Przykładowa aplikacja sieciowa w Django
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
docs
malybar
.gitignore
.travis.yml
Procfile
README.md
app.json
requirements-dev.txt
requirements.txt
tox.ini

README.md

Mały Bar

Przykładowa aplikacja sieciowa w Django

http://django-maly-bar.readthedocs.io/

Aplikacja wykorzystuje

  • Django 1.10.4
  • django-registration

Przygotowanie środowiska wirtualnego:

W katalogu projektu malybar należy utworzyć środowisko wirtualne .pve i zainstalować w nim wymagane biblioteki

~$ git clone https://github.com/koduj-z-klasa/malybar.git
~$ cd malybar
malybar$ virtualenv .pve
malybar$ source .pve/bin/activate
malybar$ pip install -r requirements.txt

Serwer uruchamiamy po aktywowaniu środowiska wirtualnego (poleceniem: source .pve/bin/activate), w katalogu malybar:

~/malybar/malybar$ python manage.py runserver

W bazie są już konta użytkowników (login - hasło):

  1. admin – q1w2e3r4
  2. adam - q1w2e3r4
  3. ewa – q1w2e3r4

Testy

Sprawdzenia poprawnego działania aplikacji dokonujemy uruchamiając testy:

~/malybar/malybar$ python manage.py test

Dodatkowo testy można wykonać na wielu wersjach Pythona przy pomocy narzędzia TOX, konfiguracja tego narzędzia w pliku tox.ini wykonuje także testy pokrycia kodu testami.

~/malybar$ tox

Ponadto to repozytorium w GitHub jest spięte z testami wykonywanymi w chmurze.

Każda kopia repozytorium na GitHubie może uruchomić testy na własnym bezpłatnym koncie by objąć testami własne modyfikacje.

Dokumentacja: http://django-maly-bar.readthedocs.io/

Heroku: Bezpłatny hosting aplikacji w Chmurze

Każdy może utworzyć jedną bezpłatną aplikację na Heroku, po ściągnięciu Heroku CLI:

malybar$ heroku login
malybar$ heroku create
malybar$ git push heroku master
malybar$ heroku open

Jeśli chcemy szybko uruchomić nowy serwer to wystarczy użyć przycisku poniżej:

Deploy

A potem łączymy nowo utworzoną aplikację z naszym lokalnym repozytorium GIT:

malybar$ heroku login
malybar$ heroku git:remote -a <NAZWA NOWO UTWORZONEJ APLIKACJI NA HEROKU>

Możemy ją zmodyfikować, a potem wykonać wdrożenie zmian na heroku:

malybar$ git add --all
malybar$ git commit -am "moje super modyfikacje"
malybar$ git push heroku master
malybar$ heroku open

Po więcej informacji zapraszamy do dokumentacji