Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
712 lines (494 sloc) 17 KB
title author language
JS: Trykkomania
Arve Seljebu
nb

Introduksjon {.intro}

Denne oppgaven viser deg hvordan du kan lage et spill med JavaScript og dele det med vennene dine. Spillet kalles Trykkomania fordi det handler om å trykke på en ball flest mulig ganger før tiden renner ut.

Før du starter på denne oppgaven bør du har endel erfaring med variabler, funksjoner og eventListeners i JavaScript. Dersom du ikke har det, så anbefaler vi å gjøre noen av de enklere oppgavene først.

Animasjon av spillet trykkomania

Steg 1: Åpne JS Bin {.activity}

Vi skal bruke JS Bin (http://jsbin.com) for å lage spillet. Hvis du aldri har brukt JS Bin før, ta en titt på oppgaven Hei JavaScript. Dersom du heller vil lage spillet i en egen fil på PCen din, så er det bare å åpne din favoritt teksteditor og hoppe til steg 2.

Sjekkliste {.check}

 • Åpne adressen jsbin.com i ett eget vindu

 • Velg å vise JavaScript og Output. Skjul de andre fanene ved å trykke på de.

  Bilde av jsbin med fanene Javascript og Output

 • I JavaScript skriver vi koden

 • I Output vises websiden

 • Når du starter er begge fanene tomme.

Steg 2: Lage en ball {.activity}

Vi skal bruke JavaScript til å lage innholdet på websiden. Dette betyr at vi skal bruke JavaScript til å lage HTML. Du trenger ikke kunne noe spesielt om HTML, men om du ønsker lære om HTML, se oppgaven Introduksjon til web.

Sjekkliste {.check}

 • Vi begynner med å lage en funksjon som heter Ball:

  function Ball() {
  
  }
 • Inni funksjonen lager vi ett nytt div-element:

  function Ball() {
   var el = document.createElement('div');
  }
 • var el betyr at elementet får navn el

 • Vi kan nå gi elementet en stil:

  function Ball() {
   var el = document.createElement('div');
   el.style.backgroundColor = 'black';
   el.style.width = '60px';
   el.style.height = '60px';
  }
 • el.style.backgroundColor = 'black' gjør ballen svart

 • el.style.width = '60px' gjør ballen 60 piksler bred

 • el.style.height = '60px' gjør ballen 60 piksler høy

 • La oss legge ballen til siden:

  function Ball() {
   var el = document.createElement('div');
   el.style.backgroundColor = 'black';
   el.style.width = '60px';
   el.style.height = '60px';
   document.body.appendChild(el);
  }
 • For at ballen skal vises, må vi kjøre funksjonen ved hjelp av denne koden:

  Ball();
 • Vises en "ball" i Output?

  Bilde av en firkanten ball i output

Ok, så den var ikke akkurat rund. Vi kan bruke el.style.borderRadius for å runde av hjørnene. Siden ballen er 60px bred og høy, så avrunder vi kantene med 30px, altså halvparten av 60

 • Legg koden under de andre el.style-setningene:

  el.style.borderRadius = '30px';
 • Fikk du en rund ball?

Utforsk {.challenge}

Om du ønsker en annen form, prøv andre verdier enn 30px for avrundingen. Hvordan ser 5px ut?

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 3: Flytte ballen {.activity}

Akkurat nå vises ballen helt øverst til venstre i Output. La oss flytte den rundt omkring.

Vi bruker el.style.position = 'fixed' for å fortelle at vi ønsker plassere ballen i forhold til kantene i vinduet. 50% fra toppen blir da el.style.top = '50%'.

Sjekkliste {.check}

 • Legg til en posisjon for ballen:

  el.style.position = 'fixed';
  el.style.top = '80%';
 • Flyttet ballen seg ned

 • Flytt ballen ut fra venstre kant:

  el.style.left = '30%';
 • Prøv andre verdier mellom 0% og 100%

 • Klarer du å finne ut når ballen forsvinner ut av vinduet?

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 4: Flytte ballen med en funksjon {.activity}

Ettersom vi ønsker at ballen skal flytte seg underveis i spillet, skal vi lage en funksjon som flytter ballen.

Sjekkliste {.check}

 • Inni Ball, lag en funksjon som heter el.posisjon. Denne funksjonen skal ta inn en x- og en y-verdi, plassere elementet og returnere elementet.

  function Ball() {
   ...
   el.posisjon = function (x, y) {
  
   };
  }
 • Funksjonen skal bestemme el.style.top og el.style.left.

   el.posisjon = function (x, y) {
    el.style.left = x;
    el.style.top = y;
   };
 • Returner el, slik at vi kan bruke funksjonene til ballen. Når elementet el returneres så vil el oppdateres med ny plassering.

  function Ball() {
   ...
   el.posisjon = function (x, y) {
    el.style.left = x;
    el.style.top = y;
   };
  
   return el;
  }
 • Du kan nå flytte ballen slik som dette:

  var ball = Ball(); // lager ballen
  ball.posisjon('10%', '20%'); // flytter til x = 10% og y = 20%

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 5: Velg en tilfeldig plassering {.activity}

I JavaScript kan vi bruke Math.random() for å få en tilfeldig verdi mellom 0 og 1. La oss bruke denne slik at ballen blir plassert på et tilfeldig sted.

Sjekkliste {.check}

 • Trykk på fanen Console

 • Skriv inn Math.random() og trykk enter.

  Bilde av outputt fra å skrive "Math.random()"

 • Fikk du et tall mellom 0 og 1

 • Vi kan gjøre dette tallet om til prosent ved å gange med 100, prøv det ut:

  Bilde av outputt som er ganget med 100

 • Vi kan legge til prosenttegnet med + '%':

  Bilde av outputt i prosent

 • Legg merke til at hver gang kommandoen kjøres, får vi nye tall. Det er dette som kalles tilfeldig

 • Lukk Console ved å trykke på den

 • La oss bruke Math.random til å plassere ballen:

  var x = Math.random() * 100 + '%';
  var y = Math.random() * 100 + '%';
  ball.posisjon(x, y);

Her har vi laget 2 variabler x og y som begge holder på hvert sitt tilfeldige tall. Dette tallet sendes inn i funksjonen posisjon(x,y) som vi lagde i sted.

 • Hvis du trykker på knappen Run with JS, flytter ballen på seg?

  Bildet av ballen som får en ny tilfeldig plassering

 • Hvis du har haket av Auto-run JS vil også koden kjøres hver gang du endrer koden

 • Trykker du nok antall ganger, legger du merke til at ballen noen ganger kommer utenfor bunnen og høyre side

 • For å unngå dette kan vi begrense forflytningen til 80%:

  var x = Math.random() * 80 + '%';
  var y = Math.random() * 80 + '%';
 • Siden Math.random() maksimalt er 1 og vi ganger med 80, vil aldri ballen flytte seg lenger ut fra toppen eller venstre side enn 80%.

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 6: Flytte ballen hvert andre sekund {.activity}

Vi ønsker at ballen hele tiden skal flytte seg. Nå skal vi bruke setInterval til å flytte ballen hvert andre sekund.

setInterval(function(){
  //koden som skal kjøres i intervall
}, antall_millisekunder); // Hvor ofte den skal kjøre

Sjekkliste {.check}

 • Bruk setInterval til å flytte ballen hvert andre sekund:

  setInterval(function () {
   var x = Math.random() * 80 + '%';
   var y = Math.random() * 80 + '%';
   ball.posisjon(x, y);
  }, 2000);
 • setInterval(function ..., 2000) betyr kjør function hvert 2000 millisekund

 • 2000 millisekund er 2 sekunder, altså tegnes ballen på et nytt sted hvert andre sekund.

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 7: Poeng {.activity}

Nå har du en ball som spretter rundt. La oss legge til poeng. Vi har laget en poeng-komponent som du kan bruke, så kommer du raskere i gang. Poeng er bygd opp likt som Ball, så du må gjerne lese gjennom og se om du forstår den.

Sjekkliste {.check}

 • Legg til koden for komponenten Poeng:

  /**
   * Poeng - viser poengsum nede i venstre hjørne.
   *
   * Bruk:
   *  var poeng = Poeng(); // viser poengsummen
   *  poeng.øk(); // øker poengsummen med 100
   *  poeng.nullstill(); // setter poengsummen til 0
   *
   */
  function Poeng() {
   var el = document.createElement('div');
  
   // CSS til "el"
   el.style.position = 'fixed';
   el.style.bottom = '5px';
   el.style.left = '8px';
   el.style.padding = '5px';
   el.style.backgroundColor = 'black';
   el.style.color = 'white';
  
   // Viser poengsum på skjermen, samt lager variabelen "_poeng"
   var _poeng = 0;
   el.innerHTML = _poeng + ' poeng';
   document.body.appendChild(el);
  
   // To funksjoner som øker eller nullstiller poengene
   el.øk = function () {
    _poeng += 100;
    el.innerHTML = _poeng + ' poeng';
   };
   el.nullstill = function () {
    _poeng = 0;
    el.innerHTML = _poeng + ' poeng';
   };
  
   return el;
  }
 • For at poengsummen skal vises, må vi kjøre Poeng() en gang, slik vi også gjorde med Ball()

 • Legg denne linjen over Ball():

  var poeng = Poeng();
  var ball = Ball();
 • Vises "Poeng 0"

 • For å holde orden på programmet er det lurt å ha det som skjer i toppen. Funksjoner kan brukes likevel om de ikke står først, så flytt function Ball og function Poeng ned til bunnen.

  var poeng = Poeng();
  var ball = Ball();
  setInterval(function () {
   ...
  }, 2000);
  
  
  function Ball() {
   ...
  }
  
  function Poeng() {
   ...
  }
 • Nå står det som skjer i toppen:

  • Vis poengene: var poeng = Poeng()

  • Vis ballen: var ball = Ball()

  • Flytt ballen hvert andre sekund: `setInterval(..., 2000)

 • Vi velger nå å kjøre funksjonen poeng.øk hver gang ballen trykkes.

  ball.onclick = poeng.øk;

  Obs: Det skal ikke være () på slutten av poeng.øk. Dette er fordi funksjonen ikke kjøres her, men hver gang noen klikker på ballen.

 • ball.onclick = poeng.øk; betyr at funksjonen poeng.øk() kjøres når noen klikker på ballen

 • Sjekk at du får poeng når du treffer ballen med et klikk.

  Animasjon av at du får poeng når du treffer ballen med et klikk

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Teste spillet {.flag}

Du er nå kommet så langt at det kan være kult å teste spillet. Ettersom spillet handler om å trykke flest mulig ganger på ballen, egner det seg for å prøve på mobiltelefonen.

Sjekkliste {.check}

 • Noen mobiltelefoner zoomer når en dobbeltklikker på skjermen, derfor skal vi slå av zooming

 • Åpne fanen HTML ved å trykke på den

 • Finn linjen med <meta name="viewport" ...

 • Endre linjen til:

  <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no">
 • Lukk fanen HTML ved å trykke på den

 • Øverst i nettleseren din står adressen til siden.

  Bilde av adressen til siden øverst i nettleseren

 • Adressen du trenger å taste inn på mobilen er det før /edit?js,output

 • I eksempelet over er adressen jsbin.com/dutebe

 • Tast din adresse inn på mobiltelefonen

 • Spill!

Steg 8: Begrense tiden {.activity}

Akkurat nå er det ubegrenset tid i spillet. La oss legge til en nedtelling av tid, slik at man kan konkurrere om hvem som klarer flest klikk på 10 sekunder.

Sjekkliste {.check}

 • Legg til koden for nedtelling i bunnen av programmet.

  /**
   * Nedtelling - En linje som viser at tiden renner ut.
   *
   * Bruk:
   *  var nedtelling = Nedtelling(slutt); // funksjonen `slutt` kjøres når tiden er utløpt
   *  nedtelling.tellNed(10); // teller ned 10 sekunder
   *
   */
  function Nedtelling (ferdig) {
   var el = document.createElement('div');
  
   // CSSen til elementet "el"
   el.style.position = 'fixed';
   el.style.left = '0';
   el.style.bottom = '0';
   el.style.height = '100%';
   el.style.width = '3px';
   el.style.backgroundColor = 'red';
   document.body.appendChild(el);
  
   // Regner ut prosenten av hvor lang tid det er igjen
   function prosent (slutt, tid) {
    return (slutt - Date.now()) / tid / 10;
   }
  
   // Funksjon som teller ned og stopper når den har kommet til null
   el.tellNed = function (tid) {
    var slutt = Date.now() + tid * 1000;
    var intervall = setInterval(tegn, 20);
  
    // Tegner streken på venstre side til tiden er ute
    function tegn () {
     var p = prosent(slutt, tid);
     if (p < 0) {
      el.style.height = '0%';
      clearInterval(intervall);
      ferdig();
     }
     el.style.height = p + '%';
    }
   }
  
   return el;
  }
 • I toppen starter vi nedtellingen.

  var nedtelling = Nedtelling();
  nedtelling.tellNed(10);
 • Dette lager en nedtelling på 10 sekunder

 • Hvis du trykker på Run with JS ser du nedtellingen, men ingenting skjer når tiden er ute

 • Lag funksjonen stopp som forteller hva som skal skje når tiden er ute.

  function stopp() {
   ball.skjul();
  }
 • Vi har ikke laget funksjonen ball.skjul enda. Vi trenger ball.vis også

 • Lag ball.skjul og ball.vis inni function Ball.

  function Ball() {
   ...
   el.skjul = function () {
    el.style.display = 'none';
   };
   el.vis = function () {
    el.style.display = '';
   };
  
   return el;
  }
 • Nå kan vi fortelle nedtellingen at den skal kjøre stopp() når tiden er ute.

  var nedtelling = Nedtelling(stopp);
 • Forsvinner ballen når tiden er ute

 • Hvor mange poeng klarer du på mobiltelefonen innen tiden?

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten så langt.

Steg 9: Omstarte spillet {.activity}

Så langt kan spillet omstartes ved å oppdatere nettleseren. Er det ikke stiligere med en knapp som starter spillet?

Sjekkliste {.check}

 • Lag en funksjon start.

  function start() {
  
  }
 • Funksjonen skal bestemme hva som skjer når spillet skal starte. Vi må nullstille poengsummen, vise nedtellingen og vise ballen.

  function start() {
   poeng.nullstill();
   nedtelling.tellNed(10);
   ball.vis();
  }
 • start skal kjøres hver gang en knapp klikkes, så vi trenger en knapp

 • Legg til koden for knappen i bunnen av programmet.

  /**
   * En knapp som ligger midt på siden.
   *
   * Bruk:
   *  var knapp = Knapp('trykk på meg'); // lager en knapp som ligger midt på siden
   *  knapp.vis(); // viser knappen
   *  knapp.skjul(); // skjuler knappen
   */
  function Knapp(tekst) {
   var el = document.createElement('button');
   el.style.display = 'none';
   el.innerText = tekst;
   el.style.position = 'fixed';
   el.style.top = '50%';
   el.style.left = '50%';
   el.style.padding = '20px';
   el.style.border = 'solid 1px';
   document.body.appendChild(el);
  
   el.skjul = function () {
    el.style.display = 'none';
   };
   el.vis = function () {
    el.style.display = '';
    // plasser akkurat på midten
    // midten av skjermen er 50% minus halvparten av størrelsen til knappen
    var w = el.offsetWidth / 2;
    var h = el.offsetHeight / 2;
    el.style.marginLeft = '-' + w + 'px';
    el.style.marginTop = '-' + h + 'px';
   };
  
   return el;
  }
 • I toppen legger vi til knappen.

  var knapp = Knapp('Prøv en gang til');
  knapp.onclick = start;
 • knapp.onclick bestemmer hva som skal skje når knappen klikkes

 • Knappen vises ikke, så vi må bestemme at den skal vises når spillet er slutt.

  function stopp() {
   ...
   knapp.vis();
  }
 • Vises knappen når spillet er ferdig

 • Du legger kanskje merke til at vi har en bug nå? Vi må jo skjule knappen når spillet startes også

 • Skjul knappen når spillet startes.

  function start() {
   ...
   knapp.skjul();
  }
 • Spillet er nå ferdig! Del adressen med dine venner og se hvem som klarer flest poeng.

Tips {.protip}

Om du sitter fast, kan du se på fasiten.

Utfordringer {.challenge}

Her er noen utfordringer

 • Endre størrelsen på ballen, slik at spillet blir vanskeligere

 • Endre hvor lang tid man har på seg

 • Endre fargen på ballen

 • Øk poengsummen med 1000 istedenfor 100

 • Klarer du å få ballen til å endre til forskjellig størrelse hver gang den kommer til syne

 • Klarer du å få frem flere enn én ball?

You can’t perform that action at this time.