Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
ressurser
README.md
header.jpg
index.html
layout.md
layout_nn.md
lesson.yml
side2.html
side3.html

README.md

title author language
Lærerveiledning - CSS: Layout
Lars Klingenberg
nb

Om oppgaven {.activity}

I denne oppgaven skal elevene lære hvordan de kan lage en nettside med en meny og et innholdsfelt.

Oppgaven passer til: {.check}

Fag: Programmering, Teknologi i praksis, Informasjonsteknologi 1

Anbefalte trinn: 8. trinn - VG2

Tema: Web, CSS, HTML

Tidsbruk: Dobbelttime eller mer.

Kompetansemål {.challenge}

 • Programmering, 10. trinn: bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert

 • Programmering, 10. trinn: bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon

 • Teknologi i praksis, 10. trinn: undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design

 • Informasjonsteknologi 1, VG2: redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

 • Informasjonsteknologi 1, VG2: organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder

 • Informasjonsteknologi 1, VG2: planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

 • Informasjonsteknologi 1, VG2: utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt sette opp krav til og vurdere nettsteder

 • Informasjonsteknologi 1, VG2: sette opp krav til og vurdere nettsteder

Forslag til læringsmål {.challenge}

 • Eleven kan produsere en forside til en nettside med meny og innholdsfelt

 • Eleven kan lenke menyen til flere sider som har samme oppsett og design som forsiden

 • Eleven kan bruke CSS til å tilpasse designet sitt eget bruk.

Forslag til vurderingskriterier {.challenge}

 • Eleven oppnår middels måloppnåelse ved å fullføre oppgaven

 • Eleven oppnår høy måloppnåelse ved å videreutvikle egen kode basert på oppgaven.

Forutsetninger og utstyr {.challenge}

 • Forutsetninger: God kjennskap til HTML og CSS.

 • Utstyr: Datamaskin med tilgang til internett og tekstbehandlingsprogram.

Fremgangsmåte

Her kommer tips, erfaring og utfordringer til de ulike stegene i den faktiske oppgaven. Klikk her for å se oppgaveteksten.{target=_blank}

_Vi har dessverre ikke noen tips, erfaringer eller utfordringer tilknyttet denne oppgaven enda.

Variasjoner {.challenge}

 • Elevene kan lage nettsider til en hobby de har, eller et samlingsted for skolearbeid

 • Elevene kan hente inspirasjon fra andre nettsider

 • Elevene kan lage sin egen nyhetsside med feks. fake news.

Eksterne ressurser {.challenge}

 • Foreløpig ingen eksterne ressurser ...