Skip to content
master
Switch branches/tags
Code
This branch is 58 commits ahead, 2331 commits behind 2factorauth:master.
Contribute
Fetch upstream

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
css
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwa-skladniki

Lista stron działających w Polsce z określeniem czy akceptuja lub nie dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Poprzez strony działające w Polsce należy rozumieć strony, które posiadają co najmniej wersje polskojęzyczną interfejsu użytkownika.

Jest to fork projektu repozytorium twofactorauth odpowiedzialnego za TwoFactorAuth.org dostosowanego do krajowej specyfiki. Regularnie pozyskiwane są zmiany z nadrzędnego repozytorium.

Cel

Celem jest stworzenie strony zapełniającej obszerny wykaz stron, które wspierają dwuskładnikowe uwierzytelnianie, a także metod, które one wspierają w celu promocji dwuskładnikowego uwierzytelniania. Po pierwsze, poprzez promocję wśród konsumentów witryn internetowych, które wspierają takie formy uwierzytelniania. Po drugie, chcemy wywierać presję na dostawców usług internetowych, aby wdrożyli oni w optymalny sposób bezpieczne formy uwierzytelniania.

Rozwój

Jeżeli chcesz pomóc wprowadzić zmiany, przeczytaj całe wytyczne w podręczniku.

Uruchomienie lokalne

Dwa-skladniki jest zbudowany na Jekyll z użyciem gemu GitHub-pages. W celu uruchomienia storny lokalnie, konieczne jest zainstalowanie bundler i wszystkich zależności, a następnie użycie Jekyll, aby dostarczać stronę. Jeśli komenda gem nie jest dostępna, konieczne jest zainstalowanie Ruby z RubyGems. Gdy Ruby i RubyGems są zainstalowane i dostępne z poziomu wiersza poleceń, dwa-skladniki można ustawić za pomocą następujących poleceń.

gem install bundler
cd ~/dwa-skladniki
bundle install
jekyll serve

Strona powinna być następnie dostępna z http://localhost:4000.

Licencja

Kod źródłowy jest dostepny na licencji MIT. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj plik licencji dostępny wraz z kodem źródłowym. Jest to fork projektu twofactorauth odpowiedzialnego za TwoFactorAuth.org dostosowanego do krajowej specyfiki.

About

Lista stron działających w Polsce z określeniem czy akceptuja lub nie dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Topics

Resources

License

Packages

No packages published