Skip to content
enkel chattebot med socket.io
HTML JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
client
.gitignore
README.md
index.js
package.json
yarn.lock

README.md

kode24-chattebot

enkel chattebot med socket.io

Slik kommer du i gang

  1. Installer Yarn, NodeJS og Git.
  2. Gå til din favoritt terminal (terminal på Mac OS, Powershell etc.. i Windows), og skriv git clone https://github.com/kode24-kode/kode24-chattebot.git
  3. Nå har du en ny mappe med koden. Skriv cd kode24-chattebot.
  4. Skriv yarn for å installere avhengighetene express og socket.io.
  5. Skriv yarn start for å starte prosjektet.
  6. Gå til https://localhost:3000 i nettleseren din for å teste.

Forslag til forbedringer?

Lag en pull request eller mail meg, på jorgen@kode24.no

You can’t perform that action at this time.