Skip to content

knreise/demonstratorer

Repository files navigation

Kultur- og naturreise - kartdemonstratorer

Kultur- og naturreise er et prosjekt og et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap om kultur og natur. Dette tverretatlige samarbeidet under Kommunal- og moderinseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet legger til rette for at innhold i fagdatabaser skal gjøres tilgjengelig. Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturrådet, Riksantikvaren, Riksarkivet og Kartverket. Innhold og formidlingsløsninger kan tas i bruk og videreutvikles av andre til nye tjenester; av nærings- og reiseliv, i friluftsliv og undervisning. Målet er å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

Disse prototypene og kartløsningene er som en del av dette arbeidet utviklet med bistand fra Norkart i regi av Kultur- og naturreise. Løsningen er inspirert av og i ulike grader basert på åpne og nettleserbasert rammeverk og kartløsninger - blant annet Leaflet, CartoDB, Mapbox, Cesium, Turf og arbeidene til Bjørn Sandvik. Løsningene er fremdeles under utvikling og det vil bli jobbet med justering av både funksjonalitet, grensesnitt og design i tillegg til testing og feilretting i tiden fremover. Det vil også bli jobbet med å få inn nye kilder og med forbedringer for de datasett og kilder som allerede er inne. Til dette arbeidet setter vi stor pris på tilbakemeldinger, spørsmål og kommentarer.

Utvikling

Oppsett

 1. Installer node og npm
 2. Sjekk ut git-repoet: git clone https://github.com/knreise/demonstratorer.git
 3. Installer dependencies: npm install
 4. Start dev-server: npm start
 5. Editerer du i src/demonstrators/index.js må du kjøre npm run build-demos før endringene er synlige

Konsepter

 • Demonstrator er en kartside som inneholder ett eller flere datasett
 • Datasett er en en samling data fra en API-kilde

Publisere ny versjon

 1. Sørg for å ha nyeste kode lokalt
 2. Kjør npm run build
 3. Innholdet i mappa /dist kan nå kopieres til en webserver

Legge til en ny demonstrator

All konfigurasjon av demonstratorer gjøres i /src/demonstrators/index.js. Denne fila eksporterer en dictionary med tre innslag

 • demonstrators: Demonstratorene som listes på forsiden
 • demonstrators_extra: Demonstratorer skjult bak "flere demonstratorer"
 • demonstrators_dev: Demonstratorer som ikke vises på nettsiden, men som kan direkte linkes til

Definisjonen av en demonstrator består av følgende:

 • id: en id som må være unik, brukes som filnavn på demonstratoren
 • name: navn på demonstratoren som vises i lista
 • description: beskrivelsse av demonstratoren som vises i lista
 • params: en dictionary med atributter som beskriver selve demonstratoren

Params består av:

 • description: (string) Beskrivelse som vises ved oppstart
 • image: (string) Url til bilde som vises ved oppstart
 • datasets: (string[]) En liste med datasett-id'er (samsvarer med listen i /src/datasets/datasetList.js)
 • layer: (string) Navn på bakgrunnskartlag (fra kartverket), eller en full xyz-tile url
 • bbox: (string) Avgrensning av demonstratoren som en bounding box
 • komm: (string) Kommunenummer demonstratoren gjelder for
 • fylke: (string) Fylkesnummer demonstratoren gjelder for
 • line: (string) Url til linjegeometri demonstratoren gjelder for (GeoJSON/KML)?
 • buffer: (int) Hvis line: buffer rundt linje det skal vises data for?
 • geomFilter: (bool) Skal dataene filtreres på kummune/fylkesgeometrien? Default: false
 • showGeom: (bool) Skal dataene filtreres på kummune/fylkesgeometrien? Default: false
 • restrictMap: (bool) Skal man kunne panorere kartet utenfor initiell begrensing? Default: false
 • initUserPos: (bool) Skal vi spørre om brukerens posisjon og starte demonstratoren der? Default: false

Default-verdier settes i /src/config/defaultOptions.js

NB: Angi enten bbox, komm, fylke, eller line

NB: Du må kjøre npm run build-demos før endringene er synlige

Legge til nytt datasett

Editer /src/datasets/datasetList.js

 1. lag en ny variabel som refererer til en dictionary med datasett-parametre.
 2. Legg til denne i dictioanryen som eksporteres i bunnen av fila. Merk at keyen her er datasett-iden.

Datasett-konfigurasjonen består av:

 • name: (string) Navn på datsettet
 • provider: (string) Navn på den som tilbyr datasettet
 • dataset: (DatasetDef) Datasett-definisjon fra KNReiseAPI
 • datasets: (DatasetConfig[0]) Liste av datasett-definisjoner om dette er en gruppe
 • template: (string) Filnavn (minus .tmpl) på template i /src/templates/templates/datsets/. Default: popup
 • style: (Style) Stil-informasjon, se under.
 • bbox: (bool) Skal data lastes på grunnlag av bbox? Default: true
 • cluster: (bool) Skal punkter clustres? Default: true
 • commonCluster: (bool) Hvis gruppe, skal punkter fra alle datasett clustres sammen? Default: false
 • isStatic: (bool) Apiet spørres på nytt når kartet beveges? Default: false. NB: kartet cacher en del data, det er mest fornuftig å ha denne false om bbox=true
 • grouped: (bool) Er dette en gruppe med datasett? Default false
 • hideFromGenerator: (bool) Skal datasettet være skjult på generatorsiden? Default false
 • minZoom: (int) Minste zoomnivå data skal vises på
 • maxZoom: (int) Største zoomnivå data skal vises på
 • loadExtraData: (bool) Skal Knreise-Api-metoden getData kalles når brukeren trykker på en feature? (default false)
 • polygonsAsPoints: (bool) Skal polygoner vises som punkter? Default false
 • polygonsAsPointsPixelThreshold: (int) Hvor lite i pixler polygonet må være før det vises som punkt. Default = 50
 • polygonsAsPointsZoomThreshold: (int) Zoomnivå hvor polygon vises som punkt. Default = 18
 • loadSubLayer: (bool) Skal en "sublayer" lastes når en feature velges? Default=false
 • sublayerConfig: (DatasetConfig) Konfigurasjon for en sublayer, brukes når loadSubLayer = true.

En style er definert med følgende:

 • bordercolor: (hex-farge) Farge på kanter. Default = #38A9DC
 • fillcolor: (hex-farge) Fyllfarge. Default = #38A9DC
 • radius: (int) Radius på sirkler. Default = 9
 • clickable: (bool) Skal det være mulig å klikke på markøren/geometrien? Default = true
 • weight: (int) Størrelse. Samsvarer med LEaflet sin weight. Default = 2
 • fillOpacity: (number) Gjennomsiktighet, fyll. Default = 0.2
 • borderWidth: (string) Tykkelse, kanter, Default = 2px