Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (28 sloc) 1.42 KB
title author translator language
Rektangel og kvadrat
Øistein Søvik
nb

Kvadrat og rektangel {.intro}

I denne oppgaven skal vi programmere roboten til å kjøre et kvadrat og et rektangel ved hjelp av løkker. Løkker er veldig lurt å bruke, når vi skal gjenta en oppgave flere ganger. Da sparer vi tid når vi programmerer, det ser mer proft ut og det er lettere å rette eventuelle feil.

Sidene i kvadratet skal være 1 meter, mens sidene i rektangelet skal være 1 meter og 2 meter.

Fremgangsmåte {.check}

  • Hva er egenskapene til et kvadrat? Hva er spesielt med sidene og vinklene?

  • Lag en blokk for å kjøre fram 1 meter og en blokk for å snu 90 grader. Test dem godt ut!

  • Flytt blokkene inn i en løkke.

Bilde av koden for at roboten kjører i et rektangel

  • Endre egenskapene til løkken til «Telling» og riktig antall.

  • Hva er egenskapene til et rektangel? Hva er spesielt med sidene og vinklene?

  • Lag en blokk for å kjøre fram 1 meter og en blokk for å snu 90 grader. Lag deretter en blokk som kjører fram 2 meter og en blokk for å snu 90 grader. Test blokkene godt!

  • Flytt blokkene inn i en løkke. Hvordan må du sette opp egenskapene her? Er det noen forskjell fra løkken som ble brukt til kvadratet?

You can’t perform that action at this time.