Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (32 sloc) 2.97 KB

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR).

Viimeisin muutos: 7.8.2018

1. Rekisterin nimi

Kisallioppiminen.fi kurssihallinta-palvelun, siihen liittyen ohjelmien sekä sivustojen käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Thomas Vikberg

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

PL 68

00014 Helsingin yliopisto

thomas . vikberg @ helsinki.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on palveluun rekisteröityneiden käyttäjien tunnistaminen ja käyttäjien palvelussa tapahtuvien opintojen seuraaminen. Lisäksi kerättyä dataa käytetään palvelun kehittämiseen ja tutkimustyöhön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot käyttäjän nimestä, sähköpostiosoitteesta sekä tietoa siitä mitä tehtäviä käyttäjä on tehnyt. Järjestelmä sisältää myös tiedot käyttäjien luomista kursseista, niiden aloitus- ja päättymispäivät, kurssiavaimet, tehtävien tavoiteaikataulut ja kursseihin liittyneiden opiskelijoiden tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän nimi sekä sähköpostiosoite kerätään rekisteröitymisen yhteydessä.

Muut tiedot kerätään käyttäjän käyttäessä järjestelmää tai siihen liittyviä ohjelmia ja verkkosivuja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ylläpidon harkinnan mukaisesti anonymisoituna esimerkiksi akateemista tutkimusta varten.

Tiedot ovat nähtävillä järjestelmän ylläpitäjille. Kurssien opettajille käyttäjän tiedot ovat näkyvillä siltä osin kun hän osallistuu opettajien kursseille.

Rekisterin tietoja ei käytetä kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin. Käyttäjälle voidaan kuitenkin lähettää sähköpostia järjestelmän ylläpitäjän toimesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot tai osaa niistä ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu suojatuille palvelimille useaan erilliseen tietokantaan joista vain yksi sisältää käyttäjän henkilötietoja (sähköpostiosoitteen sekä nimen). Muut tietokannat viittaavat vain käyttäjän käyttäjätunnukseen.

Kaikkiin tietokantoihin pääsevät käsiksi vain palvelun ylläpitäjät.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle.

11. Tietojen käyttö automaattisessa päätöksenteossa ja profiloinnissa

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa

You can’t perform that action at this time.