Skip to content
No description, website, or topics provided.
TypeScript JavaScript
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/workflows
.vscode
src
static/img
.eslintignore
.eslintrc.js
.gitignore
README.md
apiGenerator.ts
copyStaticAssets.ts
example.env
package.json
tsconfig.json
yarn.lock

README.md

Apka Rajdowa v2 Backend

by NativeFlow

Doc

The architecture concept of this application is based on the following frameworks :

Running

 • To run app in development mode (server will restart after each change) : yarn dev
 • To run app in production mode use yarn build and yarn start`

Glossary (PL)

Administrator - Osoba uprawniona do danych danego wydarzenia.

Owner - Administrator który ma uprawnienia zezwalające na zmienienie konfiguracji wydarzenia.

User - Użytkownik z puntu widzenia całego systemu a nie konkretnego wydarzenia.

Dynamic schema

  //pole tekstowe
  field1: { type: 'string' },

  //pole liczbowe
  field2: { type: 'number' },

  //pole jednokrotnego wyboru, np. tak/nie lub samo tak
  //czy zgadzasz sie z regulaminem, plec
  field3: { type: 'string', enum: ['Tak', 'Nie'], htmlType: 'radio'},
  //do przemyslenia czy klucze to wartosci ktore trafiaja do bazy - problem z polskimi znakami, itp

  //pole wielokrotnego wyboru
  field4: { type: ['string'], enum: ['Tak', 'Nie', 'Nie wiem'] },
  //problem z typem field4 - nie jest jak reszta obiektem tylko array'em
  field5: { type: 'boolean', htmlType: 'checkbox' }, //TODO????

  //select
  field5: { type: 'string', enum: ['Tak', 'Nie', 'Nie wiem'], htmlType: 'select' },

  //unique
  field6: { type: 'string', unique: true },
  //do sprawdzenia w jaki sposob definiuje sie wartosci unikalne
  //wartosc unique w mongoose nie sluzy do walidowania czy dodawana wartosc jest unikalna tylko jest to informacja dla mongo do celow optymalizacji wyszukiwania danych


  //hidden - wartosc nie widoczna w formularzu ale widoczna na liscie (czy moze istniec odwrotny przypadek?)
  field7: { type: 'string', isHidden: true },

  //required
  field8: { type: 'string', required: true, default: 'TEST' }, //pole required jest tez wykorzystywane przez mongoose

  //name and description
  field9: { type: 'string', name: 'Imię:', description: 'Tutaj podaj swoje imię', tooltip: "To jest treść ewentualnego tooltipa"},

  //NIE ZAIMPLEMENTOWANE:
  //walidacja pol - do przemyslenia (nie wiem jak ogarnac to w mongoose)
  field10: { type: 'string', regex: 'jakis reges????', validate: 'tutaj wrzuca sie customowy walidator mongoosea - nizej przyklada'},
  validate: {
    validator: function(v) {
      return /\d{3}-\d{3}-\d{4}/.test(v);
    },
    message: props => `${props.value} is not a valid phone number!`
  },

  //nazwy pol w schemacie, np. field1, field2 to kolejne wartosci field[numer] - cel - unikalnosc pol
You can’t perform that action at this time.