Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Ruby JavaScript
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
public
script Wersja 1.0
test
vendor/plugins/restful_authentication
.gitignore
README
README-RAILS
Rakefile
uwagi.txt

README

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Katedra Logiki i Podstaw Informatyki


Kamil Krzysztof Lemański

"W stronę mobilności. Serwis fotografii geolokalizowanej"Praca licencjacka wykonana
pod kierunkiem
dr Aleksandry Kiślak-Malinowskiej


Udostępniony kod stanowi część implementacyjną pracy.
Something went wrong with that request. Please try again.