Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2532 lines (1990 sloc) 58.8 KB
# pl.po
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Radoslaw KORZENIEWSKI <radoslaw@korzeniewski.net>, 2001.
#
#: src/sample-display.c:222
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sweep-0.8.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.metadecks.org/software/sweep/\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-11 15:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-04-08 22:23+0200\n"
"Last-Translator: Radoslaw Korzeniewski <radoslaw@korzeniewski.net>\n"
"Language-Team: Poland <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/main.c:89
msgid "Welcome to Sweep"
msgstr "Witaj w programie Sweep"
#: src/main.c:90
msgid ""
"Hello, my name is Scrubby. Welcome to Sweep!\n"
"\n"
"Would you like to create a new file or load an existing file?"
msgstr ""
"Cześć, nazywam się Scrubby. Witaj w programie Sweep!\n"
"\n"
"Czy chciałbyś stworzyć nowy plik czy załadować istniejący?"
#: src/main.c:94
msgid "Create new file"
msgstr "Stwórz nowy plik"
#: src/main.c:94
msgid "Load existing file"
msgstr "Załaduj istniejący plik"
#: src/main.c:129
msgid "WARNING: Build includes incomplete development code.\n"
msgstr "OSTRZEŻENIE: Program zawiera niekompletny deweloperski kod.\n"
#: src/main.c:188
msgid "Sweep version"
msgstr "Sweep w wersji"
#: src/main.c:189
msgid "Sweep plugin API version"
msgstr "Wersja API wtyczek Sweep"
#: src/main.c:195
#, c-format
msgid "Usage: %s [option ...] [files ...]\n"
msgstr "Wywołanie: %s [opcja ...] [plik ...]\n"
#: src/main.c:196
msgid "Valid options are:\n"
msgstr "Poprawnymi opcjami są:\n"
#: src/main.c:197
msgid " -h --help Output this help.\n"
msgstr " -h --help Wyświetla pomoc.\n"
#: src/main.c:198
msgid " -v --version Output version info.\n"
msgstr " -v --version Wyświetla informację o wersji.\n"
#: src/main.c:199
msgid " --display <display> Use the designated X display.\n"
msgstr " --display <display> Użyj podanego ekranu X.\n"
#: src/main.c:200
msgid ""
" --ignore-failed-lock Continue when attempt to lock the\n"
" preferences file fails. For use when\n"
" the users home directory is on an NFS\n"
" file system. (possibly unsafe) \n"
msgstr ""
#: src/main.c:206
msgid " --no-toolbox Do not show the toolbox window.\n"
msgstr " --no-toolbox Nie pokazuj okna narzędziowego.\n"
#: src/about_dialog.c:99
msgid "This is Sweep version"
msgstr "To jest SWEEP w wersji"
#: src/about_dialog.c:119
msgid "http://sweep.sourceforge.net/"
msgstr "http://sweep.sourceforge.net/"
#: src/callbacks.c:926 src/callbacks.c:939 src/edit.c:1568 src/edit.c:1642
#: src/edit.c:1726
msgid "Clipboard empty"
msgstr "Schowek jest pusty"
#: src/channelops.c:146
#, c-format
msgid "Duplicate to %d channels"
msgstr "Powiel do %d kanałów"
#: src/channelops.c:148
#, c-format
msgid "Duplicate from %d to %d channels"
msgstr "Powiel z %d do %d kanałów"
#: src/channelops.c:207
msgid "Sweep: Duplicate channel"
msgstr "Sweep: Powiel kanał"
#: src/channelops.c:214 src/channelops.c:698
#, c-format
msgid "Currently: %d channels"
msgstr "Aktualnie: %d kanałów"
#: src/channelops.c:221 src/channelops.c:704
msgid "Output channels"
msgstr "Kanały wyjściowe"
#: src/channelops.c:231 src/channelops.c:714 src/driver.c:374
#: src/file_sndfile1.c:285 src/param.c:779 src/question_dialogs.c:144
#: src/question_dialogs.c:204 src/question_dialogs.c:253
#: src/sweep_sample.c:1918 src/undo_dialog.c:440
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/channelops.c:242 src/channelops.c:725 src/driver.c:387
#: src/file_sndfile1.c:295 src/param.c:788 src/question_dialogs.c:158
#: src/view.c:543 src/view.c:2650
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: src/channelops.c:347 src/view.c:361
msgid "Mix down to mono"
msgstr "Miksuj do mono"
#: src/channelops.c:445 src/view.c:340
msgid "Remove left channel"
msgstr "Usuń lewy kanał"
#: src/channelops.c:455 src/view.c:349
msgid "Remove right channel"
msgstr "Usuń prawy kanał"
#: src/channelops.c:539
msgid "Swap channels"
msgstr "Zamień kanały"
#: src/channelops.c:541
msgid "Not stereo"
msgstr "Nie stereo"
#: src/channelops.c:643
#, c-format
msgid "Convert from %d to %d channels"
msgstr "Konwertuj z %d do %d kanałów"
#: src/channelops.c:692
msgid "Sweep: Add/Remove channels"
msgstr "Sweep: Dodaj/Usuń kanały"
#: src/driver.c:369
msgid "Sweep: audio device configuration"
msgstr "Sweep: konfiguracja urządzenia audio"
#: src/driver.c:410
msgid "Changes to device settings will take effect on next playback."
msgstr ""
"Zmiany w ustawieniach urządzenia audio będą aktualne przy następnym "
"odtwarzaniu."
#: src/driver.c:424
msgid "Device name"
msgstr "Nazwa urządzenia"
#: src/driver.c:430
msgid "Set the main device for playback and recording"
msgstr "Ustaw główne urządzenie dla odtwarzania i zapisywania"
#: src/driver.c:440
msgid "Main device:"
msgstr "Główne urządzenie:"
#: src/driver.c:454 src/driver.c:636 src/samplerate.c:570
msgid "Default"
msgstr "Domyślnie"
#: src/driver.c:467
msgid "Use a different device for monitoring"
msgstr "Użyj innego urządzenia dla monitorowania"
#: src/driver.c:479
msgid "Monitor output:"
msgstr "Wyjście monitorowania:"
#: src/driver.c:504
msgid "Swap"
msgstr "Zamień"
#: src/driver.c:512
msgid "Swap main and monitor devices."
msgstr "Zamień urządzenie główne i monitorowane"
#: src/driver.c:521 src/driver.c:622 src/file_speex.c:1957
#: src/file_vorbis.c:1348 src/samplerate.c:556 src/sweep_sample.c:532
msgid "Reset"
msgstr "Resetuj"
#: src/driver.c:529
msgid "Reset to the last remembered device names."
msgstr "Przestaw do ostatnio zapamiętanych nazw urządzeń."
#: src/driver.c:535 src/file_speex.c:1971 src/file_vorbis.c:1362
#: src/param.c:747 src/sweep_sample.c:543
msgid "Defaults"
msgstr "Domyślne"
#: src/driver.c:543
msgid "Set to default device names."
msgstr "Ustaw domyślne nazwy urządzeń."
#: src/driver.c:554
msgid "Device buffering"
msgstr "Buforowanie urządzenia"
#: src/driver.c:564
msgid ""
"Low latency /\n"
"More dropouts"
msgstr ""
"Niskie opóźnienie /\n"
"Więcej przeskoków dzwięku"
#: src/driver.c:586
msgid ""
"High latency /\n"
"Fewer dropouts"
msgstr ""
"Wysokie opóźnienie /\n"
"Mniej przeskoków dzwięku"
#: src/driver.c:590
msgid ""
"Varying this slider controls the lag between cursor movements and playback. "
"This is particularly noticeable when \"scrubbing\" during playback.\n"
"\n"
"Lower values improve responsiveness but may degrade audio quality on heavily-"
"loaded systems."
msgstr ""
"Ustawiając ten suwak kontrolujesz opóźnienie pomiędzy poruszeniami kursora a "
"odtwarzaniem. Jest to w szczególności zauważalne podczas \"scrubbing'u\" w "
"czasie odtwarzania.\n"
"\n"
"Zmniejszenie wartości zwiększa reakcję lecz może zmniejszyć jakość dzwięku "
"na mocno obciążonych systemach."
#: src/driver.c:609
msgid "Remember these options"
msgstr "Zapamiętaj te opcje"
#: src/driver.c:630
msgid "Reset to the last remembered device buffering."
msgstr "Przestaw do ostatnio zapamiętanego buforowania urządzenia"
#: src/driver.c:644
msgid "Set to default device buffering."
msgstr "Ustaw do domyślnego buforowania urządzenia."
#: src/edit.c:1291
msgid "No selection to copy"
msgstr "Brak zaznaczenia do skopiowania"
#: src/edit.c:1308 src/view.c:572 src/view.c:1150
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
#: src/edit.c:1342
msgid "No selection to cut"
msgstr "Brak zaznaczenia do wycięcia"
#: src/edit.c:1358 src/view.c:568 src/view.c:1144
msgid "Cut"
msgstr "Wytnij"
#: src/edit.c:1388
msgid "No selection to clear"
msgstr "Brak zaznaczenia do wyczyszczenia"
#: src/edit.c:1404 src/view.c:576 src/view.c:1156
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: src/edit.c:1430
msgid "No selection to delete"
msgstr "Brak zaznaczenia do skasowania"
#: src/edit.c:1447 src/view.c:564
msgid "Delete"
msgstr "Kasuj"
#: src/edit.c:1482
msgid "Nothing to crop out"
msgstr "Nic do obcięcia"
#: src/edit.c:1498 src/view.c:580 src/view.c:1162 src/view.c:1868
msgid "Crop"
msgstr "Obetnij"
#: src/edit.c:1572 src/edit.c:1646 src/edit.c:1730
msgid "Clipboard data has incompatible format"
msgstr "Dane w schowku mają niekompatybilny format"
#: src/edit.c:1590
msgid "Paste insert"
msgstr "Wklej wstawiając"
#: src/edit.c:1669
msgid "Paste mix"
msgstr "Wklej miksując"
#: src/edit.c:1757
msgid "Paste xfade"
msgstr "Wklej xfade"
#: src/file_dialogs.c:73
msgid "MP3 export unsupported"
msgstr "Eksportowanie do MP3 niewspierane"
#: src/file_dialogs.c:74
msgid ""
"Export to MP3 format cannot legally be supported in free software\n"
"due to patent licensing restrictions.\n"
"\n"
"Please use Ogg Vorbis format instead, which\n"
"provides better quality and is free."
msgstr ""
"Eksport do formatu MP3 nie może być legalnie wspierany w wolnym "
"oprogramowaniu\n"
"ze względu na restrykcje w licencjonowaniu patentu.\n"
"\n"
"Zamiast tego proszę użyć formatu Ogg Vorbis, który\n"
"udostępnia lepszą jakość i jest za wolnodostępny."
#: src/file_dialogs.c:99
msgid "Raw PCM (headerless)"
msgstr "Surowe PCM (beznagłókowe)"
#: src/file_dialogs.c:157
#, c-format
msgid "%s does not exist."
msgstr "%s nie istnieje."
#: src/file_dialogs.c:158
msgid "Directory does not exist"
msgstr "Katalog nie istnieje"
#: src/file_dialogs.c:262
#, c-format
msgid ""
"Unable to read\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można przeczytać\n"
"%s"
#: src/file_dialogs.c:289
#, fuzzy
msgid "Sweep: Open Files"
msgstr "Sweep: Nowy plik"
#: src/file_dialogs.c:370
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to revert %s to\n"
"%s?\n"
"\n"
"All changes and undo information will be lost."
msgstr ""
"Czy jesteś pewny że chcesz odwrócić %s do\n"
"%s?\n"
"\n"
"Wszystkie zmiany i informacje undo będą stracone."
#: src/file_dialogs.c:374
msgid "Revert file"
msgstr "Odwróć plik"
#: src/file_dialogs.c:375 src/view.c:509
msgid "Revert"
msgstr "Odwróc"
#: src/file_dialogs.c:375
msgid "Don't revert"
msgstr "Nie odwracaj"
#: src/file_dialogs.c:545 src/file_dialogs.c:824
#, c-format
msgid "Save as %s cancelled"
msgstr "Zapisz jako %s anulowano"
#: src/file_dialogs.c:582
msgid "By extension"
msgstr "Po rozszerzeniu"
#: src/file_dialogs.c:640
msgid "MP3 (Use Ogg Vorbis instead)"
msgstr "MP3 (zamiast tego użyj Ogg Vorbis)"
#: src/file_dialogs.c:707
msgid "Sweep: Save file"
msgstr "Sweep: Zapisz plik"
#: src/file_dialogs.c:721
msgid "Save Options"
msgstr "Zapisz Opcje"
#: src/file_dialogs.c:730
msgid "Determine File Type:"
msgstr "Ustal Typ Pliku:"
#: src/file_dialogs.c:810
#, c-format
msgid ""
"You are not allowed to write to\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie masz prawa pisać do\n"
"%s"
#: src/file_dialogs.c:812
#, c-format
msgid "%s exists. Overwrite?"
msgstr "%s istnieje. Nadpisać?"
#: src/file_dialogs.c:814
msgid "File exists"
msgstr "Plik istnieje"
#: src/file_dialogs.c:815
msgid "Overwrite"
msgstr "Nadpisać"
#: src/file_dialogs.c:815
msgid "Don't overwrite"
msgstr "Nie nadpisywać"
#: src/file_dialogs.c:887
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" has changed on disk.\n"
"\n"
"Are you sure you want to save?"
msgstr ""
"%s\n"
" został zmieniony na dysku.\n"
"\n"
"Czy jesteś pewny że chcesz zapisać?"
#: src/file_dialogs.c:891 src/sweep_undo.c:331 src/view.c:3401
msgid "File modified"
msgstr "Plik zmodyfikowany"
#: src/file_dialogs.c:892 src/file_speex.c:2127 src/file_vorbis.c:1611
#: src/view.c:501 src/view.c:1782
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: src/file_dialogs.c:892 src/file_speex.c:2138 src/file_vorbis.c:1622
msgid "Don't save"
msgstr "Nie zapisuj"
#: src/file_sndfile1.c:327
msgid "Powered by libsndfile"
msgstr "Powered by libsndfile"
#: src/file_sndfile1.c:354
msgid "Encoding"
msgstr "Zakodowanie"
#: src/file_sndfile1.c:375
msgid "Encoding:"
msgstr "Zakodowanie:"
#: src/file_sndfile1.c:447
msgid "Sampling rate:"
msgstr "Częstotliwość próbkowania:"
#: src/file_sndfile1.c:480 src/file_speex.c:2078 src/file_vorbis.c:1562
#: src/samplerate.c:584
msgid "About"
msgstr "O Programie"
#: src/file_sndfile1.c:496
msgid ""
"Libsndfile is a C library by Erik de Castro Lopo\n"
"for reading and writing files containing sampled sound."
msgstr ""
"Libsndfile jest biblioteką C napisaną przez Erik de Castro Lopo\n"
"do czytania i zapisywania plików zawierających próbkowany dziwięk."
#: src/file_sndfile1.c:507
msgid ""
"This user interface by Erik de Castro Lopo\n"
" and Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 Erik de Castro Lopo\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Australia.\n"
"\n"
msgstr ""
"Interfejs użytkownika autorstwa Erik de Castro Lopo\n"
" i Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 Erik de Castro Lopo\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Australia.\n"
"\n"
#: src/file_sndfile1.c:550
msgid "Sweep: Save PCM options"
msgstr "Sweep: Zapisz opcje PCM"
#: src/file_sndfile1.c:719
msgid "Sweep: Load Raw PCM options"
msgstr "Sweep: Załaduj opcje PCM"
#: src/file_sndfile1.c:771 src/file_mad.c:435 src/file_speex.c:577
#: src/file_vorbis.c:324
#, c-format
msgid "Loading %s"
msgstr "Ładowanie %s"
#: src/file_sndfile1.c:998 src/file_speex.c:1074 src/file_vorbis.c:702
#, c-format
msgid "Saving %s"
msgstr "Zapisywanie %s"
#: src/file_speex.c:1016 src/file_speex.c:1036
msgid "Speex encoding results"
msgstr "Rezultaty kodowania Speex"
#: src/file_speex.c:1208
msgid "Narrowband ~8 kHz (telephone quality)"
msgstr "Ograniczone pasmo ~8 kHz (jakość telefoniczna)"
#: src/file_speex.c:1209
msgid "Wideband ~16 kHz"
msgstr "Szerokie pasmo ~16kHz"
#: src/file_speex.c:1211
msgid "Ultra-wideband 32-48 kHz"
msgstr "Ultra-szerokie pasmo 32-48 kHz"
#: src/file_speex.c:1218
msgid "Constant bitrate (CBR) with no features"
msgstr "Stała przepływność bitowa (CBR) bez dodatkowych cech"
#: src/file_speex.c:1221
msgid "CBR with Voice Activity Detection (VAD)"
msgstr "CBR z Detekcją Aktywności Głosu (VAD)"
#: src/file_speex.c:1222
msgid "VAD generates low bitrate comfort noise to replace non-speech"
msgstr ""
"VAD generuje niską przepływność bitową o komfortowym szumie do zamiany nie-"
"mowy"
#: src/file_speex.c:1225
msgid "CBR with VAD and Discontinuous Transmission (DTX)"
msgstr "CBR z VAD i Nieciągłą Transmisją (DTX)"
#: src/file_speex.c:1226
msgid "DTX marks extended pauses with a minimum bitrate signal"
msgstr ""
"DTX zaznacza rozszerzone pauzy z minimalnym sygnałem przepływności bitowej"
#: src/file_speex.c:1229
msgid "Variable bitrate (VBR) with VAD"
msgstr "Zmienna przepływność bitowa (VBR) z VAD"
#: src/file_speex.c:1230
msgid ""
"VBR allows the bitrate to adapt to the complexity of the speech; this "
"selection uses VBR without DTX, which may improve performance compared to "
"full VBR in the presence of background noise."
msgstr ""
"VBR pozwala przepływności bitowej zaadoptować się do złożoności mowy; to "
"zaznaczenie używa VBR bez DTX, które może zwiększyć wydajność w porównaniu "
"do pełnego VBR w obecności szumu tła."
#: src/file_speex.c:1235
msgid "Variable bitrate (VBR) with all features"
msgstr "Zmienna przepływność bitowa (VBR) ze wszystkimi cechami"
#: src/file_speex.c:1236
msgid ""
"VBR allows the bitrate to adapt to the complexity of the speech, and handles "
"pauses using VAD and DTX"
msgstr ""
"VBR pozwala przepływności bitowej zaadoptować się do złożoności mowy, i "
"obsługuje pauzy wykorzystując VAD i DTX"
#: src/file_speex.c:1240
msgid "Constant bitrate (CBR)"
msgstr "Stała przepływnośc bitowa (CBR)"
#: src/file_speex.c:1242
msgid "Variable bitrate (VBR)"
msgstr "Zmienna przepływnośc bitowa (VBR)"
#: src/file_speex.c:1243
msgid "VBR allows the bitrate to adapt to the complexity of the speech."
msgstr "VBR pozwala przepływności bitowej zaadoptować się do złożoności mowy."
#: src/file_speex.c:1298 src/file_speex.c:1803
msgid "Average bitrate"
msgstr "Średnia przepływność bitowa"
#: src/file_speex.c:1301
msgid "Maximum bitrate"
msgstr "Maksymalna przepływnośc bitowa"
#: src/file_speex.c:1494 src/file_vorbis.c:1013
msgid "Hack the planet!"
msgstr "Hack the planet!"
#: src/file_speex.c:1580
msgid "Sweep: Speex save options"
msgstr "Sweep: Zapisz opcje Speex"
#: src/file_speex.c:1631
msgid "Speex encoding"
msgstr "Kodowanie Speex"
#: src/file_speex.c:1644
msgid "Mode:"
msgstr "Tryb:"
#: src/file_speex.c:1670
msgid "Auto"
msgstr "Auto"
#: src/file_speex.c:1679
msgid ""
"Automatically select the encoding mode based on the sampling rate of the "
"file."
msgstr ""
"Automatycznie wskaż tryb kodowania bazując na częstotliwości próbkowania "
"pliku."
#: src/file_speex.c:1732 src/file_vorbis.c:1160
msgid "Encoding quality:"
msgstr "Jakość kodowania:"
#: src/file_speex.c:1775
msgid ""
"Encoding quality between 0 (lowest quality, smallest file) and 10 (highest "
"quality, largest file)."
msgstr ""
"Jakość kodowania pomiędzy 0 (najniższa jakość, najmniejszy plik) and 10 "
"(najwyższa jakość, największy plik)."
#: src/file_speex.c:1785
msgid "Enable bitrate management"
msgstr "Włącz zarządzanie przepływnością bitową"
#: src/file_speex.c:1798
msgid ""
"For non-VBR (constant bitrate) encoding, this sets the maximum bitrate.For "
"VBR encoding, this sets the average bitrate."
msgstr ""
"Dla kodowania nie-VBR (stała przepływność bitowa), to ustawia maksymalną "
"przepływność bitową. Dla kodowania VBR, to ustawia średnią przepływnośc "
"bitową."
#: src/file_speex.c:1821
msgid "bps"
msgstr "bps"
#: src/file_speex.c:1827
msgid "Extra"
msgstr "Ekstra"
#: src/file_speex.c:1849
msgid "Encoding complexity:"
msgstr "Złożoność kodowania:"
#: src/file_speex.c:1888
msgid ""
"This sets the encoding speed/quality tradeoff between 0 (faster encoding) "
"and 10 (slower encoding)"
msgstr ""
"To ustawia prędkość/jakość kodowania pomiędzy 0 (szybsze kodowanie) i 10 "
"(wolniejsze kodowanie)"
#: src/file_speex.c:1904
msgid "Speex frames per Ogg packet:"
msgstr "Ramek Speex na pakiet Ogg:"
#: src/file_speex.c:1930
msgid ""
"Number of Speex frames to pack into each Ogg packet. Higher values save "
"space at low bitrates."
msgstr ""
"Liczba ramek Speex zapakowana w każdy pakiet Ogg. Wyższe wartości "
"oszczędzająmiejsce przy niskich przepływnościach bitowych."
#: src/file_speex.c:1945 src/file_vorbis.c:1336
msgid "Remember these encoding options"
msgstr "Zapamiętaj opcje kodowania"
#: src/file_speex.c:1965 src/file_vorbis.c:1356
msgid "Reset to the last remembered encoding options."
msgstr "Przestaw do ostatnio zapamiętanych opcji kodowania."
#: src/file_speex.c:1980
msgid "Automatically select best encoding options for this file."
msgstr "Automatycznie wskaż najlepsze opcje kodowania dla tego pliku."
#: src/file_speex.c:1985 src/file_vorbis.c:1469
msgid "Ogg stream"
msgstr "Strumień Ogg"
#: src/file_speex.c:1998 src/file_vorbis.c:1482
msgid "Ogg stream serial number:"
msgstr "Numer seryjny strumienia Ogg:"
#: src/file_speex.c:2019 src/file_vorbis.c:1503
msgid "Remember this serial number"
msgstr "Zapamiętaj numer seryjny"
#: src/file_speex.c:2029 src/file_vorbis.c:1513
msgid ""
"Remember this serial number for future re-use.\n"
"USE OF THIS OPTION IS NOT RECOMMENDED.\n"
"Each encoded file should have a different serial number; re-use of Ogg "
"serial numbers in different files may create incompatabilities with "
"streaming applications. This option is provided for bitstream engineering "
"purposes only.\n"
"If this option is not checked, new serial numbers will be randomly generated "
"for each file encoded."
msgstr ""
"Zapamiętaj numer seryjny dla przyszłego ponownego użycia.\n"
"UŻYWANIE TEJ OPCJI JEST NIEWSKAZANE.\n"
"Każdy zakodowany plik powinien posiadać inny numer seryjny; ponowne użycie "
"numeru seryjnego Ogg w różnych plikach może stworzyć niekompatybilność z "
"aplikacjami strumieniowymi. Ta opcja jest udostępniana tylko z "
"przeznaczeniem dla inżynierii strumieni bitowych.\n"
"Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, nowe numery seryjne będą losowo "
"generowane dla każdego z kodowanych plików."
#: src/file_speex.c:2056 src/file_vorbis.c:1540
msgid "Randomize!"
msgstr "Losowanie!"
#: src/file_speex.c:2063 src/file_vorbis.c:1547
msgid ""
"Generate a random serial number for the Ogg bitstream. The number will "
"change while this button is held down."
msgstr ""
"Generuj losowy numer seryjny dla strumienia bitowego Ogg. Numer będzie się "
"zmieniał w trakcie kiedy przycisk jest przytrzymany."
#: src/file_speex.c:2094
msgid ""
"Speex is a high quality speech codec designed for\n"
"voice over IP (VoIP) and file-based compression.\n"
"It is free, open and unpatented."
msgstr ""
"Speex jest wysoko jakościowym kodekiem mowy zaprojektowanym dla\n"
"głosu po IP (VoIP) i kompresji opartej o pliki.\n"
"Jest wolnny/otwarty, darmowy i nieopatentowany."
#: src/file_speex.c:2105
msgid ""
"Ogg, Speex, Xiph.org Foundation and their logos\n"
"are trademarks (tm) of the Xiph.org Foundation.\n"
"Used with permission."
msgstr ""
"Ogg, Speex, Xiph.org Foundation i ich loga\n"
"są znakami towarowymi (tm) Xiph.org Foundation.\n"
"Wykorzystanymi za pozwoleniem."
#: src/file_speex.c:2120 src/file_vorbis.c:1604 src/samplerate.c:611
msgid ""
"This user interface by Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Australia.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ten interfejs użytkownika napisany przez Conrad Parker,\n"
"Copyright (C) 2002 CSIRO Australia.\n"
"\n"
#: src/file_vorbis.c:356
#, c-format
msgid ""
"Decoding %s\n"
"Encoded by: %s\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Dekodowanie %s\n"
"Kodowane przez: %s\n"
"\n"
"%s"
#: src/file_vorbis.c:470
msgid "Unsupported encoding mode"
msgstr "Niewspierany tryb kodowania"
#: src/file_vorbis.c:473
msgid "Invalid encoding options"
msgstr "Niepoprawne opcje kodowania"
#: src/file_vorbis.c:643 src/file_vorbis.c:663
msgid "Ogg Vorbis encoding results"
msgstr "Rezultaty kodowania Ogg Vorbis"
#: src/file_vorbis.c:1089
msgid "Sweep: Ogg Vorbis save options"
msgstr "Sweep: Zapis opcji Ogg Vorbis"
#: src/file_vorbis.c:1148
msgid "Vorbis encoding"
msgstr "Kodowanie Vorbis"
#: src/file_vorbis.c:1195
msgid ""
"Encoding quality between 0 (lowest quality, smallest file) and 10 (highest "
"quality, largest file) using variable bitrate mode (VBR)."
msgstr ""
"Jakośc kodowania pomiędzy 0 (najniższa jakość, najmniejszy plik) i 10 "
"(najwyższa jakość, największy plik) używając trybu zmiennej przepływności "
"bitowej (VBR)."
#: src/file_vorbis.c:1205
msgid "Enable bitrate management engine"
msgstr "Włącz silnik zarządzania przepływnością bitową"
#: src/file_vorbis.c:1211
msgid ""
"This enables average bitrate mode (ABR). You must suggest a nominal average "
"bitrate and may specify minimum and maximum bounds.\n"
"For best results it is generally recommended that you use the variable "
"bitrate 'encoding quality' control (above) instead."
msgstr ""
"To włącza tryb średniej przepływności bitowej (ABR). Musisz zasugerować "
"nominalną średnią przepływność bitową i możesz wyspecifikować minimalną i "
"maksymalną granicę.\n"
"Dla najlepszych rezultatów generalnie wskazane jest żebyś zamiast tego użył "
"zmiennej przepływności bitowej kontrolka 'jakości kodowania' (powyżej)."
#: src/file_vorbis.c:1221
msgid "Bitrate management engine"
msgstr "Silnik zarządzania przepływnością bitową"
#: src/file_vorbis.c:1247
msgid "Nominal bitrate (ABR):"
msgstr "Nominalna przepływnośc bitowa (ABR)"
#: src/file_vorbis.c:1260
msgid ""
"Specify a nominal bitrate. Attempt to encode at a bitrate averaging this."
msgstr ""
"Wyspecyfikuj nominalną przepływnośc bitową. Spróbuję zakodować uśredniając "
"tą przepływnośc bitową."
#: src/file_vorbis.c:1264 src/file_vorbis.c:1293 src/file_vorbis.c:1323
msgid "kbps"
msgstr "kbps"
#: src/file_vorbis.c:1276
msgid "Minimum bitrate:"
msgstr "Minimalna przepływność bitowa:"
#: src/file_vorbis.c:1289
msgid ""
"Specify a minimum bitrate, useful for encoding for a fixed-size channel. "
"(Optional)"
msgstr ""
"Wyspecyfikuj minimalną przepływność bitową, użyteczne dla kodowania z "
"kanałem o ustalonym rozmiarze. (Opcjonalne)"
#: src/file_vorbis.c:1306
msgid "Maximum bitrate:"
msgstr "Maksymalna przepływność bitowa:"
#: src/file_vorbis.c:1319
msgid ""
"Specify a maximum bitrate, useful for streaming applications. (Optional)"
msgstr ""
"Wyspecyfikuj maksymalną przepływność bitową, użyteczne dla aplikacji "
"strumieniowych. (Opcjonalne)"
#: src/file_vorbis.c:1370
msgid "Set to default encoding options."
msgstr "Ustaw domyślne opcje kodowania."
#: src/file_vorbis.c:1377
msgid "Metadata"
msgstr "Metadane"
#: src/file_vorbis.c:1399
msgid "Title:"
msgstr "Tytuł:"
#: src/file_vorbis.c:1399
msgid "Track/Work name"
msgstr "Ścieżka/Nazwa pracy"
#: src/file_vorbis.c:1401
msgid "Version:"
msgstr "Wersja:"
#: src/file_vorbis.c:1402
msgid ""
"The version field may be used to differentiate multiple versions of the same "
"track title in a single collection. (e.g. remix info)"
msgstr ""
"Pole z wersją może być wykorzystane do rozróżnienia wielu wersji tego samego "
"tytułu nagrania w pojedynym zbiorze. (np. informacja remiksowa)"
#: src/file_vorbis.c:1406
msgid "Album:"
msgstr "Album:"
#: src/file_vorbis.c:1407
msgid "The collection name to which this track belongs"
msgstr "Nazwa zbioru do którego należy nagranie"
#: src/file_vorbis.c:1409
msgid "Artist:"
msgstr "Artysta:"
#: src/file_vorbis.c:1410
msgid ""
"The artist generally considered responsible for the work. In popular music "
"this is usually the performing band or singer. For classical music it would "
"be the composer. For an audio book it would be the author of the original "
"text."
msgstr ""
"Artysta najczęściej jest odpowiedzialny za swoją pracę. W muzyce popularnej "
"jest to zazwyczaj zespół lub piosenkarz. Dla muzyki klasycznej to mógłby być "
"kompozytor. Dla książki dzwiękowej to mógłby być autor oryginalnego tekstu."
#: src/file_vorbis.c:1416
msgid "Performer:"
msgstr "Wykonawca:"
#: src/file_vorbis.c:1417
msgid ""
"The artist(s) who performed the work. In classical music this would be the "
"conductor, orchestra, soloists. In an audio book it would be the actor who "
"did the reading. In popular music this is typically the same as the ARTIST "
"and is omitted."
msgstr ""
"Artysta(ci) który wykonał pracę. W muzyce klasycznej to mógłby być dyrygent, "
"orkiestra, soliści. W książce dzwiękowej to mógłby być aktor który odczytał "
"tekst. W muzyce popularnej to jest zazwyczaj to samo co ARTYSTA i jest "
"pomijane."
#: src/file_vorbis.c:1424
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"
#: src/file_vorbis.c:1425
msgid ""
"Copyright attribution, e.g., '2001 Nobody's Band' or '1999 Jack Moffitt'"
msgstr ""
"Atrybut Copyright, np., '2001 CzerwonoZielonoNiebieskoCzarni' lub '1999 "
"Jacek Kowalski'"
#: src/file_vorbis.c:1428
msgid "License:"
msgstr "Licencja:"
#: src/file_vorbis.c:1429
msgid ""
"License information, eg, 'All Rights Reserved', 'Any Use Permitted', a URL "
"to a license such as a Creative Commons license (\"www.creativecommons.org/"
"blahblah/license.html\") or the EFF Open Audio License ('distributed under "
"the terms of the Open Audio License. see http://www.eff.org/IP/Open_licenses/"
"eff_oal.html for details'), etc."
msgstr ""
"Informacja licencyjna, np., 'Wszystkie prawa zastrzeżone (All Rights "
"Reserved)', 'Dowolne użycie dozwolone (Any Use Permitted)', URL do licencji "
"taki jak Creative Commons license (\"www.creativecommons.org/blahblah/"
"license.html\") lub EFF Open Audio License ('rozpowszechnianie pod warunkami "
"licencji Open Audio License. zobacz http://www.eff.org/IP/Open_licenses/"
"eff_oal.html'), itp."
#: src/file_vorbis.c:1438
msgid "Organization:"
msgstr "Organizacja:"
#: src/file_vorbis.c:1439
msgid "Name of the organization producing the track (i.e. the 'record label')"
msgstr "Nazwa organizacji produkującej nagranie (np. 'nazwa wytwórni')"
#: src/file_vorbis.c:1442
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#: src/file_vorbis.c:1443
msgid "A short text description of the contents"
msgstr "Krótki tekstowy opis zawartości"
#: src/file_vorbis.c:1445
msgid "Genre:"
msgstr "Gatunek:"
#: src/file_vorbis.c:1446
msgid "A short text indication of music genre"
msgstr "Krótki tekst wskazujący na gatunek muzyczny"
#: src/file_vorbis.c:1448
msgid "Date:"
msgstr "Data:"
#: src/file_vorbis.c:1449
msgid "Date the track was recorded"
msgstr "Data kiedy nazgranie zostało utrwalone"
#: src/file_vorbis.c:1451
msgid "Location:"
msgstr "Lokalizacja:"
#: src/file_vorbis.c:1452
msgid "Location where track was recorded"
msgstr "Lokalizacja gdzie nagranie zostało utrwalone"
#: src/file_vorbis.c:1454
msgid "Contact:"
msgstr "Kontakt:"
#: src/file_vorbis.c:1455
msgid ""
"Contact information for the creators or distributors of the track. This "
"could be a URL, an email address, the physical address of the producing "
"label."
msgstr ""
"Informacja o kontakcie do twórców lub dystrybutorów nagrania. To może być "
"URL, adres email lub addres producenta"
#: src/file_vorbis.c:1460
msgid "ISRC:"
msgstr "ISRC:"
#: src/file_vorbis.c:1461
msgid ""
"ISRC number for the track; see the ISRC intro page (http://www.ifpi.org/site-"
"content/online/isrc_intro.html) for more information on ISRC numbers."
msgstr ""
"Numer ISRC nagrania; zobacz stronę ISRC (http://www.ifpi.org/site-content/"
"online/isrc_intro.html) aby dowiedzieć się więcej informacji o numerach ISRC."
#: src/file_vorbis.c:1578
msgid ""
"Ogg Vorbis is a high quality general purpose\n"
"perceptual audio codec. It is free, open and\n"
"unpatented."
msgstr ""
"Ogg Vorbis jest wysoko jakościowym percepcyjnym kodekiem audio\n"
"ogólnego przeznaczenia. Jest wolny/otwarty, darmowy i\n"
"nieopatentowany."
#: src/file_vorbis.c:1589
msgid ""
"Ogg, Vorbis, Xiph.org Foundation and their logos\n"
"are trademarks (tm) of the Xiph.org Foundation.\n"
"Used with permission."
msgstr ""
"Ogg, Vorbis, Xiph.org Foundation ich loga\n"
"są znakami towarowymi (tm) Xiph.org Foundation.\n"
"Wykorzystanymi za pozwoleniem."
#: src/head.c:408 src/view.c:2324
msgid "Cursor position (indicator)"
msgstr "Pozycja kursora (wskaźnik)"
#: src/head.c:449
msgid "Reverse mode (toggle)"
msgstr "Tryb odwrotny (włącznik)"
#: src/head.c:467
msgid "Loop mode recording (toggle)"
msgstr "Zapisywanie w trybie zapętlenia (włącznik)"
#: src/head.c:486
msgid "Record into selection"
msgstr "Zapis w zaznaczeniu"
#: src/head.c:503 src/view.c:1068
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymaj"
#: src/head.c:516 src/view.c:2469
msgid "Go to beginning"
msgstr "Idź do początku"
#: src/head.c:527 src/view.c:2480
msgid "Rewind"
msgstr "Przewiń"
#: src/head.c:540 src/view.c:2492
msgid "Fast forward"
msgstr "Przewiń do przodu"
#: src/head.c:555 src/view.c:2505
msgid "Go to the end"
msgstr "Idź do końca"
#: src/interface.c:327
msgid "Sweep"
msgstr "Sweep"
#: src/interface.c:352 src/view.c:446
msgid "File"
msgstr "Pliki"
#: src/interface.c:357
msgid "New"
msgstr "Nowy"
#: src/interface.c:366
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: src/interface.c:375 src/sweep_sample.c:800 src/sweep_sample.c:808
#: src/view.c:529
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: src/interface.c:386 src/view.c:1073
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: src/interface.c:391
msgid "About..."
msgstr "O Programie..."
#: src/interface.c:414 src/view.c:618
msgid "Select"
msgstr "Zaznaczenie"
#: src/interface.c:415
msgid "Select regions of a sample"
msgstr "Zaznacz obszary próbki"
#: src/interface.c:416
msgid ""
"This tool allows you to select regions of a sample. You can then apply edits "
"and effects to the: selected regions. Hold down shift whilst selecting to "
"add discontinuous regions to the selection."
msgstr ""
"To narzędzie pozwala Ci zaznaczyć obszary próbki. Możesz wtedy zastosować "
"edycję lub efekty do zaznaczonych obszarów. Przytrzymaj klawisz shift "
"podczas zaznaczania aby dodać nieciągłe obszary do zaznaczenia."
#: src/interface.c:433
msgid "Move"
msgstr "Przesuń"
#: src/interface.c:434
msgid "Move regions in a sample"
msgstr "Przesuń obszary w próbce"
#: src/interface.c:435
msgid "With this tool you can move selected regions of a sample."
msgstr "Z tym narzędziem możesz przesuwać zaznaczone obszary próbki."
#: src/interface.c:447
msgid "Scrub"
msgstr "Scrub"
#: src/interface.c:448
msgid "Locate sounds directly"
msgstr "Zlokalizuj dzwięki bezpośrednio"
#: src/interface.c:449
msgid ""
"Place the play marker on a sample. Click anywhere in a view to instantly "
"move the playback position to that part of the sample."
msgstr ""
"Ustaw wskażnik odtwarzania na próbce. Kliknik gdziekolwiek w widoku aby "
"natychmiastowo przesunąć pozycję odtwarzania do tej części próbki."
#: src/interface.c:466
msgid "Zoom"
msgstr "Powiększenie"
#: src/interface.c:467
msgid "Zoom in & out"
msgstr "Powiększanie i Pomniejszanie"
#: src/interface.c:468
msgid ""
"Zoom in and out of a view. Click anywhere in a view to zoom in on that part "
"of the sample. Hold down shift and click on the view to zoom out."
msgstr ""
"Powiększanie i pomniejszanie widoku. Kliknij gdziekolwiek w widoku aby "
"powiększyć na tej części próbki. Przytrzymaj klawisz shift i kliknij na "
"widoku aby pomniejszyć."
#: src/interface.c:484
msgid "Pencil"
msgstr "Ołówek"
#: src/interface.c:485
msgid "Edit PCM sample values"
msgstr "Edytuj wartości próbki PCM"
#: src/interface.c:486
msgid "When zoomed down to individual samples, click to edit"
msgstr "Kiedy powiększone do pojedynczych próbek, klinkij do edycji"
#: src/interface.c:497
msgid "Noise"
msgstr "Szum"
#: src/interface.c:498
msgid "Add noise"
msgstr "Dodaj szum"
#: src/interface.c:499
msgid "Randomise PCM values"
msgstr "Losuj wartości PCM"
#: src/notes.c:61
msgid "C3"
msgstr ""
#: src/notes.c:62
msgid "C#3"
msgstr ""
#: src/notes.c:63
msgid "D3"
msgstr ""
#: src/notes.c:64
msgid "Eb3"
msgstr ""
#: src/notes.c:65
msgid "E3"
msgstr ""
#: src/notes.c:66
msgid "F3"
msgstr ""
#: src/notes.c:67
msgid "F#3"
msgstr ""
#: src/notes.c:68
msgid "G3"
msgstr ""
#: src/notes.c:69
msgid "G#3"
msgstr ""
#: src/notes.c:70
msgid "A3"
msgstr ""
#: src/notes.c:71
msgid "Bb3"
msgstr ""
#: src/notes.c:72
msgid "B3"
msgstr ""
#: src/notes.c:74
msgid "C4"
msgstr ""
#: src/notes.c:76
msgid "C#4"
msgstr ""
#: src/notes.c:77
msgid "D4"
msgstr ""
#: src/notes.c:78
msgid "Eb4"
msgstr ""
#: src/notes.c:79
msgid "E4"
msgstr ""
#: src/notes.c:80
msgid "F4"
msgstr ""
#: src/notes.c:81
msgid "F#4"
msgstr ""
#: src/notes.c:82
msgid "G4"
msgstr ""
#: src/notes.c:83
msgid "G#4"
msgstr ""
#: src/notes.c:84
msgid "A4"
msgstr ""
#: src/notes.c:85
msgid "Bb4"
msgstr ""
#: src/notes.c:86
msgid "B4"
msgstr ""
#: src/notes.c:88
msgid "C5"
msgstr ""
#: src/notes.c:89
msgid "C#5"
msgstr ""
#: src/notes.c:90
msgid "D5"
msgstr ""
#: src/notes.c:91
msgid "D#5"
msgstr ""
#: src/notes.c:92
msgid "E5"
msgstr ""
#: src/notes.c:94
msgid "F5"
msgstr ""
#: src/notes.c:95
msgid "F#5"
msgstr ""
#: src/notes.c:96
msgid "G5"
msgstr ""
#: src/notes.c:97
msgid "G#5"
msgstr ""
#: src/notes.c:98
msgid "A5"
msgstr ""
#: src/notes.c:99
msgid "Bb5"
msgstr ""
#: src/notes.c:100
msgid "B5"
msgstr ""
#: src/param.c:117
#, c-format
msgid "TRUE"
msgstr "PRAWDA"
#: src/param.c:118
#, c-format
msgid "FALSE"
msgstr "FAŁSZ"
#: src/param.c:738
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"
#: src/param.c:769
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: src/paste_dialogs.c:221
msgid "Start gain"
msgstr "Początek wzmocnienia"
#: src/paste_dialogs.c:223 src/record.c:489 src/record.c:507
#: plugins/echo/echo.c:61
msgid "Gain"
msgstr "Wzmocnienie"
#: src/paste_dialogs.c:230
msgid "Sweep: Paste crossfade"
msgstr "Sweep: Wklej z wyciszeniem"
#: src/paste_dialogs.c:232
msgid "Sweep: Paste mix"
msgstr "Sweep: Wklej miksując"
#: src/paste_dialogs.c:257
msgid "Source"
msgstr "Źródło"
#: src/paste_dialogs.c:257
msgid "Clipboard"
msgstr "Schowek"
#: src/paste_dialogs.c:279 src/paste_dialogs.c:318
msgid "End gain"
msgstr "Koniec wzmocnienia"
#: src/paste_dialogs.c:287 src/paste_dialogs.c:326
msgid "Invert phase"
msgstr "Odwróc fazę"
#: src/paste_dialogs.c:295
msgid "Destination"
msgstr "Cel"
#: src/paste_dialogs.c:345
msgid ""
"Indicates the total duration of the clipboard, which is the maximum length "
"that will be pasted."
msgstr ""
"Wskazuje całkowity czas trwania schowka, która jest maksymalną długością "
"jaka może być wklejona."
#: src/paste_dialogs.c:362
msgid "Clipboard duration:"
msgstr "Czas trwania schowka:"
#: src/paste_dialogs.c:375
msgid "Crossfade"
msgstr "Wyciszanie"
#: src/paste_dialogs.c:375
msgid "Mix"
msgstr "Miksuj"
#: src/paste_dialogs.c:394
msgid "Don't crossfade"
msgstr "Nie wyciszaj"
#: src/paste_dialogs.c:394
msgid "Don't mix"
msgstr "Nie miksuj"
#: src/preferences.c:62
msgid "Error creating ~/.sweep"
msgstr "Błąd w stworzeniu ~/.sweep"
#: src/preferences.c:66
#, c-format
msgid "Created %s/ mode %04o\n"
msgstr "Stworzono %s/ z trybem %04o\n"
#: src/preferences.c:73
msgid "Error on ~/.sweep"
msgstr "Błąd w ~/.sweep"
#: src/preferences.c:82
msgid "Error setting permissions on ~/.sweep"
msgstr "Błąd w ustawianiu praw dostępu do ~/.sweep"
#: src/preferences.c:89
msgid "Error accessing ~/.sweep"
msgstr "Błąd w dostępie do ~/.sweep"
#: src/preferences.c:124
msgid "Error opening ~/.sweep/preferences.tdb"
msgstr "Błąd w otwarciu ~/.sweep/preferences.tdb"
#: src/record.c:94 src/record.c:544
msgid "Ready to record"
msgstr "Gotowy do zapisu"
#: src/record.c:308
msgid "No selection to record into"
msgstr "Brak zaznaczenia aby do niego zapisać"
#: src/record.c:446
msgid "Sweep: Record"
msgstr "Sweep: Zapis"
#: src/record.c:459 src/undo_dialog.c:376
msgid "File:"
msgstr "Plik:"
#: src/record.c:482
msgid "Previous sound"
msgstr "Poprzedni dzwięk"
#: src/record.c:496
msgid ""
"This slider allows you to mix the new recording in with the previous "
"contents of the buffer. Set it to -inf dB to overwrite the previous sound."
msgstr ""
"Ten suwak pozwala zmiksować nowo zapisywany dzwięk z poprzednią zawartością "
"bufora. Ustaw na -inf dB aby nadpisać poprzedni dzwięk."
#: src/record.c:502
msgid "Recorded sound"
msgstr "Zapisany dzięk"
#: src/record.c:514
msgid ""
"This slider allows you to reduce the level of the recorded sound. Set it to "
"0 dB to record without any reduction. Note that setting this to -inf dB will "
"record silence."
msgstr ""
"Ten suwak pozwala zredukować poziom zapisywanego dzwięku. Ustaw na 0 dB aby "
"zapisać bez jakiejkolwiek redukcji. Zauważ że ustawienie na -inf dB "
"poskutkuje zapisaniem ciszy."
#: src/sample-display.c:223
msgid "New selection"
msgstr "Nowe zaznaczenie"
#: src/sample-display.c:224
msgid "Selection: add/modify region"
msgstr "Zaznacz obszar prbki"
#: src/sample-display.c:225
msgid "Selection: subtract region"
msgstr "Zaznacz obszar prbki"
#: src/samplerate.c:103 src/samplerate.c:167
msgid "Resample error"
msgstr "Błąd resamplingu"
#: src/samplerate.c:104 src/samplerate.c:168
msgid "libsamplerate error"
msgstr "błąd biblioteki libsamplerate"
#: src/samplerate.c:234
#, c-format
msgid "Resample from %d Hz to %d Hz"
msgstr "Resamplowanie z %d Hz do %d Hz"
#: src/samplerate.c:445
msgid "Sweep: Resample"
msgstr "Sweep: Resamplowanie"
#: src/samplerate.c:467
msgid "Conversion"
msgstr "Konwersja"
#: src/samplerate.c:474
#, c-format
msgid "Current sample rate: %d Hz"
msgstr "Aktualna częstotliwość próbkowania: %d Hz"
#: src/samplerate.c:483
msgid "New sample rate"
msgstr "Nowa częstotliwość próbkowania"
#: src/samplerate.c:494
msgid "Quality"
msgstr "Jakość"
#: src/samplerate.c:501
msgid "Converter"
msgstr "Konwerter"
#: src/samplerate.c:544
msgid "Remember this quality"
msgstr "Zapamiętaj tą jakość"
#: src/samplerate.c:564
msgid "Reset to the last remembered quality."
msgstr "Powróć do ostatnio zapamiętanej jakości."
#: src/samplerate.c:578
msgid "Set to default quality."
msgstr "Ustaw domyślną jakość."
#: src/samplerate.c:600
msgid ""
"Secret Rabbit Code (aka libsamplerate) is a\n"
"Sample Rate Converter for audio by Erik de Castro Lopo\n"
msgstr ""
"Secret Rabbit Code (aka libsamplerate) jest\n"
"Konwerterem Częstotliwości Próbkowania dla sygnałów audio napisanego przez "
"Erik de Castro Lopo\n"
#: src/samplerate.c:620
msgid "Resample"
msgstr "Resampluj"
#: src/samplerate.c:633
msgid "Don't resample"
msgstr "Nie resampluj"
#: src/sw_chooser.c:51 src/sw_chooser.c:66
msgid "Custom"
msgstr ""
#: src/sw_chooser.c:52
msgid "192000 Hz (Studio quality)"
msgstr "192000 Hz (Jakość studyjna)"
#: src/sw_chooser.c:53
msgid " 96000 Hz (High quality)"
msgstr " 96000 Hz (Wysoka jakość)"
#: src/sw_chooser.c:54
msgid " 48000 Hz (DAT quality)"
msgstr " 48000 Hz (Jakość DAT)"
#: src/sw_chooser.c:55
msgid " 44100 Hz (CD quality)"
msgstr " 44100 Hz (Jakość CD)"
#: src/sw_chooser.c:56
msgid " 32000 Hz (Ultra-wideband voice quality)"
msgstr " 32000 Hz (Ultra-szerokopasmowa jakość głosowa)"
#: src/sw_chooser.c:57
msgid " 22050 Hz"
msgstr " 22050 Hz"
#: src/sw_chooser.c:58
msgid " 16000 Hz (Wideband voice quality)"
msgstr " 16000 Hz (Szerokopasmowa jakość głosowa)"
#: src/sw_chooser.c:59
msgid " 11025 Hz"
msgstr " 11025 Hz"
#: src/sw_chooser.c:60
msgid " 8000 Hz (Narrowband voice quality)"
msgstr " 8000 Hz (Wąskopasmowa jakość głosowa)"
#: src/sw_chooser.c:61
msgid " 4000 Hz (Low quality)"
msgstr " 4000 Hz (Niska jakość)"
#: src/sw_chooser.c:67 src/view.c:3446 src/view.c:3459 src/view.c:3498
#, c-format
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/sw_chooser.c:68 src/view.c:3446 src/view.c:3459 src/view.c:3501
#, c-format
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: src/sw_chooser.c:69
msgid "Quadraphonic"
msgstr "Kwadrofonia"
#: src/sw_chooser.c:306
msgid "Custom: "
msgstr ""
#: src/sw_chooser.c:341
msgid "Sampling rate"
msgstr "Częstotliwość próbkowania"
#: src/sw_chooser.c:343
msgid "Hz"
msgstr ""
#: src/sw_chooser.c:367 src/view.c:884
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"
#: src/sw_chooser.c:369 src/view.c:3505
msgid "channels"
msgstr "kanały"
#: src/sweep_filter.c:125
msgid "No selection to process"
msgstr "Brak zaznaczenia do obróbki"
#: src/sweep_sample.c:119 src/view.c:3444 src/view.c:3450 src/view.c:3457
#: src/view.c:3463
msgid "Untitled"
msgstr "Bez_Nazwy"
#: src/sweep_sample.c:324
msgid "Overflow"
msgstr "Przepełnienie"
#: src/sweep_sample.c:407
msgid "Sweep: New file"
msgstr "Sweep: Nowy plik"
#: src/sweep_sample.c:435
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
#: src/sweep_sample.c:455
msgid "Duration:"
msgstr "Czas trwania:"
#: src/sweep_sample.c:471
msgid "hh:mm:ss.xxx"
msgstr "gg:mm:ss.xxx"
#: src/sweep_sample.c:514
msgid "Remember this format"
msgstr "Zapamiętaj ten format"
#: src/sweep_sample.c:520
msgid ""
"Remember this sampling rate and channel configuration for creating new files."
msgstr ""
"Zapamiętaj konfigurację częstotliwości próbkowania i kanałów dla tworzenia "
"nowych plików."
#: src/sweep_sample.c:540
msgid "Reset to the last remembered format for new files."
msgstr "Powróć do ostatnio zapamiętanego formatu dla nowych plików"
#: src/sweep_sample.c:551
msgid "Set to the default format for new files."
msgstr "Ustaw domyślny format dla nowych plików."
#: src/sweep_sample.c:567
msgid ""
"Indicates the amount of data memory which will be allocated for the selected "
"duration and format. All audio data is processed internally in 32 bit "
"floating point format."
msgstr ""
"Oznacza sumę pamięci danych która będzie zaalokowana dla zaznaczonego okresu "
"czasu i formatu. Wszystkie dane audio są przetwarzane wewnętrznie w "
"32bitowym formacie zmiennopozycyjnym."
#: src/sweep_sample.c:582
msgid "Data memory:"
msgstr "Pamięć danych:"
#: src/sweep_sample.c:594
msgid "Create"
msgstr "Stwórz"
#: src/sweep_sample.c:606
msgid "Don't create"
msgstr "Nie twórz"
#: src/sweep_sample.c:774
msgid "Excellent!!!"
msgstr "Wspaniale!!!"
#: src/sweep_sample.c:796
msgid "Files unsaved"
msgstr "Pliki niezapisane"
#: src/sweep_sample.c:797
msgid ""
"Some files are unsaved. If you quit, all changes will be lost.\n"
"\n"
"Are you sure you want to quit?"
msgstr ""
"Pewne pliki są niezapisane. Jeśli wyjdziesz wszystkie zmiany zostaną "
"stracone.\n"
"\n"
"Czy jesteś pewny że chcesz wyjść?"
#: src/sweep_sample.c:800 src/sweep_sample.c:808
msgid "Don't quit"
msgstr "Nie wychodź"
#: src/sweep_sample.c:804
msgid "Files playing"
msgstr "Pliki są odtwarzane"
#: src/sweep_sample.c:805
msgid ""
"No files are unsaved, but some files are currently playing.\n"
"\n"
"Are you sure you want to quit?"
msgstr ""
"Wszystkie pliki są zapisane lecz niektóre z nich są właśnie odtwarzane.\n"
"\n"
"Czy jesteś pewny że chcesz wyjść?"
#: src/sweep_sample.c:1465 src/view.c:1206
msgid "Invert selection"
msgstr "Odwróć zaznaczenie"
#: src/sweep_sample.c:1485 src/view.c:1214 src/view.c:1308
msgid "Select all"
msgstr "Zaznacz wszystko"
#: src/sweep_sample.c:1505 src/view.c:1222
msgid "Select none"
msgstr "Odznacz"
#: src/sweep_sample.c:1525
msgid "Halve selection"
msgstr "Połowiczne zaznaczenie"
#: src/sweep_sample.c:1545
msgid "Double selection"
msgstr "Podwójne zaznaczenie"
#: src/sweep_sample.c:1568
msgid "Selection left"
msgstr "Zaznacz z lewa"
#: src/sweep_sample.c:1590
msgid "Selection right"
msgstr "Zaznacz z prawa"
#: src/sweep_sample.c:1678
#, c-format
msgid "Insert selection ["
msgstr "Wstaw zaznaczenie ["
#: src/sweep_sample.c:1731
#, c-format
msgid "Subtract selection ["
msgstr "Wytnij zaznaczenie ["
#: src/sweep_sample.c:1776
#, c-format
msgid "Set selection ["
msgstr "Ustaw zaznaczenie ["
#: src/sweep_sample.c:1875
msgid "Sweep: File properties"
msgstr "Sweep: Właściwości pliku"
#: src/sweep_sample.c:1899
msgid "Filename: "
msgstr "Plik: "
#: src/sweep_sample.c:1901
msgid "Sampling rate: "
msgstr "Częstotliwość próbkowania:"
#: src/sweep_sample.c:1903
msgid "Channels: "
msgstr "Kanały"
#: src/sweep_sample.c:1905
msgid "Data memory: "
msgstr "Pamięć danych: "
#: src/sweep_sample.c:1907
msgid "Duration: "
msgstr "Czas trwania:"
#: src/sweep_undo.c:327
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" has changed on disk.\n"
"\n"
"Do you want to continue editing this buffer?"
msgstr ""
"%s\n"
" został zmieniony na dysku.\n"
"\n"
"Czy chcesz kontynuować edycję tego bufora?"
#: src/sweep_undo.c:332
msgid "Continue editing"
msgstr "Kontynuacja edycji"
#: src/sweep_undo.c:332
msgid "Reread from disk"
msgstr "Ponowne odczytanie z dysku"
#: src/sweep_undo.c:430 src/sweep_undo.c:488
msgid "Nothing to undo"
msgstr ""
#: src/sweep_undo.c:511 src/sweep_undo.c:567
msgid "Nothing to redo"
msgstr ""
#: src/undo_dialog.c:159
msgid "Original data"
msgstr "Oryginalne dane"
#: src/undo_dialog.c:344
msgid "Action"
msgstr "Akcja"
#: src/undo_dialog.c:351
msgid "Sweep: History"
msgstr "Sweep: Historia"
#: src/undo_dialog.c:393 src/view.c:548 src/view.c:1887
msgid "Undo"
msgstr "Undo"
#: src/undo_dialog.c:401 src/view.c:552 src/view.c:1896
msgid "Redo"
msgstr "Redo"
#: src/undo_dialog.c:426
msgid "Revert to selected state"
msgstr "Przywróć do wskazanego stanu"
#: src/undo_dialog.c:452 src/view.c:525 src/view.c:3402
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: src/view.c:311
msgid "Duplicate to stereo"
msgstr "Duplikuj"
#: src/view.c:319
msgid "Duplicate to multichannel"
msgstr "Zduplikuj do wielokanałowego"
#: src/view.c:331
msgid "Swap left and right"
msgstr "Zamień lewy z prawym"
#: src/view.c:371
msgid "Add/Remove channels"
msgstr "Dodaj/Usuń kanały"
#: src/view.c:454 src/view.c:1768
msgid "New ..."
msgstr "Nowy ..."
#: src/view.c:458 src/view.c:1775
msgid "Open ..."
msgstr "Otwórz ..."
#: src/view.c:488
msgid "Open Recent"
msgstr ""
#: src/view.c:505
msgid "Save As ..."
msgstr "Zapisz jako ..."
#: src/view.c:517
msgid "Properties ..."
msgstr "Właściwości ..."
#: src/view.c:535 src/view.c:1136
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"
#: src/view.c:556
msgid "Show history ..."
msgstr "Pokaż historię ..."
#: src/view.c:588 src/view.c:1172
msgid "Paste: Insert"
msgstr "Wklej Wstawiając"
#: src/view.c:592 src/view.c:1178
msgid "Paste: Mix"
msgstr "Wklej: Miksując"
#: src/view.c:596 src/view.c:1184
msgid "Paste: Crossfade"
msgstr "Wklej: Wyciszając"
#: src/view.c:600
msgid "Paste as New"
msgstr "Wklej jako Nowy"
#: src/view.c:608
msgid "Preview Cut/Cursor"
msgstr ""
#: src/view.c:612
msgid "Pre-roll to Cursor"
msgstr ""
#: src/view.c:626
msgid "Invert"
msgstr "Odwróć"
#: src/view.c:630
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
#: src/view.c:634
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: src/view.c:642
msgid "Halve"
msgstr "Połowiczne"
#: src/view.c:646
msgid "Double"
msgstr "Podwójne"
#: src/view.c:650
msgid "Shift left"
msgstr "Przesunięcie w lewo"
#: src/view.c:654
msgid "Shift right"
msgstr "Przesunięcie w prawo"
#: src/view.c:659
msgid "View"
msgstr "Widok"
#: src/view.c:666 src/view.c:2061
msgid "Autoscroll: follow playback cursor"
msgstr "Autoscroll: podążaj za kursorem odtwarzania"
#: src/view.c:684
msgid "Center"
msgstr "Wycentrowanie"
#: src/view.c:692 src/view.c:1996
msgid "Zoom in"
msgstr "Powiększenie"
#: src/view.c:696 src/view.c:2005
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejszenie"
#: src/view.c:700 src/view.c:1111
msgid "Zoom to selection"
msgstr "Powiększenie do zaznaczenia"
#: src/view.c:706
msgid "Left"
msgstr "Lewy"
#: src/view.c:710
msgid "Right"
msgstr "Prawy"
#: src/view.c:715 src/view.c:1117 src/view.c:1276
msgid "Zoom normal"
msgstr "Powiększenie normalne"
#: src/view.c:719 src/view.c:1123 src/view.c:1282 src/view.c:1987
msgid "Zoom all"
msgstr "Powiększenie pełne"
#: src/view.c:723
msgid "1:1"
msgstr "1:1"
#: src/view.c:733
msgid "Remember as"
msgstr "Zapamiętaj jako"
#: src/view.c:752 src/view.c:783
msgid "Area 1"
msgstr "Obszar 1"
#: src/view.c:753 src/view.c:784
msgid "Area 2"
msgstr "Obszar 2"
#: src/view.c:754 src/view.c:785
msgid "Area 3"
msgstr "Obszar 3"
#: src/view.c:755 src/view.c:786
msgid "Area 4"
msgstr "Obszar 4"
#: src/view.c:756 src/view.c:787
msgid "Area 5"
msgstr "Obszar 5"
#: src/view.c:757 src/view.c:788
msgid "Area 6"
msgstr "Obszar 6"
#: src/view.c:758 src/view.c:789
msgid "Area 7"
msgstr "Obszar 7"
#: src/view.c:759 src/view.c:790
msgid "Area 8"
msgstr "Obszar 8"
#: src/view.c:760 src/view.c:791
msgid "Area 9"
msgstr "Obszar 9"
#: src/view.c:761 src/view.c:792
msgid "Area 10"
msgstr "Obszar 10"
#: src/view.c:765
msgid "Zoom to"
msgstr "Pomniejszenie do"
#: src/view.c:798
msgid "Color scheme"
msgstr "Schemat kolorystyczny"
#: src/view.c:804
msgid "Decoder Red"
msgstr ""
#: src/view.c:812
msgid "Orangeboom"
msgstr ""
#: src/view.c:820
msgid "Lame Yellow"
msgstr ""
#: src/view.c:828
msgid "Coogee Bay Blue"
msgstr ""
#: src/view.c:836
msgid "Blackwattle"
msgstr ""
#: src/view.c:844
msgid "Frigid"
msgstr ""
#: src/view.c:852
msgid "Radar"
msgstr ""
#: src/view.c:860
msgid "Bluescreen"
msgstr ""
#: src/view.c:872 src/view.c:1236 src/view.c:1322
msgid "New View"
msgstr "Nowy Widok"
#: src/view.c:877
msgid "Sample"
msgstr "Próbki"
#: src/view.c:894
msgid "Resample ..."
msgstr "Resample ..."
#: src/view.c:903
msgid "Duplicate"
msgstr "Powiel"
#: src/view.c:908 src/view.c:1192
msgid "Process"
msgstr "Proces"
#: src/view.c:917
msgid "Playback"
msgstr "Odtwarzanie"
#: src/view.c:924
msgid "Configure audio device ..."
msgstr "Konfiguracja urządzenia audio ..."
#: src/view.c:934
msgid "Transport"
msgstr "Transport"
#: src/view.c:943
msgid "Go to start of file"
msgstr "Idź do początku pliku"
#: src/view.c:949
msgid "Go to start of window"
msgstr "Idź do początku okna"
#: src/view.c:954
msgid "Skip back"
msgstr "Przeskok do tyłu"
#: src/view.c:959
msgid "Skip forward"
msgstr "Przeskok do przodu"
#: src/view.c:964
msgid "Go to end of window"
msgstr "Idź do końca okna"
#: src/view.c:969
msgid "Go to end of file"
msgstr "Idź do końca pliku"
#: src/view.c:978
msgid "Play selection"
msgstr "Odtwórz zaznaczenie"
#: src/view.c:984
msgid "Play sample"
msgstr "Odtwórz próbkę"
#: src/view.c:990
msgid "Play note"
msgstr "Odtwórz nutę"
#: src/view.c:1009
msgid "Toggle monitoring"
msgstr "Włącz monitorowanie"
#: src/view.c:1022
msgid "Toggle looping"
msgstr "Włącz zapętlenie"
#: src/view.c:1034
msgid "Toggle muting"
msgstr "Włącz wyciszenie"
#: src/view.c:1045
msgid "Toggle reverse playback"
msgstr "Włącz odtwarzanie wspak"
#: src/view.c:1063
msgid "Pause"
msgstr "Pauza"
#: src/view.c:1079
msgid "About MP3 export..."
msgstr "O eksporcie do formatu MP3..."
#: src/view.c:1085
msgid "About Sweep ..."
msgstr "Sweep Informacje"
#: src/view.c:1249 src/view.c:1335
msgid "File properties ..."
msgstr "Właściwości pliku ..."
#: src/view.c:1294
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
#: src/view.c:1791
msgid "Save as ..."
msgstr "Zapisz jako ..."
#: src/view.c:1811
msgid "Cut selection to clipboard"
msgstr "Wytnij zaznaczenie do schowka"
#: src/view.c:1821
msgid "Copy selection to clipboard"
msgstr "Kopiuj zaznaczenie do schowka"
#: src/view.c:1832
msgid "Paste: insert clipboard at cursor position"
msgstr "Wklej: wstaw zawartość schowka na pozycję kursora"
#: src/view.c:1843
msgid "Paste: mix clipboard in from cursor position"
msgstr "Wklej: miksuj zawartość schowka od pozycji kursora"
#: src/view.c:1854
msgid "Paste: fade clipboard in from cursor position"
msgstr "Wstaw: wyciszaj zawartość schowka od pozycji kursora"
#: src/view.c:1924
#, fuzzy
msgid "Hand tool"
msgstr "Narzędzie ołówek"
#: src/view.c:1932
msgid "Selector tool"
msgstr "Narzędzie do wybierania"
#: src/view.c:1944
msgid "\"Scrubby\" the scrub tool"
msgstr "\"Scrubby\" narzędzie do szorowania"
#: src/view.c:1954
msgid "Pencil tool"
msgstr "Narzędzie ołówek"
#: src/view.c:1962
msgid "Noise tool"
msgstr "Narzędzie szumu"
#: src/view.c:2052
msgid "Visible length"
msgstr "Widoczna długość"
#: src/view.c:2171
msgid "Vertical zoom [Shift + Arrow Up/Down]"
msgstr "Powiększenie pionowe [Shift + Arrow Up/Down]"
#: src/view.c:2301
msgid "Record ..."
msgstr "Zapis ..."
#: src/view.c:2377
msgid "Reverse mode playback (toggle)"
msgstr "Odtwarzanie w trybie odwrotnym (włącznik)"
#: src/view.c:2395
msgid "Loop mode playback (toggle)"
msgstr "Odtwarzanie w trybie zapętlenia (włącznik)"
#: src/view.c:2419
#, fuzzy
msgid "Play all / Pause"
msgstr "Odtwórz wszystko / Pauza [Ctrl+Space]"
#: src/view.c:2436
#, fuzzy
msgid "Play selection / Pause"
msgstr "Odtwórz zaznaczenie / Pauza [Space]"
#: src/view.c:2452
#, fuzzy
msgid "Stop playback"
msgstr "Zatrzymaj odtwarzanie [Enter]"
#: src/view.c:2519
msgid "Muted playback (toggle)"
msgstr "Odtwarzanie wyciszone (włącznik)"
#: src/view.c:2539 src/view.c:2557
msgid "Playback gain slider (volume)"
msgstr "Suwak wzmocnienia odtwarzania (głośność)"
#: src/view.c:2569
msgid "Monitor (toggle)"
msgstr "Monitor (włącznik)"
#: src/view.c:2587
msgid "SYNC"
msgstr ""
#: src/view.c:3144
#, c-format
msgid "Remembered as area %d"
msgstr "Zapamiętany jako obszar %d"
#: src/view.c:3162
#, c-format
msgid "No area remembered as %d"
msgstr "Brak obszaru zapamiętanego jako %d"
#: src/view.c:3165
#, c-format
msgid "Zoomed to area %d"
msgstr "Powiększenie do obszaru %d"
#: src/view.c:3347 src/view.c:3351
msgid "Scrub!"
msgstr "Szoruj!"
#: src/view.c:3347 src/view.c:3353
msgid "Ready"
msgstr "Gotowy"
#: src/view.c:3399
#, c-format
msgid "%s has been modified. Close anyway?"
msgstr "%s został zmodyfikowany. Zamknąć mimo to?"
#: src/view.c:3402
msgid "Don't close"
msgstr "Nie zamykaj"
#: src/view.c:3449 src/view.c:3462
msgid "*"
msgstr "*"
#: src/view.c:3465
msgid "Empty"
msgstr "Pusty"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:58
msgid "Select regions above threshold"
msgstr "Zaznacz obszary powyżej progu"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:59
msgid ""
"Whether to select those regions lying above a given threshold or below it."
msgstr ""
"Czy zaznaczyć tamte obszary leżące powyżej podanego progu lub poniżej niego."
#: plugins/byenergy/byenergy.c:66
msgid "Resolution"
msgstr "Rozdzielczość"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:67
msgid "Width of energy detection window (s)"
msgstr "Szerokość okna detekcji energii (s)"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:73
msgid "Threshold"
msgstr "Próg"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:74
msgid "Energy level to detect [0.0 - 1.0]"
msgstr "Poziom detekcji energii [0.0 - 1.0]"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:80
msgid "Minimum duration"
msgstr "Minimalny czas trwania"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:81
msgid "Shortest region of selection to detect (s)"
msgstr "Najkrótszy obszar zaznaczenia do detekcji (s)"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:87
msgid "Maximum interruption"
msgstr "Maksymalne przerwanie"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:88
msgid "Longest length of sound above threshold to allow (s)"
msgstr "Najdłuższy dzwięk powyżej progu (s)"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:227 plugins/byenergy/byenergy.c:232
msgid "Select by energy"
msgstr "Zaznacz po energii"
#: plugins/byenergy/byenergy.c:233
msgid "Select loud or quiet regions"
msgstr "Zaznacz głośne lub ciche obszary"
#: plugins/echo/echo.c:53
msgid "Delay"
msgstr "Opóźnienie"
#: plugins/echo/echo.c:54
msgid "Time to delay by"
msgstr "Czas do opóźnienia przez"
#: plugins/echo/echo.c:62
msgid "Gain with which to mix in delayed signal"
msgstr "Wzmonienie z jakim miksować opóźniony sygnał"
#: plugins/echo/echo.c:107 plugins/echo/echo.c:113
msgid "Echo"
msgstr "Echo"
#: plugins/echo/echo.c:114
msgid "Apply an echo to selected regions of a sample"
msgstr "Zastosuj echo do zaznaczonego obszaru próbki."
#: plugins/normalise/normalise.c:128 plugins/normalise/normalise.c:133
msgid "Normalise"
msgstr "Normalizacja"
#: plugins/normalise/normalise.c:134
msgid "Alter the sample's amplitude to lie between 1.0 and -1.0"
msgstr "Zmodyfikuj amplitudę próbki tak aby mieściła się pomiędzy 1.0 a -1.0"
#: plugins/reverse/reverse.c:129 plugins/reverse/reverse.c:134
#: plugins/reverse/reverse.c:140
msgid "Reverse"
msgstr "Odwrócenie"
#: plugins/reverse/reverse.c:141
msgid "Reverse selected regions of a sample"
msgstr "Odwróć zaznaczony obszar próbki"
#: plugins/example/example.c:37 plugins/example/example.c:86
msgid "With a fork"
msgstr "Z widelcem"
#: plugins/example/example.c:38
msgid "With a spoon"
msgstr "Z łyżką"
#: plugins/example/example.c:39
msgid "With false teeth"
msgstr "Z fałszywymi zębami"
#: plugins/example/example.c:40
msgid "With Nigel's bum"
msgstr "Z uderzeniem Nigela"
#: plugins/example/example.c:56
msgid "Flim"
msgstr "Film"
#: plugins/example/example.c:57
msgid "Should you manage your flim?"
msgstr "Czy nie powinieneś zarządzać swoim filmem?"
#: plugins/example/example.c:64
msgid "Beans"
msgstr "Fasola"
#: plugins/example/example.c:65
msgid "Method of eating beans"
msgstr "Metoda zjadania fasoli"
#: plugins/example/example.c:72
msgid "Pants methodology"
msgstr "Metodologia spodni"
#: plugins/example/example.c:73
msgid "How many pants should you wear per day?"
msgstr "Jak dużo spodni powinieneś nosić na dzień?"
#: plugins/example/example.c:122 plugins/example/example.c:129
msgid "Example Filter Region"
msgstr "Przykładowy Filtr Regionu"
#: plugins/example/example.c:130
msgid "An example filter region plugin"
msgstr "Przykładowa wtyczka filtru regionu"
#: plugins/fade/fade.c:148 plugins/fade/fade.c:161
msgid "Fade in"
msgstr "Zgłaśnianie"
#: plugins/fade/fade.c:156 plugins/fade/fade.c:177
msgid "Fade out"
msgstr "Wyciszanie"
#: plugins/fade/fade.c:162
msgid "Apply a linear fade to the selection, fading in from silence"
msgstr "Zastosuj liniowe zgłaśnianie do zaznaczenia, zgłaśniając od ciszy"
#: plugins/fade/fade.c:178
msgid "Apply a linear fade to the selection, fading out to silence"
msgstr "Zastosuj liniowe wyciszenie do zaznaczenia, wyciszając do ciszy"
#~ msgid "Sweep: Load file"
#~ msgstr "Sweep: Załaduj plik"
#~ msgid "Go to beginning [Ctrl+Home]"
#~ msgstr "Idź do początku [Ctrl+Home]"
#~ msgid "Go to the end [Ctrl+End]"
#~ msgstr "Idź do końca [Ctrl+End]"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.