Text search in MongoDB for polish language
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
api
client
config
.babelrc
.gitignore
.jshintrc
LICENSE
README.md
app.js
index.js
package.json

README.md

Przeszukiwanie tekstu w MongoDB dla języka polskiego

Wstęp

Celem było zaimplementowanie wyszukiwarki na stronie. Aplikacja ma zwracać listę artykułów zawierających wyszukiwane słowa.

Początkowa implementacja bazująca na regex zwracała wszystkie artykuły z wyszukiwaną frazą, jednak nie dawała informacji o trafności wyszukiwania (np informacji, że w danym artykule znajdują się 3 z 4 wyszukiwanych słów). Brak dodatkowego wymiaru do sortowania wyników wymuszał sortowanie po dacie publikacji, co sprawiało, że bardziej pasujące artykuły były nisko w wynikach.

Operator $text w wersji 3.2 MongoDB pozwala na przeszukiwanie tekstu w polach zaindeksowanych za pomocą text index. Niestety obecna wersja bazy nie wspiera języka polskiego, co oznacza m.in brak wsparcia dla stemmingu dla tego języka.

Zaimplementowanie dodatkowej kolekcji kluczy (SearchIndexSchema) pozwoliło uzyskać trafniejsze wyniki wyszukiwania oraz dodatkowy wymiar do sortowania.

Tworzenie kluczy

Model kluczy:

var SearchIndexSchema = new Schema({
  key: { type: String, index: true },   // Słowo poddane procesowi stemmingu
  score: { type: Number, default: 1 },  // Liczba wystąpień słowa w artykule 
  entity: { type: Schema.Types.ObjectId } // ID artykułu
});

Schemat tworzenia kluczy dla pojedynczego artykułu:

Artykuł ---> Usunięcie znaków specjalnych za pomocą regex ---> Rozbicie artykułu na pojedyncze słowa ---> Stemming słów ---> Zliczanie wystąpień danego słowa w artykule ---> Zapis do bazy danych

Wyszukiwanie

Po wpisaniu hasła przez użytkownika jest ono poddawane procesowi stemmingu, a następnie przeszukiwana jest kolekcja kluczy. Sortowanie wyników odbywa się po 3 wymiarach:

 • wordsMatch - ilość pasujących słów do artykułu,
 • score - suma wystąpień każdego słowa w tekście,
 • _id - id artykułu (niejawnie data publikacji).
SearchIndex
.aggregate([
  {
    $match: match
  },
  {
    $group: {
      _id: '$entity',
      wordsMatch: { $sum: 1 },
      score: { $sum: '$score' }
    }
  },{
    $sort: {
      wordsMatch: -1,
      score: -1,
      _id: -1
    }
  }
])

Uruchomienie

Po uruchomieniu bazy danych:

npm start