Panely stanic KMŽ Brno I
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
h0-mendelu
h0
tt
LICENSE
readme.md

readme.md

Panely kolejišť KMŽ Brno I

Tento repozitář obsahuje panely kolejišť Klubu modelářů železnic Brno I pro použití v hJOP.

Panely lze editovat v hJOPeditoru.

Konvence

  • Tento repozitář je v češtině, včetně zpráv commitů.

Autoři