Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
88 lines (82 sloc) 720 Bytes
\thispagestyle{empty}
%\title{SIC-Java: Sistema distribut d'Informaci de Qualitat}
%\author{David Artiga Torrijos}
%\maketitle
\footnotesize
{\raggedright \begin{tabular}{p{40mm}lll}
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
&
&
\\
&
\emph{Títol:}&
&
Algorismes genètics aplicats a ciències de la vida\\
&
&
&
%\proyectoii\\
&
&
&
\\
&
\emph{Volum:}&
&
1/1\\
&
\emph{Alumne:}&
&
Raimon Grau Cuscó\\
&
&
&
\\
\end{tabular}\par}
{\raggedright \begin{tabular}{p{40mm}lcl}
&
\emph{Director/Ponent:}&
&
Ignasi Belda Reig / Jordi Delgado Pin\\
&
\emph{Departament:}&
&
Llenguatges i Sistemes Informàtics\\
&
\emph{Data:}&
&
27 de gener de 2010\\
\end{tabular}\par}
%\cleardoublepage
You can’t perform that action at this time.