Lista stron działających w Polsce z określeniem czy akceptuja lub nie dwuskładnikowe uwierzytelnianie.
HTML CSS Ruby JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 58 commits ahead, 688 commits behind 2factorauth:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_data
_includes
_layouts
_sass
css
img
js
lib/semantic
.editorconfig
.gitignore
.travis.yml
CNAME
CONTRIBUTING.md
EXCLUSION.md
Gemfile
LICENSE
README.md
Rakefile
_config.yml
data.json
index.html
providers.html
verify.rb

README.md

Dwa-skladniki

Lista stron działających w Polsce z określeniem czy akceptuja lub nie dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Poprzez strony działające w Polsce należy rozumieć strony, które posiadają co najmniej wersje polskojęzyczną interfejsu użytkownika.

Jest to fork projektu repozytorium twofactorauth odpowiedzialnego za TwoFactorAuth.org dostosowanego do krajowej specyfiki. Regularnie pozyskiwane są zmiany z nadrzędnego repozytorium.

Cel

Celem jest stworzenie strony zapełniającej obszerny wykaz stron, które wspierają dwuskładnikowe uwierzytelnianie, a także metod, które one wspierają w celu promocji dwuskładnikowego uwierzytelniania. Po pierwsze, poprzez promocję wśród konsumentów witryn internetowych, które wspierają takie formy uwierzytelniania. Po drugie, chcemy wywierać presję na dostawców usług internetowych, aby wdrożyli oni w optymalny sposób bezpieczne formy uwierzytelniania.

Rozwój

Jeżeli chcesz pomóc wprowadzić zmiany, przeczytaj całe wytyczne w podręczniku.

Uruchomienie lokalne

Dwa-skladniki jest zbudowany na Jekyll z użyciem gemu GitHub-pages. W celu uruchomienia storny lokalnie, konieczne jest zainstalowanie bundler i wszystkich zależności, a następnie użycie Jekyll, aby dostarczać stronę. Jeśli komenda gem nie jest dostępna, konieczne jest zainstalowanie Ruby z RubyGems. Gdy Ruby i RubyGems są zainstalowane i dostępne z poziomu wiersza poleceń, dwa-skladniki można ustawić za pomocą następujących poleceń.

gem install bundler
cd ~/dwa-skladniki
bundle install
jekyll serve

Strona powinna być następnie dostępna z http://localhost:4000.

Licencja

Kod źródłowy jest dostepny na licencji MIT. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj plik licencji dostępny wraz z kodem źródłowym. Jest to fork projektu twofactorauth odpowiedzialnego za TwoFactorAuth.org dostosowanego do krajowej specyfiki.