En MySQL-databas som mappar städer till län inom Sverige (A MySQL database that maps Swedish cities to counties)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
CityStateMapper.class.php
README.md
city_state_sweden.sql

README.md

db-city-to-county-sweden

En MySQL-databas som mappar städer till län inom Sverige.

Databasen är tagen från: http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=49659
Felaktiga kolumner har rensats bort. Förbättringar på databasen via pull requests mottages.

En hjälpklass i PHP ingår.

Användning av hjälpklassen.

Klassen tar fyra argument när man skapar den, som motsvarar PDO-argumenten $dsn, $username, $password, $driver_options
Klassen exponerar funktionen city_to_county(). Denna tar två argument, en stad och ett default-värde som returneras om staden inte kunde mappas till ett län.

Exempel
include('CityStateMapper.class.php');
$mapper = new CityStateMapper('mysql:host=localhost;dbname=city_state_sweden;charset=utf8', 'username', 'password');

echo $mapper->city_to_county('Göteborg');

Resultat

Västra Götalands Län
Exempel med stad som inte existerar
echo $mapper->city_to_county('Morotsstaden', 'Län hittades ej');

Resultat

Län hittades ej