Skip to content
Zvuky staničního hlášení.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Ivona
Plain
Veronika-all
Veronika
Zbynek
.gitattributes
LICENSE
README.md

README.md

Zvuky staničního hlášení

Tento repozitář obsahuje zvuky staničního hlášení.

Všechny zvuky v tomto repozitáři jsou v češtině, primární jazyk tohoto repozitáře je čeština. Češtinu lze používat i v commitech.

Více informací na wiki.

Tento repozitář obsahuje větší soubory, využívá Git LFS.

Adresářová struktura zvukové sady

.
├── numbers
│   ├── platform - čísla nástupišť (např. první, druhé)
│   ├── railway - čísla kolejí (např. první, druhá)
│   ├── railway_end
│   ├── trainNum - čísla (např. jedna, sto, pět set)
│   └── trainNum_end
├── parts - části slov (např. odjede, přijede)
├── salutation - oslovení (např. vážení cestující)
├── salutation_end 
├── spec
├── stations - stanice (např. Praha hlavní nádraží)
├── time
│   ├── hours - hodiny (např. 18 hodin)
│   ├── minutes - minuty (např. 26 minut)
│   └── minutes_end
└── trainType - typ vlaku (např. rychlík, J. G. Mendel)

Licencování

Creative Commons License

Obsah tohoto repozitáře je poskytován pod licencí CC Attribution 4.0 International.

Autoři:

Užitečné nástroje

normalize-ogg -a 0.15 `find . -type f -name "*.ogg"`
You can’t perform that action at this time.