "Skip back"
msgstr "ÐÞäçìá ðßóù"
#: src/view.c:959
msgid "Skip forward"
msgstr "ÐÞäçìá ìðñïóôÜ"
#: src/view.c:964
msgid "Go to end of window"
msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï ôÝëïò ôïõ ðáñáèýñïõ"
#: src/view.c:969
msgid "Go to end of file"
msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï ôÝëïò ôïõ áñ÷åßïõ"
#: src/view.c:978
msgid "Play selection"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ åðéëïãÞò"
#: src/view.c:984
msgid "Play sample"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ äåßãìáôïò"
#: src/view.c:990
msgid "Play note"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ íüôáò"
#: src/view.c:1009
msgid "Toggle monitoring"
msgstr "Äéáêüðôçò ðáñáêïëïýèçóçò"
#: src/view.c:1022
msgid "Toggle looping"
msgstr "Äéáêüðôçò åðáíÜëçøçò"
#: src/view.c:1034
msgid "Toggle muting"
msgstr "Äéáêüðôçò áðïóéþðçóçò"
#: src/view.c:1045
msgid "Toggle reverse playback"
msgstr "Äéáêüðôçò áíÜóôñïöçò áíáðáñáãùãÞò"
#: src/view.c:1063
msgid "Pause"
msgstr "Ðáýóç"
#: src/view.c:1079
msgid "About MP3 export..."
msgstr "Ðåñß åîáãùãÞ MP3..."
#: src/view.c:1085
msgid "About Sweep ..."
msgstr "Ðåñß Sweep ..."
#: src/view.c:1249 src/view.c:1335
msgid "File properties ..."
msgstr "Éäéüôçôåò áñ÷åßïõ ..."
#: src/view.c:1294
msgid "Paste"
msgstr "Åðéêüëëçóç"
#: src/view.c:1791
msgid "Save as ..."
msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò ..."
#: src/view.c:1811
msgid "Cut selection to clipboard"
msgstr "ÁðïêïðÞ åðéëïãÞò óôï ðñü÷åéñï"
#: src/view.c:1821
msgid "Copy selection to clipboard"
msgstr "ÁíôéãñáöÞ åðéëïãÞò óôï ðñü÷åéñï"
#: src/view.c:1832
msgid "Paste: insert clipboard at cursor position"
msgstr "Åðéêüëëçóç: åéóáãùãÞ ðñï÷åßñïõ óôç èÝóç ôïõ êÝñóïñá"
#: src/view.c:1843
msgid "Paste: mix clipboard in from cursor position"
msgstr "Åðéêüëëçóç: ìßîç ðñï÷åßñïõ áðü ôç èÝóç ôïõ êÝñóïñá"
#: src/view.c:1854
msgid "Paste: fade clipboard in from cursor position"
msgstr "Åðéêüëëçóç: åîáóèÝíéóç ðñï÷åßñïõ áðü ôç èÝóç ôïõ êÝñóïñá"
#: src/view.c:1924
#, fuzzy
msgid "Hand tool"
msgstr "Åñãáëåßï ìïëõâéïý"
#: src/view.c:1932
msgid "Selector tool"
msgstr "Åñãáëåßï åðéëïãÞò"
#: src/view.c:1944
msgid "\"Scrubby\" the scrub tool"
msgstr "\"Scrubby\" ôï åñãáëåßï ãéá scrub"
#: src/view.c:1954
msgid "Pencil tool"
msgstr "Åñãáëåßï ìïëõâéïý"
#: src/view.c:1962
msgid "Noise tool"
msgstr "Åñãáëåßï èïñýâïõ"
#: src/view.c:2052
msgid "Visible length"
msgstr ""
#: src/view.c:2171
msgid "Vertical zoom [Shift + Arrow Up/Down]"
msgstr "ÊÜèåôï æïýì [Shift + Arrow Up/Down]"
#: src/view.c:2301
msgid "Record ..."
msgstr "Ç÷ïãñÜöçóç ..."
#: src/view.c:2377
msgid "Reverse mode playback (toggle)"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ áíÜóôñïöçò êáôÜóôáóçò (äéáêüðôçò)"
#: src/view.c:2395
msgid "Loop mode playback (toggle)"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ êáôÜóôáóçò âñüã÷ïõ (äéáêüðôçò)"
#: src/view.c:2419
#, fuzzy
msgid "Play all / Pause"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ üëùí / Ðáýóç [Ctrl+Space]"
#: src/view.c:2436
#, fuzzy
msgid "Play selection / Pause"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ åðéëïãÞò / Ðáýóç [Space]"
#: src/view.c:2452
#, fuzzy
msgid "Stop playback"
msgstr "ÄéáêïðÞ áíáðáñáãùãÞò [Enter]"
#: src/view.c:2519
msgid "Muted playback (toggle)"
msgstr "ÁðïóéùðçìÝíç áíáðáñáãùãÞ (äéáêüðôçò)"
#: src/view.c:2539 src/view.c:2557
msgid "Playback gain slider (volume)"
msgstr "ÅðéëïãÝáò êÝñäïõò áíáðáñáãùãÞò (Ýíôáóç)"
#: src/view.c:2569
msgid "Monitor (toggle)"
msgstr "Ðáñáêïëïýèçóç (äéáêüðôçò)"
#: src/view.c:2587
msgid "SYNC"
msgstr ""
#: src/view.c:3144
#, c-format
msgid "Remembered as area %d"
msgstr "Áðïìíçìüíåõóç óáí ðåñéï÷Þ %d"
#: src/view.c:3162
#, c-format
msgid "No area remembered as %d"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé óôç ìíÞìç ç ðåñéï÷Þ %d"
#: src/view.c:3165
#, c-format
msgid "Zoomed to area %d"
msgstr "Æïýì óôç ðåñéï÷Þ %d"
#: src/view.c:3347 src/view.c:3351
msgid "Scrub!"
msgstr "Scrub!"
#: src/view.c:3347 src/view.c:3353
msgid "Ready"
msgstr "¸ôïéìï"
#: src/view.c:3399
#, c-format
msgid "%s has been modified. Close anyway?"
msgstr "Ôï %s Ý÷åé áëëÜîåé. Íá êëåßóåé;"
#: src/view.c:3402
msgid "Don't close"
msgstr "¼÷é êëåßóéìï"
#: src/view.c:3449 src/view.c:3462
msgid "*"
msgstr "*"
#: src/view.c:3465
msgid "Empty"
msgstr "¶äåéï"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:58
msgid "Select regions above threshold"
msgstr "ÅðéëïãÞ ðåñéï÷þí ðÜíù áðü ôï êáôþöëé"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:59
msgid ""
"Whether to select those regions lying above a given threshold or below it."
msgstr "ÅÜí èá åðéëåãïýí ïé ðåñéï÷Ýò ðÜíù Þ êÜôù áðü Ýíá äåäïìÝíï êáôþöëé."
#: plugins/byenergy/byenergy.c:66
msgid "Resolution"
msgstr "ÁíÜëõóç"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:67
msgid "Width of energy detection window (s)"
msgstr "ÌÞêïò ôïõ ðáñáèýñïõ åíôïðéóìïý åíÝñãåéáò"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:73
msgid "Threshold"
msgstr "Êáôþöëé"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:74
msgid "Energy level to detect [0.0 - 1.0]"
msgstr "Åðßðåäï åíÝñãåéáò ãéá íá åíôïðéóôåß [0.0 - 1.0]"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:80
msgid "Minimum duration"
msgstr "ÅëÜ÷éóôç äéÜñêåéá"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:81
msgid "Shortest region of selection to detect (s)"
msgstr "Ìéêñüôåñç ðåñéï÷Þ ôçò åðéëïãÞò ãéá íá åíôïðéóôåß (s)"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:87
msgid "Maximum interruption"
msgstr "ÌÝãéóôç äéáêïðÞ"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:88
msgid "Longest length of sound above threshold to allow (s)"
msgstr "Ìåãáëýôåñï ìÞêïò ôïõ Þ÷ïõ ðÜíù áðü ôï êáôþöëé ðïõ èá åðéôñÝðåôáé (s)"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:227 plugins/byenergy/byenergy.c:232
msgid "Select by energy"
msgstr "ÅðéëïãÞ ìå âÜóç ôçí åíÝñãåéá"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:233
msgid "Select loud or quiet regions"
msgstr "ÅðéëïãÞ ç÷çñþí Þ Þóõ÷ùí ðåñéï÷þí"
#: plugins/echo/echo.c:53
msgid "Delay"
msgstr "ÊáèõóôÝñçóç"
#: plugins/echo/echo.c:54
msgid "Time to delay by"
msgstr "×ñüíïò ãéá êáèõóôÝñçóç"
#: plugins/echo/echo.c:62
msgid "Gain with which to mix in delayed signal"
msgstr "ÊÝñäïò ìå ôï ïðïßï èá ãßíåé ìßîç ìå ôï êáèõóôåñïýìåíï óÞìá"
#: plugins/echo/echo.c:107 plugins/echo/echo.c:113
msgid "Echo"
msgstr "Ç÷ü"
#: plugins/echo/echo.c:114
msgid "Apply an echo to selected regions of a sample"
msgstr "ÅöáñìïãÞ ìéáò ç÷ïý óôéò åðéëåãìÝíåò ðåñéï÷Ýò åíüò äåßãìáôïò"
#: plugins/normalise/normalise.c:128 plugins/normalise/normalise.c:133
msgid "Normalise"
msgstr "Êáíïíéêïðïßçóç"
#: plugins/normalise/normalise.c:134
msgid "Alter the sample's amplitude to lie between 1.0 and -1.0"
msgstr "ÁëëáãÞ ôïõ ðëÜôïõò ôïõ äåßãìáôïò ìåôáîý ôùí ôéìþí 1.0 êáé -1.0"
#: plugins/reverse/reverse.c:129 plugins/reverse/reverse.c:134
#: plugins/reverse/reverse.c:140
msgid "Reverse"
msgstr "ÁíáóôñïöÞ"
#: plugins/reverse/reverse.c:141
msgid "Reverse selected regions of a sample"
msgstr "ÁíáóôñïöÞ åðéëåãìÝíùí ðåñéï÷þí åíüò äåßãìáôïò"
#: plugins/example/example.c:37 plugins/example/example.c:86
msgid "With a fork"
msgstr "Ìå ðçñïýíé"
#: plugins/example/example.c:38
msgid "With a spoon"
msgstr "Ìå êïõôÜëé"
#: plugins/example/example.c:39
msgid "With false teeth"
msgstr "Ìå øåýôéêá äüíôéá"
#: plugins/example/example.c:40
msgid "With Nigel's bum"
msgstr "Ìå ôï ðéóéíü ôïõ NáÀãêåë"
#: plugins/example/example.c:56
msgid "Flim"
msgstr "Flim"
#: plugins/example/example.c:57
msgid "Should you manage your flim?"
msgstr "Should you manage your flim?"
#: plugins/example/example.c:64
msgid "Beans"
msgstr "Öáóüëéá"
#: plugins/example/example.c:65
msgid "Method of eating beans"
msgstr "ÌÝèïäïò ãéá ôçí êáôáíÜëùóç öáóïëéþí"
#: plugins/example/example.c:72
msgid "Pants methodology"
msgstr "Ìåèïäïëïãßá óùâñÜêùí"
#: plugins/example/example.c:73
msgid "How many pants should you wear per day?"
msgstr "Ðüóá óþâñáêá ðñÝðåé íá öïñÜôå ôçí çìÝñá;"
#: plugins/example/example.c:122 plugins/example/example.c:129
msgid "Example Filter Region"
msgstr "ÐáñÜäåéãìá Ößëôñïõ Ðåñéï÷Þò"
#: plugins/example/example.c:130
msgid "An example filter region plugin"
msgstr "¸íá ðáñÜäåéãìá áñèñþìáôïò ößëôñïõ ðåñéï÷Þò"
#: plugins/fade/fade.c:148 plugins/fade/fade.c:161
msgid "Fade in"
msgstr ""
#: plugins/fade/fade.c:156 plugins/fade/fade.c:177
msgid "Fade out"
msgstr ""
#: plugins/fade/fade.c:162
msgid "Apply a linear fade to the selection, fading in from silence"
msgstr ""
#: plugins/fade/fade.c:178
msgid "Apply a linear fade to the selection, fading out to silence"
msgstr ""
#~ msgid "Sweep: Load file"
#~ msgstr "Sweep: ¶íïéãìá áñ÷åßïõ"
#~ msgid "Go to beginning [Ctrl+Home]"
#~ msgstr "Ìåôáêßíçóç óôçí áñ÷Þ [Ctrl+Home]"
#~ msgid "Go to the end [Ctrl+End]"
#~ msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï ôÝëïò [Ctrl+End]"
#~ msgid "About Sweep"
#~ msgstr "Ðåñß Sweep"
#~ msgid "Channels:"
#~ msgstr "ÊáíÜëéá"
#~ msgid "Mono (mixdown)"
#~ msgstr "Ìïíïöùíéêü (ìßîç ðñïò êÜôù)"
#~ msgid "Stereo (duplicate)"
#~ msgstr "Óôåñåïöùíéêü (áíôéãñáöÞ)"
#~ msgid "Bitwidth:"
#~ msgstr "ÌÞêïò bit:"
#~ msgid "8 bit"
#~ msgstr "8 bit"
#~ msgid "16 bit"
#~ msgstr "16 bit"
#~ msgid "24 bit"
#~ msgstr "24 bit"
#~ msgid "32 bit"
#~ msgstr "32 bit"
#~ msgid "Filename:"
#~ msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ:"
#~ msgid "Main output:"
#~ msgstr "Êýñéá Ýîïäïò:"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.