Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (33 sloc) 1.72 KB
title author translator language
Tur-retur
Øistein Søvik
nb

Tur - retur {.intro}

I denne oppgaven skal vi bruke standard robotoppsett, og kjøre en liten tur – retur. Det må brukes flere objekter i rekkefølge for at det skal fungere, og vi tar det steg for steg.

Fremgangsmåte {.check}

 • Programmer roboten til å kjøre fram til streken. Finn ut hvor mange rotasjoner du trenger og hvor mange grader.

 • Programmer roboten til å snu 180 grader ved:

  • Bruke «Kjør med styring» - rotasjoner, full sving

  • Bruke «Kjør med styring» - rotasjoner, halv sving

  • det noen forskjell i hvordan roboten svinger? Trenger den mer plass? Bruker den flere rotasjoner? Hvordan beveger dekkene seg ?

  • Bruke «Kjør med styring» - grader, full sving

  • Bruke «Kjør med styring» - grader, halv sving

  • det noen forskjell i hvordan roboten svinger? Trenger den mer plass? Bruker den flere grader? Hvorfor kan jeg ikke sette gradene til 180 grader? Hvordan beveger dekkene seg

  • Bruke «Stor motor» - rotasjoner

  • Bruke «Stor motor» - grader

  • det noen forskjell på svingen i forhold til de andre måtene å snu på?

  • Hva skjer om du endrer farten? Test å endre farten på de forskjellige måtene å snu på.

  • Bruke «Stor motor» for å snu 180 grader. Sett den ene til å kjøre framover og en den andre til å kjøre bakover. Hva skjer? Skjer dette ved bruk av andre objekter?

Bilde av en stor motor

 • Når roboten har snudd 180 skal den kjøre tilbake til startpunktet.
You can’t perform that action at this time.