Skip to content
Jan Horáček edited this page Jul 24, 2023 · 32 revisions

Návod pro použití RCS XpressNET knihovny pro hJOP

Toto je návod pro použití RCS XpressNET knihovny v hJOP. Tento návod platí pro verzi knihovny 1.3 a vyšší. Otestována funkčnost na centrálách Lenz LZ100 a Paco's NanoX.

Obsah

Základní informace

Knihovna je určena pro řízení kolejiště a sběr informací z něj přes centrálu komunikující protokolem XpressNET. Knihovna umožňuje řídit výhybky, návěstidla, osvětlení, rozpojovače, přejezdy, ... a snímat stav obsazení kolejových obvodů a polohy výhybek. Knihovna se v hJOP používá jako RCS knihovna.

Knihovna vyžaduje vlastní rozhraní k PC. hJOP vyžaduje druhé rozhraní pro komunikaci s centrálou pro řízení vlaků. Jsou možné tyto varianty:

 1. Oddělené centrály pro řízení příslušenství a trakci. Každá centrála má vlastní LI.
 2. Jedna centrála pro řízení příslušenství i trakce. K centrále jsou připojena dvě LI, která v počítači tvoří dva různé COM porty. Jedno LI bývá často zabudováno přímo v centrále, pak je potřeba použít jedno samostarné LI. Je nutné aby každé LI mělo svoji unikátní adresu na sběrnici XpressNET.

Tato knihovna umožňuje řídit tzv. accessorry dekodéry, neboli dekodéry příslušenství. Výstupní dekodéry bývají připojeny k DCC, vstupní dekodéry (někdy označovány jako dekodéry zpětného hlášení) například ke sběrnici RS nebo S88.

Přidání knihovny do hJOPserveru

Knihovna je od verze hJOPserveru v5 distribuována jako součást zip souboru serveru, není třeba ji speciálně instalovat. Knihovnu je možné načíst výběrem hJOPserver → horní menu → Řízení příslušenství (RCS) → Načíst knihovnu → rcs-xn.dll. Při příštím zapnutí serveru se znovu načte tato knihovna.

Po úspěšném načtení knihovny lze otevřít konfigurační okno knihovny pomocí klávesové zkratky Ctrl+D nebo volby hJOPserver → horní menu → Řízení příslušenství (RCS) → Nastavení. Tento návod bude nadále popisovat nastavení v konfiguračním okně knihovny.

Knihovnu doporučujeme používat pouze s hJOPserverem verze 5 nebo vyšší.

Adresování

Předpokládá se, že každý výstup má na dekodéru příslušenství 2 výstupní svorky označené (+ a -). Knihovna se mapuje do hJOPserveru tak, že adresa výstupu je u výstupního modulu jeho adresa (0–1023) a port je 0 pro polohu + a 1 pro polohu -. Povolené volby pro výstupní port jsou pouze 0 a 1. Některým dekodérům se může nastavovat adresa dekodéru jako celku. XpressNET knihovna tyto adresy dekodéru nepoužívá. Vždy se uvádí adresa konkrétního výstupu.

U vstupního modulu je adresa modulu adresa modulu zpětného hlášení (0–255, resp. 1–256) a port je číslo vstupního portu/svorky (číslováno 1–8).

Konfigurace bloku výhybka v hJOPserveru pak může vypadat například takto: Blok výhybka

Výhybka je připojena ke 4. výstupu dekodéru příslušenství s adresou 6 (adresu dekodéru někteří výrobci neuvádí přímo). Základní polohy výhybky se dosáhne aktivací výstupu označeného jako - (tedy polohy jsou opačně než popisky na dekodéru). Snímaní polohy je připojeno přes 5. a 6. vstupní svorku na dekodéru vstupů s adresou 79.

Výrobce Lenz doporučuje vstupním modulům přidělovat adresy 64 a výše. Některé centrály na nižších adresách vstupů očekávají kombinované vstupně/výstupní dekodéry na výhybky a může pak docházet k nechtěnému ovlivňování výstupních a vstupních povelů.

Připojení

Pro připojení k centrále je třeba nastavit knihovnu. Otevřete konfigurační okno knihovny (Řízení příslušenství (RCS) → Nastavení) a vyberte záložku Připojení. Nastavte všechny položky podle použité centrály a použitého rozhraní k PC (tzv. LI).

Nastavení knihovny – záložka Připojení

Nastavení návěstidel na STUJ po startu prodlouží zapínání serveru, zato však nastaví všechna návěstidla na návěst stůj. Pokud jsou návěstidla nastavená na stůj po startu automaticky, není nutné tuto volbu zatrhávat.


Po vyplnění této záložky lze otestovat funkční komunikaci s centrálou:

 • hJOPserver → Řízení příslušenství (RCS) → Otevřít zařízení a pak
 • hJOPserver → Řízení příslušenství (RCS) → Zapnout komunikaci.

Aktivní porty

Obsah záložky Aktivní porty je třeba vyplnit před připojením ke kolejišti. Zde vyplňte, jaké adresy výstupních dekodérů a modulů zpětného hlášení na kolejišti používáte. Vyplňte rozsahy přesně, protože hJOPserver po startu zjišťuje stav všech aktivních vstupů. Pokud zadáte vstupy, které na kolejišti nemáte, bude start serveru trvat déle.

Příklad konfigurace:

Nastavení knihovny – záložka Aktivní porty

Zatrhnutí Skenovat aktivní vstupy způsobí, že jakmile dojde z centrály informace o změně stavu vstupu u modulu, který není zadán jako aktivní, knihovna ho mezi aktivní moduly přidá. Tuto volbu je možné použít při zjišťování, které moduly vlastně na kolejišti máte. Adresy modulů se budou postupně objevovat v okně. Pro ostré nasazení knihovny doporučujeme tuto volbu nechat odtrhnutou.

Tlačítko Načíst původní přepíše obsah obou vstupních polí v záložce na původní stav. Na tlačítko Uložit klikněte, když chcete změny provedené v okně uložit do paměti programu.


Po vyplnění této záložky by mělo být možné připojit se k centrále, vidět aktuální stav vstupů a výstupů a moci nastavit výstupy v Testeru:

hJOPserver – stav RCS modulů

Binární výstupy

V záložce Binrní výstupy je možné vyjmenovat adresy výstupů, které mají být řízeny striktně v režimu 10 / 01. Pokud hJOP vyšle povel k deaktivaci jedné polohy výstupu, je automaticky aktivována poloha druhá, stav 00 není možný.

Striktně binární výstupy je vhodné využít například pro řízení výstupů skrze hJOP blok IO. Pro řízení výhybek nebo návěstidel nejsou striktně binární výstupy vhodné.

Návěstidla

hJOP se k návěstidlům chová tak, jako by to byly výhybky. Pro řízení návěstidel lze použít libovolný dekodér návěstidel, který se řídí výhybkovými povely. Je také možné ovládat návěstidla, jejichž světla jsou připojena přímo na výstupní porty dekodérů s přímým mapováním na adresy.

Návěstidla se editují v záložce Návěstidla a je možné je editovat i při zapnuté komunikaci.

Návěstidla je možné provozovat ve dvou režimech:

 1. Pokud je návěstidlo pouze dvoustavové na jednom výstupu (např. jednoduché mechanické), je možné v editaci bloku návěstidla v hJOPserveru vybrat Typ výstupu: 0/1. To je vše.

 2. Pokud má návěstidlo víc návěstí, je třeba v editaci bloku návěstidla v hJOPserveru vybrat Typ výstupu: S-Com. Do RCS modul se vyplňuje první adresa, kterou má dekodér návěstidla a do RCS port se vyplňuje 0.

  Příklad:

  hJOPserver – editace bloku návěstidla

Pro návěstidla s více návěstmi je potřeba přiřadit, jakým návěstem odpovídá jaký stav výstupů. To se dělá právě v záložce Návěstidla RCS knihovny. Vytvořte nové návěstidlo kliknutím na tlačítko Přidat. Je třeba vyplnit obsah okna:

Nové návěstidlo

 • Název návěstidla: doporučujeme stejný, jako název bloku návěstidla v hJOP.
 • Virtuální hJOP modul: zde je třeba zadat to stejné, co jste zadali do RCS modul u bloku návěstidla.
 • Adresa prvního DCC výstupu: vyplní se automaticky.
 • Mapování vstupů: zde se do tabulky zadává, jaké návěsti odpovídá jaký stav výstupů.

Tabulku je možné uložit jako šablonu a pak ji při editaci dalších návěstidel použít. Tabulka se pak předvyplní ze šablony.

Při přidávání návěsti do pole vlevo od tlačítka Přidat postupně zadáváte znaky, kde každý znak odpovídá stavu jednoho výstupu. Znaků musí být přesně tolik, kolik je Počet výstupů. Jako znak je možné použít:

 • +: výstup bude nastaven jakoby byla výhybka v poloze +.
 • -: výstup bude nastaven jakoby byla výhybka v poloze -.
 • N: tento výstup se nenastavuje
 • 1: výstup bude nastaven tak, že se aktivují obě polohy výhybky.
 • 0: výstup bude nastaven tak, že se deaktivují obě polohy výhybky.

Příklad: pro návěstidlo, které je zapojeno tak, že každé světlo je jeden výhybkový výstup takto:

 • červené světlo na adrese 100+,
 • zelené světlo na adrese 101+,
 • bílé světlo na adrese 102+,

může vypadat konfigurace takto:

 • Virtuální hJOP modul, adresa první DCC výstupu: 100
 • Počet výstupů: 3
 • Návěst: stůj/posun zakázán; stav výstupů = +--
 • Návěst: volno; stav výstupů = -+-
 • Návěst: dovolen zajištěný posun; stav výstupů = --+
 • Bude nutné doplnit všechny další návěstí mimo opakovacích, protože hJOP je používá (nastavit výstrahu na zelené světlo atp.)
 • U takto jednoduše zapojeného návěstidla nelze nastavit kmitající návěsti (např. přivolávací návěst). Pro vysvícení těchto návěstí je nutné pořídit dekodér, který je podporuje.

Tabulka všech návěstidel může vypadat například takto:

Tabulka všech návěstidel

FAQ

Je lepší použít jednu centrálu a 2 LI nebo 2 centrály?

Použít 1 DCC centrálu a 2 LI je rozhodně levnější, proto bych tento přístup doporučil. Ale pouze za podmínky: DCC z centrály je připojeno do kolejí přes další zesilovače, které nepropagují zkrat do centrály. Příslušenství (např. přestavníky výhybek) je pak připojeno buď přes jiný zesilovač nebo přímo do centrály. Jde o to, aby v momentě, kdy nastane v kolejích zkrat, šlo přestavit výhybky a tím se zkratu zbavit. Centrála tedy nesmí v případě zkratu vypnout DCC signál do dekodéru přestavníků.

Seznam změn

 • 2. 1. 2020: vytvoření návodu.
 • 6. 1. 2020: doplnění od Michala P.
 • 3. 2. 2021: přidána otázka o 2 LI do FAQ
 • 24. 7. 2023: přidána kapitola Binární výstupy, odstraněny volby v záložce Připojení