Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

SMSManager.cz API PHP Wrapper

Jednoduchá neoficiální knihovna pro práci se službou SMSManager.cz v prostředí jazyka PHP >= 5.3

Knihovna pro svůj provoz vyžaduje nainstalované rozšíření cURL.

##Popis Knihovna obsahuje vlastní namespace SMSManager a tvoří ji čtyři třídy:

 1. Config - konfigurace knihovny podle popisu API na oficiálních stránkách služby. Standardně je používán protokol HTTPS a typ brány lowcost. Pro použití je nutné doplnit pouze hodnoty proměnných username a password.
 2. HTTPRequest - třída provádějící HTTP GET/POST dotazy do API služby.
 3. SMSManagerException - třída překládající chybové kódy služby na výjimky. Tyto výjimky jsou v této třídě také automaticky logovány.
 4. SMSManager - třída implementující následující funkce SMSManager API:
  • prepareMessage($numbers, $text, $type = Config::gateway_type)
   • $numbers - telefonní číslo nebo jejich pole
   • $text - text zprávy
   • $type - typ brány, nepovinný parametr
  • send($messsages)
   • $messages - jediná zpráva nebo pole zpráv připravených předchozí metodou prepareMessage(…) Zprávy jsou synchronně odeslány pomocí jediného volání XML API služby.
  • requestList() - medoda vracející pole zpráv a jejich stav podle dokumentace API Formát vracených objektů je patrný z těla metody.
  • requestStatus($requestId) - metoda vracející stav konkrétního požadavku podle dokumentace API. Formát vraceného objektu je patrný z těla metody.
  • getUserInfo() - metoda vracející stav účtu dokumentace API

##Příklad použití Příklad předpokládá, že je knihovna nainstalována ve vlastním adresáři SMSManager, například jako git submodule a že je nakonfigurována se správným uživatelským jménem a heslem.

<?php
require("SMSManager/SMSManager.php");
	
$sms = new SMSManager\SMSManager();
	
$message = $sms->prepareMessage("00420776123456", "Testovaci zprava");
$response = $sms->send($message);
	
var_dump($response);
?>

##Licence Služba SMSManager Copyright © 2012 Interactive Marketing, s.r.o.

Tato knihovna je šířena pod BSD licencí:

Copyright © 2012, Adam Konrád. Všechna práva vyhrazena. Redistribuce a použití zdrojových i binárních forem díla, v původním i upravovaném tvaru, jsou povoleny za následujících podmínek:

Šířený zdrojový kód musí obsahovat výše uvedenou informaci o copyrightu, tento seznam podmínek a níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti. Šířený binární tvar musí nést výše uvedenou informaci o copyrightu, tento seznam podmínek a níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti ve své dokumentaci a/nebo dalších poskytovaných materiálech. Ani jméno vlastníka práv, ani jména přispěvatelů nemohou být použita při podpoře nebo právních aktech souvisejících s produkty odvozenými z tohoto software bez výslovného písemného povolení. TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELEM LICENCE A JEHO PŘISPĚVATELI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO JAKÝKOLIV ÚČEL JSOU POPŘENY. DRŽITEL, ANI PŘISPĚVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN, ŠKOD VZNIKLÝCH NARUŠENÍM DODÁVEK ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTOU POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI) JAKKOLIV ZPŮSOBENÉ NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLIV TEORIE O ZODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ PLYNOUCÍ Z JINÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU, URČITÉ ZODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NA JAKÉMKOLIV ZPŮSOBU POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARE, I V PŘÍPADĚ, ŽE DRŽITEL PRÁV BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

About

SMSManager.cz API PHP Wrapper

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages