This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
HTML CSS JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.circleci
src
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
gulpfile.js
package-lock.json
package.json

README.md

Hello FIT!

Populárně naučný úvod do studia.

Vývoj

Potřebujete gulp. Co a jak viz gulpjs.com

Při vývoji, nejdřív npm install a pak zapnětě gulp watch a spuste dist/index.html, případně si dopořidtě broswer-sync.

Deploy

Zatím ručně.

gulp build