Programy napisane na potrzebę studiów na agh.
C++ C Pascal Shell
Switch branches/tags
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
SD_inne
asd
drzewa
listy
sortowania
.gitignore
README.txt
build_world
clean_world

README.txt

TODO, opis projektu i wszystko z README.txt zostało przeniesione na
wiki, które znajduje się pod adresem:

        http://wiki.github.com/kgadek/AGH/Repozytorium i jego zawartość są na licencji Creative Commons
        http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Umieszczając tutaj kod zgadzasz się, by mógł być wykorzystany w
celach edukacyjnych.

Ponadto studenci, używając kodu zamieszczonego tutaj na
kolokwiach/egzaminach (przy pomocy dobrej pamięci), są zwolnieni
z obowiązku uznawania autorstwa i zaznaczania licencji, na
której kod zostaje udostępniany.