Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
246 lines (174 sloc) 8.83 KB
title author translator language
PXT: Det regnar mat!
Helene Isnes
Stein Olav Romslo
nn

Introduksjon {.intro}

"Det regnar mat!" er eit spel som går ut på å fange flest mogleg matbitar. Det fungerer slik at matbitar fell ned på skjermen og spelaren som står på botnen skal prøve å fange maten. Spelaren skal bevege seg med knappane A og B. Ein mistar liv når spelaren ikkje klarar å få tak i maten. Spelaren har til saman tre liv før spelet er over.

Steg 1: Grunnlag {.activity}

Det fyrste me skal gjere er å kode grunnlaget for spelet. Me skal lage mat, ein spelar og setje antal liv. Me må også starte noko som kan halde styr på poenga.

Sjekkliste {.check}

 • Lag tre variablar spelar{.microbitvariables}, mat{.microbitvariables} og liv{.microbitvariables} med Lag ein variabel...{.microbitvariables} i kategorien Variablar{.microbitvariables}.

Skjermen vår har 5x5 ledlys. Desse kan me skru av og på med litt kode. I denne oppgåva brukar me klossar frå Spel{.microbitgame}-kategorien til å setje og endre kor lysa skal vere. Posisjonen til lysa blir gitt ved ein x- og ein y-posisjon, som i eit rutenett. Verdien til x gir plassen til lyset bortover (vassrett) og verdien til y gir plassen nedover (loddrett), som du ser på biletet under. Hjørnet øvst til venstre er (0, 0) og hjørnet nedst til høgre er (4, 4).

Bilete som viser korleis x og y gir posisjonen til ledlysa

Spelaren skal bevege seg til høgre og venstre nedst på skjermen. Me vil at spelar{.microbitvariables} skal starte på midten av skjermen når me startar, (x = 2 og y = 4).

 • Legg til koden under i ved start{.microbitbasic}-klossen som allereie er i kodefeltet ditt (eller i Basis{.microbitbasic}-kategorien).
let spiller: game.LedSprite = null
spiller = game.createSprite(2, 4)
 • Gjer det same med variabelen mat{.microbitvariables} som du gjorde med variabelen spelar{.microbitvariables} i punktet over. Me set mat{.microbitvariables} til x = 2 og y = 2.

{.tip}

Du finn Set spelar til{.microbitvariables}-klossen i Variablar{.microbitvariables}. Create sprite at x: 2 y: 4{.microbitgame}-klossen finn du i kategorien Spel{.microbitgame} i Avansert.

{.tip}

Det er eigentleg ikkje så viktig kor me plasserer mat{.microbitvariables} ved starten, sidan den skal flytte på seg i neste steg. Det som er viktig er at mat{.microbitvariables} er på spelebrettet når me startar, slik at det går an å bruke variabelen seinare.

 • Set variabelen liv{.microbitvariables} til 3. Klossen du skal bruke finn du i Variablar{.microbitvariables}.

 • Ved start skal poengsummen vere 0. settes til 0. Du finn ein kloss som gjer dette i Spel{.microbitgame}-kategorien.

 • Viss du har gjort alt rett skal koden din sjå slik ut:

let spiller = game.createSprite(2, 4)
let mat = game.createSprite(2, 2)
let liv = 3
game.setScore(0)

{.tip}

Både mat{.microbitvariables} og spelar{.microbitvariables} blir eit ledlys kvar på micro:bit-en. Viss du vil skilje dei meir frå kvarandre kan du få maten til å lyse litt mindre enn spelaren. Det gjer du ved å setje sprite angir x til 0{.microbitgame}-klossen etter set poengsum til 0{.microbitgame}. Bytt ut sprite{.microbitvariables} med mat{.microbitvariables} og x med lysstyrke{.microbitled}. Simulatoren og micro:bit-en opplever lysstyrke på litt ulike måtar, så i simulatoren kan du ha lysstyrke 100, men når du lastar det ned bør du ha endra lysstyrken til 30.

Steg 2: Mat regnar {.activity}

I dette steget skal me få maten til å regne ned. Maten skal starte på ein tilfeldig stad på øvste rad kvar runde.

Sjekkliste {.check}

 • I gjenta for alltid{.microbitbasic}-klossen (denne har du allereie i kodefeltet ditt, eller du finn den i Basis{.microbitbasic}), set inn sprite angir x til 0{.microbitgame}-klossen som du finn i Spel{.microbitgame}. Bytt ut sprite{.microbitvariables} med variabelen mat{.microbitvariables}. Så byttar du ut 0 med velg tilfeldig 0 til 4{.microbitmath}-klossen som du finn i kategorien Matematikk{.microbitmath}.

 • Set inn endå ein sprite angir x til 0{.microbitgame} -kloss under den førre og bytt ut x med y.

 • Så treng me ein pause{.microbitbasic}-kloss (den ligg i Basis{.microbitbasic}). Endre talet til 300.

Til no har me sett mat{.microbitvariables} til ein tilfeldig x-posisjon, og sikra at den startar på øvste rad kvar runde. Vidare skal me lage kode for maten som skal regne ned.

 • Finn ein gjenta 4 gonger{.microbitloops}-kloss i Løkker{.microbitloops} og plasser den under pause{.microbitbasic}-klossen.

For å få maten til å regne nedover må me endre posisjonen til mat{.microbitvariables} i y-retninga. Me endrar posisjonen med 1 for kvar gong me går gjennom løkka.

 • Legg til koden under i gjenta 4 gonger{.microbitloops}-klossen.

{.tip}

Viss me ikkje legg til pause{.microbitbasic}-klosser vil maten bevege seg for fort til at me klarar å fange den!

Steg 3: Få poeng og tap liv {.activity}

No skal me lage kode som anten gir spelaren poeng viss den fangar maten, eller som tek bort eit liv viss spelaren ikkje klarar det.

Sjekkliste {.check}

 • Plasser ein viss-elles{.microbitlogic}-kloss under gjenta 4 gonger{.microbitloops}-blokka. Viss-elles{.microbitlogic}-klossen finn du i Logikk{.microbitlogic}.

Me vil at poengsummen skal auke med 1 viss spelaren klarar å fange maten.

 • Bytt ut sann{.microbitlogic} med is sprite touching{.microbitgame}-klossen som du finn i Spel{.microbitgame}-kategorien. I staden for sprite{.microbitvariables} vil me ha variabelen spelar{.microbitvariables} og i den tomme boksen vil me ha variabelen mat{.microbitvariables}. "Is spelar{.microbitvariables} touching mat{.microbitvariables} " tyder "berører spelar{.microbitvariables} mat{.microbitvariables}" på norsk.

 • Set inn klossen endre poengsum med 1{.microbitgame}-

{.tip}

Viss-elles{.microbitlogic}-klossen fungerer slik at viss spelaren får tak i maten, så vil programmet køyre koden som høyrer til viss{.microbitlogic}-delen av klossen. Viss ikkje dette er sant (spelaren klarte ikkje å få tak i maten denne runden), så vil programmet køyre koden som høyrer til elles{.microbitlogic}-delen av klossen.

Når spelar{.microbitvariables} ikkje klarar å fange maten skal me miste eit liv.

 • I elles{.microbitlogic}-delen av viss-elles{.microbitlogic}-klossen må du setje inn endre liv med -1{.microbitvariables} som du finn i Variablar{.microbitvariables}. Hugs å endre frå 1 til -1 i klossen. Kva skjer viss du ikkje gjer det?*

Vidare må me sjekke om variabelen liv{.microbitvariables} er lik null, for viss den er det har spelaren tapt.

 • Set koden i biletet inn rett under endre liv med -1{.microbitvariables}-klossen. "Game over" er engelsk for at spelet er slutt, og blir ofte nytta i slike spel.

 • Sjekk at koden din frå steg 2 og 3 ser slik ut:

basic.forever(function () {
  let spiller: game.LedSprite = null
  let mat: game.LedSprite = null
  mat.set(LedSpriteProperty.X, Math.randomRange(0, 4))
  mat.set(LedSpriteProperty.Y, 0)
  basic.pause(300)
  for (let i = 0; i < 4; i++) {
    mat.change(LedSpriteProperty.Y, 1)
    basic.pause(300)
  }
  if (spiller.isTouching(mat)) {
    game.addScore(1)
  } else {
    liv += -1
    if (liv == 0) {
      game.gameOver()
    }
  }
})

Test prosjektet {.flag}

 • Sjekk i simulatoren at det regnar eit ledlys ned med ulik x-posisjon for kvar runde. Eit anna ledys skal heile tida stå stille midt på nedste rad.

Steg 4: Beveg spelaren! {.activity}

No skal me lage siste del av koden, nemleg koden for å styre spelaren!

Sjekkliste {.check}

 • Når knapp A{.microbitinput} vert trykt skal spelar{.microbitvariables} bevege seg mot venstre. Dette får me til ved å bruke ein kloss me finn i Spel{.microbitgame}-kategorien. Lag koden som er vist under.
 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
   let spiller: game.LedSprite = null
   spiller.change(LedSpriteProperty.X, -1)
 })
 • Kopier koden frå førre punkt og endre den slik at når knapp B{.microbitinput} vert trykt, skal spelar{.microbitvariables} bevege seg til høgre.

Test prosjektet {.flag}

No er koden ferdig!

 • Sjekk simulatoren og sjå til at alt fungerer som det skal.

 • Last ned spelet til micro:bit-en og spel i veg!

{.tip}

Er spelet for lett eller vanskeleg? Du kan endre hastigheiten maten fell ned med og/eller endre kor mange liv ein startar med.

Utfordring {.challenge}

 • Legg på lyd!
You can’t perform that action at this time.