Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: b1bc3b9207
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

186 lines (117 sloc) 3.736 kb
Pokročilé osvetlenie v 2D grafike
 • Autor: Ferdinand Majerech
 • Vedúci: Ladislav Mikeš

2D grafika

dopefish.gif

2D grafika

+/-

 • Nízka baréra vstupu pre programátorov aj pre umelcov (indie komunita, modderi)
 • Nízke hardwarové nároky (Nevýznamné pri AAA hrách, niekedy významné pri konzolách, významné pri webových, mobilných hrách)
 • Vhodné pre určíté žánre (RTS, RPG...)
 • Niekedy vysoké nároky na grafikov (kreslenie spritov z viacerých strán)

Predrenderovaná 2D grafika

 • Zjednodušuje prácu grafikom
 • Stačí jeden model a program ktorý vypľuje všetky sprity
 • V 3D produkcii sa netreba starať o optimálnosť modelu, nie je nutné UV-mapovať, atď.
 • Na čase predrenderovania nezáleží, dá sa použiť raytracing, radiosity - omnoho lepší obraz ako pri real-time rasterizácii

Osvetlenie v 2D

 • Zvyčajne nie sú údaje o orientácii povrchov (napr. normály)
 • Dynamické osvetlenie len ak veľmi obmedzené

Osvetlenie v 2D

 • Rovnomerné osvetlenie v kruhu od svetelného zdroja

  circle_lighting.jpg

Osvetlenie v 2D

 • Statické predrenderované/predkreslené osvetlenie

  prerendered_lighting.jpg

Osvetlenie v 2D

 • V špecálnych prípadoch lepšie, dynamické osvetlenie, ale nie všeobecne

  topdown_shadows.jpg

Môj prístup

 • Dnes máme programovateľné GPU
 • Cez fragment shadery (napr. v GLSL) sa dajú predrenderovať normály a iné dáta z 3D modelu
 • V 2D sa difúzna a normálova mapa pre jeden sprite dá použiť na 3D osvetlenie (fragment shader, alebo priamo na CPU)
 • To je len začiatok

Techniky

 • "Uhlové mapy": RGB + mapa 2D uhlov
 • "2-uhlové mapy": RGB + mapa polárnych koordinátov (iné zakódovanie normálovej mapy)
 • Normálové mapy: Hlavný cieľ práce
 • Mapy 3D koordinátov
  • V kombinácii s normálovou mapou úplne 3D osvetlenie namiesto 2D osvetlenia na výsledku napr. izometrickej projekcie

Techniky

 • Mapy podľa bázových vektorov inšpirované osvetlením v Source engine od Valve (napr. Half-Life 2)
  • Svetelné mapy zo 6 strán kocky (stačí 5?)
  • Normálový vektor sa rozdelí na zložky podľa štandardnej bázy. Aplikuje sa osvetlenie z máp podľa dĺžky a znamienka zložiek.
  • Dajú sa aj iné bázy a menej máp (3).
  • Výsledok: self-shadowing

Techniky

 • Normálová mapa

  normal_lighting.png

Techniky

 • Mapy podľa bázových vektorov

  basis_lighting.png

Techniky

 • Spekulárne mapy?
 • Tiene? (hacky)

Implementácia

 • Engine: D, OpenGL, GLSL
 • Backend utilita na predrenderovanie: D
  • CLI
  • Použiteľná cez skripty
  • PNG výstup
  • OpenGL/GLSL na predrenderovanie
  • Možno: Yafaray || Cycles || LuxRender na predrenderovanie
 • GUI frontend: D/DGameUI || C++/Qt || Python/Qt || Vala/Gtk ...

Ciele

 • Hlavný cieľ:
  • Osvetlenie pomocou normálových máp v 2D
  • Vytvorenie open source nástroja na predrenderovanie 3D-to-2D
 • Hlavný vedľajší cieľ: Napísať bakalárku
 • Vedľajší vedľajśi cieľ: Porovnanie viacerých techník
  • Obraz
  • Pamäťové nároky
  • Výpočtové nároky
  • Produkčné nároky

© Ferdinand Majerech, 2012
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.