Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
228 lines (143 sloc) 5.44 KB
title author language
Ellie og funksjoner
Teodor Heggelund
nb

Introduksjon {.intro}

Denne oppgaven innfører funksjoner, og viser hvordan vi kan skrive og teste funksjoner i Ellie.

Gjør deg kjent med Ellie {.activity}

Ellie er et online utviklermilø for Elm. Her kan du programmere Elm, uten at du trenger å laste ned noe til pc'en din. Slik ser Ellie ut når du åpner den i en web browser:

Bilde av programmet Ellie i nettleseren

Nå skal vi gjøre oss kjent med Ellie.

 • Gå til https://ellie-app.com Dette vil starte Ellie i nettleseren, med et enkelt Elm kodeeksempel.

 • Klikk på Compile, for å kjøre koden som viser i den midterse delen av vinduet. Resultatet vil vise på høyre side.

Lagre {.protip}

Du kan lagre prosjektene du jobber med i Ellie ved å klikke Save, eller Fork om det er et Ellie prosjekt noen har delt med deg. Dette gir deg en unik link til den nåværende versjonen av prosjektet. Du må selv ta vare på linken for å kunne gå tilbake til prosjektet senere.

Elm som en kalkulator {.activity}

Elm kan brukes som en kalkulator. Vi kan regne ut et tall og vise tallet som en nettside. For å vise et enkelt tatt på en nettside:

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString (9001))

Elm kan også regne!

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString (100 + 9 * 9))

Siden Elm programmer kjører i en web side, må koden vår returnere noe som kan vises av web browseren. Vi bruker her funksjonene toString og text til å konvertere resultatet av utregningen vår til noe som kan vises i browseren.

 • Gå til

  [https://ellie-app.com/HFJ7WyCctja1](https://ellie-app.com/HFJ7WyCctja1)
  
  for et eksempel utrykk.
  
 • Kjør eksempelkoden.

 • Bytt ut utrykket i koden med forskjellige utrykk hvor med +, -, *, og /.

Skriver vi inn 1 + 2, viser resultatet 3 på høyre side. I praksis er det en Html struktur vi har generert, med en text node som har verdien "3".

 • Regn ut 12345 * 6789 med Elm!

 • Hva sier Elm når du prøver å dele på 0?

Vi bruker = til å binde en verdi til et symbol. Det kan vi gjøre i et let utrykk. Det består av to deler, en let del hvor vi binder en eller flere verdier til symbolske navn, og en in del, hvor vi bruker verdiene i et utrykk. Resultatet av dette utrykket blir returnert som verdien av hele let utrykket.

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString math)

math =
  let
    x = 3
    y = 4
  in
    x + y
 • Gå til

  [https://ellie-app.com/HFMtv2Gw2ma1](https://ellie-app.com/HFMtv2Gw2ma1)
  
  og kjør eksempelet.
  
 • Prøv med forskjellige utrykk og bindinger.

 • Sett birthYear til året du er født

 • Sett currentYear til året vi er i nå

 • Hva blir currentYear - birthYear? Er det det samme som alderen din? Hvorfor/hvorfor ikke?

Funksjoner {.protip}

 • En funksjon gir sammenhengen mellom input og output:

Funksjonen plus3 gir sammenhenger:

 • 03

 • 710

Funksjonen double gir sammenhenger:

 • -5-10

 • 00

 • 1530

Dette er en elm-funksjon:

double x = x * 2
 • double er funksjonsnavnet.

 • x er navnet på verdien som kommer inn i funksjonen. Dette er funksjonens parameter.

 • x * 2 er resultatet til funksjonen.

Funksjoner i Ellie {.activity}

La oss lage funksjonen double:

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString math)

math = double 2

double x = x * 2

Vi må fortsatt ha litt ekstra kode for å kunne vise resultatet av å kalle funksjonen vår. Vi definerer main som en funksjon også, og det er denne som blir kjørt når siden vår lastes.

I elm kan vi også fortelle kompilatoren vår hvilke typer input og output til en funksjon har. Som regel vil Elm-kompilatoren selv finne ut av det, men om vi legger til type informasjon kan kompilatoren sammenligne typene vi har sagt funksjonen omhandler med hva den selv finner ut, og gi oss gode feilmeldinger når det ikke stemmer overens.

Denne double funksjonen for eksempel, tar inn en x som er et tall, og returnerer x * 2 som er et nytt tall. Typen for tall i Elm heter number og typen til funksjonen blir dermed number -> number -- fra tall til tall. Kan du se at -> ser ut som en pil? number -> number skal se ut som numbernumber.

Vi kan legge til typeinformasjonen slik:

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

double : number -> number
double x = x * 2

main = text <| toString <|
  double 4

Vi sier da at double er en funksjon som forventer at vi putter inn tall, og lover å gi tall tilbake.

Vi bruker funksjonen ved å skrive funksjonsnavnet (double) etterfulgt av argumentet. F.eks(double 4) for å kalle funksjonen med argumentet 4.

 • Hva er double 123?

 • Hva er double 7?

triple er funksjonen som ganger med tre:

 • triple 927

 • triple 100300

 • Lag triple!

 • Gir din triple det samme som min?

Parametere og argumenter {.protip}

double : number -> number
double x = x * 2
 • En parameter er navnet vi gir verdiene som kommer inn funksjonen. x er en parameter.
double 15
 • Et argument er verdien som kommer inn i funksjonen. 15 er et argument.
You can’t perform that action at this time.