Skip to content
Browse files

More on finance.

  • Loading branch information...
1 parent 53dd862 commit f72026854a1443fecfeff31ab9a9b23333ac5c12 @kjbekkelund committed May 15, 2009
Showing with 26 additions and 5 deletions.
  1. +26 −5 Sammendrag.markdown
View
31 Sammendrag.markdown
@@ -422,7 +422,7 @@ Disruptive innovation
![Potensielle kundegrupper](http://github.com/kjbekkelund/ttm4165/tree/master/potential-customer-groups.png?raw=true)
![Tilpasse organisasjonen til endringer](http://github.com/kjbekkelund/ttm4165/tree/master/tilpasse-organisasjon-til-endring.png?raw=true)
-
+
Finansielle betraktninger
-------------------------
@@ -452,13 +452,34 @@ Finansielle betraktninger
2. Leie kapasitet hos Telenor. Lønnsomhet veldig avhengig av regulert rammeverk. Ingenting unikt -> lav lønnsomhet. Ingen reell konkurranse.
* Bredbånd har endret markedet. Fast pris. Sende hva som helst over nettverket (IP). Kan skape en telekom-tjeneste uten å bygge et nettverk og uten å leie kapasitet hos noen. Nøkkelpunkt: IP separerer aksess fra tjeneste. Vertikalt vs horisontal.
* Tre måter å komme seg inn i mobilmarkedet:
- 1. Nettverkseier. Telenor og NetCom.
- 2. MVNO. Ventelo, Tele2 og TDC. Eier switche-utstyr og SIM-kort. Har ikke lisenser. Må låne av nettverkseiere. Litt utstyr selv.
- 3. Service provider. 50+ stk. Eier ingenting. Trenger ingen kompetanse. Videreselger egentlig kun abonnement for Telenor og NetCom. Vanskelig å differensiere seg.
+ 1. **Nettverkseier**. Telenor og NetCom.
+ 2. **MVNO**. Ventelo, Tele2 og TDC. Eier switche-utstyr og SIM-kort. Har ikke lisenser. Må låne av nettverkseiere. Litt utstyr selv.
+ 3. **Service provider**. 50+ stk. Eier ingenting. Trenger ingen kompetanse. Videreselger egentlig kun abonnement for Telenor og NetCom. Vanskelig å differensiere seg.
* Termineringskostnader er _enormt_ viktige.
* Konvergens: løsriver seg fra aksessplattform, og alt går over til IP.
* Lav inngangsbarriere i IP-nett. Lav inntjening.
-* **Mye bra info på side 22 i foilene**
+* NMår logikken flyttes ut av kjernenettet, må telco-ene ta et valg på tjeneste vs. aksess.
+
+<table>
+ <tr>
+ <th></th>
+ <th>Markedet</th>
+ <th>Konkurranse</th>
+ <th>Profitt-potensial</th>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th>Legacy telco</th>
+ <td>Høy capex. Høy inngangsbarriere.</td>
+ <td>Naturlig monopol. Regulert.</td>
+ <td>Høy</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th>Ny telco</th>
+ <td>Ingen capex i infrastruktur. Veldig lav inngangsbarriere. Null kostnad på distribusjon.</td>
+ <td>"Perfekt" konkurranse. Teknologi-drevet de-regulering i tjenestelagene.</td>
+ <td>Pris = marginalkost. Veldig vanskelig å skape høye marginer.</td>
+ </tr>
+</table>
Grønn IKT
---------

0 comments on commit f720268

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.