Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (17 sloc) 1.02 KB

Autorzy

  • Robert Bednarz: "System i oprogramowanie", "Podstawy Pythona", "Matplotlib", "Gra robotów", "Gry w Pythonie" (wersje strukturalne), "Bazy danych w Pythonie", "Aplikacje okienkowe Qt5", "Aplikacje WWW (Flask)", "Aplikacje WWW (Django)", "Minecraft Pi", "Scenariusze"
  • Dorota Rybicka ("Wprowadzenie do języka Python")
  • Adam Jurkiewicz ("IDE - edytory kodu")
  • Grzegorz Wilczek ("Wprowadzenie do języka Python")
  • Janusz Skonieczny: "System i oprogramowanie", "Przygotowanie katalogu projektu", "Gry w Pythonie" (wersje obiektowe), "Git – wersjonowanie kodów źródłowych"
  • Paweł Świeczka: "Scenariusze"
  • Rafał Brzychcy, Tomasz Nowacki, Łukasz Zarzecki – pomysłodawcy i autorzy wyjściowych wersji materiałów: "Wprowadzenia do języka Python", "Gry w Pythonie" (wersja strukturalna), aplikacji internetowych: Quiz, ToDo, Chatter.