Skip to content
TrustSys on Sinatra
Branch: develop
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
lib
log
public
spec
system
tmp
.gitignore
CHANGELOG.md
Gemfile
Gemfile.old
LICENSE.md
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Development branch

Near future :)

For a working version checkout legacy

At this moment only in ro_RO

TrustSys ...

Motto:

...pentru un vas, care nu ştie către ce port se îndreaptă,
   nici un vânt nu este favorabil...

Lucius Annaeus Seneca (cca.4 î.e.n. - 65 e.n.)

Scop:

Crearea, comercializarea şi întreţinerea unui produs informatic „TrstSys”
care prin utilizarea lui să permită clienţilor, implementarea unui sistem
informatic propriu, în vederea îndeplinirii funcţiilor manageriale
(previziune, organizare, antrenare, coordonare şi control) atît la nivelul
de procesare a tranzacţiilor cît şi la toate nivelele de conducere
(operaţională, tactică şi strategică).

Notă:
Datorită folosirii intensive a elementelor de javascript (JQuery toolkit) precum şi a elementelor HTML5, se recomandă folosirea browser-ului Chrome,Firefox (cu care au fost testate paginile aplicaţiei), iar pentru a evita apariţia scrollbar-urilor (la navigare pe pagini) se recomandă o rezoluţie de min. 1280x1024.

Author

Creat de Ferenc-Loránt Kiss

License

Copyright (c) 2008-2018 Ferenc-Loránt Kiss
All Rights Reserved.
Released under a slightly modified MIT License.

You can’t perform that action at this time.