Xây dựng biểu đồ quan hệ người dùng Github Việt Nam
Ruby
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
README.md

README.md

vn-githubbers

vn-githubbers là một dự án nhỏ do của Không gian cộng đồng (KGCĐ), được tạo ra nhằm thu thập và xây dựng biểu đồ quan hệ người dùng Github Việt Nam.

Bước đầu, dự án này sẽ là nơi để các thành viên KGCĐ luyện tập code, tìm hiểu một số thuật toán, thử nghiệm một số công nghệ. Dự án đang được viết bằng Ruby.

Yêu cầu

  • Ruby 1.9

  • Octokit - Ruby toolkit for the GitHub API.

Tính năng

Tìm và hiển thị thông tin:

  • Tổng số lượng người dùng Github Việt Nam (có hiển thị trên bản đồ).

  • Danh sách 100 người đóng góp nhiều nhất trong 1 năm qua.

  • Danh sách 10 ngôn ngữ lập trình sử dụng nhiều nhất và ít nhất.

  • Danh sách 20 dự án được starred nhiều nhất.

Hạn chế

  • Do đó cách thức xác định người Việt dựa trên tham số location của Github profile, người dùng Việt không khai báo location Vietnam sẽ không được thống kê vào danh sách.

Cách thức hoạt động

  • Xác định người dùng Việt Nam: vn-githubbers dựa trên thông tin location người dùng khai báo trên Github để xác định.