Generic library for RCS interface written in C.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
EXAMPLE_acc.c
EXAMPLE_acc.def
EXAMPLE_acc.h
LibraryEvents.c
LibraryEvents.h
Makefile
README.md
errors.h

README.md

Example rcs library for hJOP server

This project contains template for creating own RCS library. This library meets RCS interface specification and is linkable with hJOPserver. Its purpose is to simplify creation of own RCS libraries.

This library can be compiled using MinGW gcc compiler on Windows.

Please change every occurrence of word EXAMPLE to your library name.

This example library does nothing. Only sends some fake data to hJOPserver.

Working Makefile is included.

Crucial for working library is:

  • .def file – defines exported functions.
  • gcc parameters -shared and -Wl,--enable-stdcall-fixup – assure right exported function names.

Ukázková knihovna pro systém rcs v programu hJOPserver

Lze zkompilovat pomocí kompilátoru gcc z balíku MinGW.

Ukázková knihovna nedělá nic, jen posílá hJOP vymyšlená data.

Funkční Makefile je součástí.

Zásadní pro správnou kompilaci je:

  • soubor s koncovkou .def – určuje funkce pro export v knihovně.
  • gcc parametry -shared a -Wl,--enable-stdcall-fixup – zajistí správné názvy exportovaných funkcí.

Created by Michal Petrilak. 2017/7