Skip to content
Kurts portfolio
JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
studio
web
.editorconfig
.gitignore
README.md
lerna.json
package-lock.json
package.json

README.md

Personlig portfolio-side for Kurt Lekanger

Dette er min personlige nettside, som i hovedsak er viet til diverse prosjekter innenfor programvare- og webutvikling som jeg holder på med på fritiden.

Nettsiden er basert på Gatsby og React, med Sanity.io som headless CMS-løsning for lagring av innholdet.

Basert på standardmalen fra Sanity.io ([https://www.sanity.io/create?template=sanity-io%2Fsanity-template-gatsby-portfolio])

Jeg har gjort en del tilpasninger for å sette mitt personlige preg på sidene.

You can’t perform that action at this time.